Takaisin

Kesällä 2021 KYSissä pilotoitiin onnistuneesti sairaanhoidon opiskelijoiden rajattua IV-lupakäytäntöä

KYS, joustavana toimijana, haluaa antaa vastuuta tuleville hoitotyön ammattilaisille ja siten kasvattaa myös heidän työelämävalmiuksiaan. Mennyt kesä oli KYSissä poikkeuksellinen. Lääkehoidossa tehtiin ainutlaatuinen kokeilu opiskelijasijaisten kanssa. Vastaavaa käytäntöä ei ole Suomen muissa sairaaloissa vielä kokeiltu.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) johtajaylilääkärin päätöksen mukaisesti sijaisina toimiville sairaanhoidon opiskelijoille voitiin myöntää tietyin edellytyksin rajattu oikeus ja lupa antaa aikuispotilaille perifeeriseen laskimoon (IV) lääke- ja nestehoitoa. Rajattu IV-lupa myönnettiin KYSissä 26 sairaanhoitajan sijaisena työskennelleelle opiskelijalle 11 eri yksikköön ajanjaksolla 4.6.–16.8.2021.

Pilottiin liittyvää ohjetta laadittaessa selvitettiin juridiset näkökulmat asetuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöstä ja konsultoitiin Valviraa. Lisäksi huomioitiin sairaalan johdon, ammattijärjestöjen luottamushenkilöiden, sairaala-apteekin henkilöstön ja PSSHP:n lääkehoitoryhmän näkemykset sekä selvitettiin sairaanhoitajatutkintoon sisältyvien lääkehoidon opintojen määrä ja sisältö.

Asiasta innostuneet sairaanhoidon opiskelijat saivat siis osaamisen varmistamisen jälkeen toteuttaa lääkehoitoa jo kesätyönsä aikana, mikä varmasti helpottaa siirtymistä laillistetuksi ammattihenkilöksi. Ensihoitajaksi opiskeleva Henna Tiihonen (kuvassa) työskenteli kesän opiskelijasijaisena KYSin päivystysosastolla. Oikeastaan hän ei kokenut kesän aikana minkäänlaista ongelmaa ja oli todella tyytyväinen uuteen käytäntöön.

– Alkuun oli tietysti hieman mietittävä, mitä saa tehdä. Tämä kuitenkin kirkastui, kun kävimme työntekijöiden, apulaisosastonhoitajan ja osastonhoitajan kanssa asian perusteellisesti läpi. Osastolle tuli myös kirjalliset ohjeet rajatuista oikeuksista. Jokaisessa vuorossa minulla oli vastaava hoitaja, jolta sain tarvittaessa apua lääkeasioissa, kertoo Tiihonen käytännöstä.

Naissairaanhoitaja lääkehuoneessa valmistelemassa lääkkeenantoa.

Toimintayksikössä työskennellessään sairaanhoidon opiskelijat eivät työskennelleet yksin ja tarpeen vaatiessa terveydenhuollon osaamista oli laajemmin käytössä. Rajattu lupa oikeutti opiskelijasijaisen toteuttamaan aikuispotilaalle lääkärin määräämää IV-lääke- ja nestehoitoa:

  • joka oli jo aloitettu sairaanhoitajan toimesta,
  • joka oli sujunut ongelmitta,
  • joka ei edellyttänyt erillistä monitorointia ja
  • jonka jatkosuunnitelma oli selvä.


Hallinnollisessa ohjeessa määriteltiin rajattuun IV-lupaan sisältyvät lääkkeet ja infuusiot, joita sijaisen oli lupa antaa. – Kävimme osaston ylilääkärin kanssa läpi lääkkeet, joita rajatulla luvalla sai antaa. Lääkärin harkinnan mukaan lisäsimme listaan muutamia lääkkeitä, jotka ovat erikoisalamme potilaille keskeisiä. Lääkelistan kävimme opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa useamman kerran läpi ja listaus löytyi myös lääkehuoneen seinältä, kertoo osastonhoitaja Kristiina Korhonen gastrokirurgian osastolta.

Lupa oikeutti myös kanyloimaan perifeerisen laskimon. Opiskelijasijaisen rajattu IV-lupapätevyys ja siihen liittyvät koulutussuoritukset kirjattiin HR-järjestelmään. Lääkehoitolupiin liittyvät suoritukset, kuten tentit, perehtyminen ja näytöt, kirjattiin myös hoitotyön ammateissa toimivan laillistetun ammattihenkilön LOKIin (Lääkehoidon osaamisen kirja).

Prosessikaavio opiskelijasijaisen osaamisen varmistamisesta.
Opiskelijasijaisen osaaminen varmistettiin kuvassa esitetyn lupaprosessin mukaisesti.
 

Tiihosen mielestä lupaprosessi sujui jouhevasti. – Suoritin puuttuvat lääketentit juuri ennen työsuhteen alkua ja annoin vaadittavia näyttöjä heti ensimmäisinä työpäivinä. Osaston työntekijät ottivat mielellään näyttöjä vastaan ja sain hoidettua ne nopeasti pois alta. Sitten oli enää lääkärin suullinen tentti, joka hoitui kätevästi Teamsin välityksellä. Tämän jälkeen minulla oli rajatut lääkelupaoikeudet.

