Takaisin

100 farmasian ammattilaista turvaa potilaiden lääkehoidon onnistumista ja lääkehuollon sujuvuutta KYSissä

Yliopistotutkinnon suorittaneet farmaseutit ja proviisorit työskentelevät monipuolisissa tehtävissä osastoilla, lääkelogistiikassa, lääkkeenvalmistuksessa ja hallinnossa. Sairaala-apteekissa työskentelee myös lääketyöntekijöitä. He työskentelevät yleisimmin lääkelogistisissa tehtävissä joko apteekilla tai täyttöpalvelussa osastoilla. Apteekin henkilöstöön kuuluvat myös oma välinehuoltaja, kunnossapitoteknikko ja koulutusasiantuntija.

Kansainvälistä Farmasistipäivää vietetään 25.9.2021. Tänä vuonna Farmasistipäivän teemana on luottamus, joka on tärkeä osa kaikkea toimintaa terveydenhuollossa. Sairaala-apteekin asiakaskyselyyn vuonna 2020 vastanneet olivat erittäin tyytyväisiä apteekin palveluihin ja luottivat apteekkilaisten ammattitaitoon. Juhlapäivänä on hyvä tehdä apteekin palvelulinjoja ja ammattilaisia vieläkin tutummiksi.

Kliinisten palveluiden palvelulinja

Osastoilla työskentelee päivittäin 21 osastofarmaseuttia ja viisi lääketyöntekijää. Heidän tehtävänään on varmistaa lääkehuollon sujuvuus ja edistää lääkehoitojen turvallista sekä tarkoituksenmukaista toteutumista. Esimerkiksi teho-osastolla farmaseutti Jonna Mäkelä (kuvassa oik.) ja lääketyöntekijä Janne Heikkinen (kuvassa vas.) toimivat yhteistyössä.

Apteekin ammattilaisia älylääkekärryjen vieressä.

– Farmaseutti huolehtii potilaskohtaisten lääkkeiden saatavuuden ja saattaa käyttökuntoon parenteraaliset ravitsemukset sekä antibiootit. Lisäksi farmaseutti huolehtii tietojärjestelmän lääkenimikkeiden ajantasaisuudesta ja toimii lähitukena esimerkiksi lääkkeiden laimentamiseen ja annosteluun liittyvissä kysymyksissä. Lääketyöntekijän tehtävänä on huolehtia älylääkekaappien tilauksista ja täyttämisestä. Esimerkiksi dialyysihäkkien tilaamisen ja tuotevaihdokset suunnittelemme ja teemme yhteistyönä, toteaa toimintamallista Jonna Mäkelä.

Myös Uuden Sydämen vuodeosastoille on tulossa vastaava toimintamalli. Osastofarmaseutille jää paremmin aikaa potilaan lääkehoidon rationaalisuuden varmentamiseen, kun lääkelogistiset tehtävät vähenevät.  

Päivystyspoliklinikalla aloitti vuonna 2018 ns. iltafarmaseutti, jonka pääasiallisena tehtävänä on tehdä lääkehoidon turvatarkastuksia päivystykseen saapuneille potilaille. Turvatarkastuksissa potilaan kotona käyttämä lääkitys tarkastetaan strukturoidun haastattelun avulla. Lisäksi selvitetään, onko lääkityksellä yhteyttä sairaalaan tulosyyhyn tai potilaalla havaittuihin oireisiin. Turvatarkastuksessa tehtyjen havaintojen on tarkoituksena toimia lääkärin päätöksenteon tukena, sillä tutkimusten mukaan sairaalaan saapuvista iäkkäistä jopa 30 % saapuu hoitoon lääkitysongelman takia. Päivystyksen farmaseutit ovat tehneet jo yli 4000 lääkehoidon turvatarkastusta. Video lääkehoidon turvatarkastuksesta Vimeossa.

Lasten osastoilla farmaseutit huolehtivat pienten potilaiden turvallisesta lääkehoidon toteutumisesta. Eija Lyytinen (kuvassa) on työskennellyt farmaseuttina Lasten ja nuorten osastolla yli kymmenen vuotta.

Farmaseutti suojavarusteissa valmistamassa lääkettä.

– Työ osastofarmaseuttina on mielenkiintoista ja tarkkaa. Pääsen osallistumaan potilaiden lääkehoitoon yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa ja aivan konkreettisella tavalla eli valmistamalla ja jakamalla potilaskohtaiset lääkeannokset ja huolehtimalla osaston lääkehuollosta. Työssä on sopivasti teoreettista lääketiedon hakemista ja soveltamista sekä käytännön käsityötä. Työyhteisö on mukava ja työssä tuntee päivittäin itsensä tarpeelliseksi, kertoo työstään Eija Lyytinen.

Lääkkeenvalmistuksen palvelulinja

Lääkkeenvalmistustoiminta on yliopistosairaaloissa erityisen vahvassa asemassa. Sairaala-apteekissa on ensiluokkaiset puhdastilat ja osaava henkilöstö. Apteekissa valmistetaan potilaille lääkkeitä, joita ei ole muuten saatavilla. Myös sairaalassa käytettävät sytostaatit saatetaan käyttökuntoon puhdastiloissa.

Uuden robotin avulla kefuroksiimi-antibiootit laimennetaan hoitohenkilökunnalle valmiiksi. Tulevaisuudessa myös piperasilliini-tatsobaktaami voidaan liuottaa apteekissa.

Lääkelogistiikan palvelulinja

Lääkelogistiikka on sairaala-apteekin keskeinen palvelulinja. Apteekki kilpailuttaa 1–3 vuoden välein koko erva-alueemme lääkevalikoiman. Lääkevalikoimaamme valittuja lääkkeitä varastoidaan 3–6 kuukautta velvoitevarastoitava määrä turvaamaan mahdollisia lääkkeiden saatavuushäiriöitä. Lääkkeitä toimitetaan KYSiltä laajasti koko Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle.

Asiantuntevien työntekijöiden lisäksi lääkelogistiikassa hyödynnetään automaatiota ja robotiikkaa. Käytössä on 70 älylääkekaappia ja 20 älylääkekärryä. Lääkkeiden täyttöpalvelun avulla varmistetaan, että älylääkekaapeissa on riittävästi lääkkeitä tarjolla. Täyttöpalvelu toimii tällä hetkellä pääsääntöisesti Kaarisairaalassa. Toiminta laajenee lähiaikoina myös Uuteen Sydämeen, jonne sijoitettavat älylääkekärryt tulevat myös täyttöpalvelun piiriin. Sairaanhoitajilla on enemmän aikaa tärkeään potilastyöhön, kun lääkelogistisia toimintoja siirretään heiltä pois.