Käytännön kokemuksia ja kehittämisideoita rajatusta IV-lupakäytännöstä

Arviointi- ja palautetietoa kerättiin pilotin aikana suunnitelman mukaisesti HaiPro-järjestelmästä sekä opiskelijasijaisten ja henkilöstön kyselyistä. HaiPro-järjestelmään ei tullut yhtään vaaratapahtumailmoitusta opiskelijasijaisten rajattuun IV-lupaan liittyen.

KYSin sisällä ylihoitajat tiedottivat lupakäytännöstä vastuualueensa osastonhoitajia ja palvelupäälliköitä, jotka edelleen tiedottivat henkilöstöä sekä opiskelijasijaisia. Kuitenkin vain neljännes sijaisena työskennelleistä opiskelijoista koki saaneensa riittävästi tietoa rajattua IV-lupakäytäntöä koskevasta hallinnollisesta ohjeesta ja siihen liittyvistä käytännöistä.

Myös koko henkilökuntaa koskevaa tiedottamista kaivattiin enemmän. Lisäksi toivottiin täsmällistä tietoa aikatauluista, suoritettavista lääkehoidon verkkokursseista, perehdyttämisestä sekä siitä, mitä lääkkeitä rajatulla IV-luvalla oli mahdollista antaa.

Gastrokirurgian osastolla lupakäytäntöä käytiin henkilöstön kanssa läpi Hoitaja kanyloimassa potilasta.osastotunneilla ja päivittäisjohtamisen palavereissa. Haasteena oli henkilöstön iso määrä ja lomakausi. Kaikki ohjeet tiedotettiin myös sähköpostilla, jonka lukeminen kuuluu jokaisen velvollisuuteen. Lääkehuoneen seinällä oli vielä erikseen ohje sekä lääkelistaus näkyvillä.

Opiskelijasijaisten perehdytysaikaa lääkehoitoon toivottiin pidemmäksi ja perehdytystä erilaiseksi. Perehdytysohjelmia tulisikin kehittää yhdessä opiskelijoiden kanssa. Haasteeksi muodostui myös se, että opiskelijasijaisia ei perehdytetty kaikkiin yksiköihin ja toimintaympäristöihin, joissa he kesän aikana työskentelivät. Tähän vaikuttivat henkilöstöresurssit.

Opiskelijasijaisten mielestä heidän lääkehoidon sekä laskimoon annettavan lääke- ja nestehoidon osaaminen kehittyi huomattavasti kesätyöjakson aikana. Sijaiset saivat harjoitella sairaanhoitajan työhön liittyviä vastuullisia tehtäviä rauhassa ja porrastetusti, mikä helpottaa valmistumisen jälkeen työelämään siirtymistä.

Korhosen mielestä kaikki sujui loppujen lopuksi hyvin ja kaikki opiskelijat toteuttivat lääke- ja nestehoitoa saamillaan luvilla. – Opiskelijasijainen työskenteli aina kokeneen ja ohjaajaksi nimetyn sairaanhoitajan työparina. Näin opiskelijalla oli tukea ja ohjausta saatavilla. Opiskelijoille korostettiin, että lääke on aina saatettava käyttökuntoon ohjaajan valvonnassa ja näytettävä hänelle ennen sen antamista potilaalle.

Pian sairaanhoitajaksi valmistuva Emma Laaksonen oli kesäsijaisena gastrokirurgian osastolla. Myös hänen kokemuksensa pohjalta uusi lupakäytäntö on opiskelijasijaisille hyvä asia.

– Kannustan lähtemään mukaan huolellisesti mutta rohkeasti. Tärkeätä on panostaa aseptiikkaan ja muistaa potilasturvallisuus. Muistiinpanot työpäivän aikana auttavat huomattavasti. Tämä on kuitenkin sitä työtä, mitä tulemme tekemään, joten miksi ei, toteaa Laaksonen.

Kokonaisuutena opiskelijasijaisten rajattua IV-lupakäytäntöä pidettiin hyvänä asiana, joka helpotti käytännön hoitotyön toteutumista ja sairaanhoitajien työtaakkaa. Opiskelijasijaisten lääkehoidon osaamista pidettiin hyvänä. Opiskelijat myös huolehtivat vastuullisesti lupaan liittyvien suoritusten tekemisestä.

Arviointitiedon ja käytännön kokemusten perusteella rajattua IV-lupakäytäntöä kannattaa jatkaa myös pilottijakson jälkeen. Johtajaylilääkärin päätöksellä sairaanhoitajaopiskelijoiden rajattu IV-lupakäytäntö jatkuu KYSissä ainakin 31.12.2022 saakka. Arviointityössä esiin nousseet kehittämisideat tullaan huomioimaan prosessia edelleen kehitettäessä. Palautetietoa kerätään jatkossakin ja siihen reagoidaan tarvittaessa.


Kuvat: Riikka Myöhänen, teksti: Suvi Huttunen
KYS viestintä