Takaisin

KYSin vuodeosastotoiminta uudistuu

KYSissä on juuri julkaistu moniammatillisesti laadittu Vuodeosastotoiminnan käsikirja, jossa on selkeästi kuvattuna kaikille sairaalan vuodeosastoille yhteiset toimintatavat. Yhtenäiset toimintatavat lisäävät potilasturvallisuutta, sujuvoittavat moniammatillista yhteistyötä ja helpottavat henkilöstön joustavaa työskentelyä eri vuodeosastoilla.

KYSin vuodeosastotoiminta saa vuoteen 2025 mennessä käyttöönsä uudet toimitilat KYS Uusi Sydän 2025 –projektissa rakennettavan uudisrakennusosan ja Pääsairaalan peruskorjauksen myötä. Modernit ja toimivat tilaratkaisut mahdollistavat turvallisen potilashoidon ja sujuvan moniammatillisen työskentelyn osastoilla.

Toimitilojen uudistaminen ei kuitenkaan yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan yhteinen sopimus siitä, miten eri erikoisalojen vuodeosastoilla toimitaan, kertoo KYS uudistuu -hankejohtaja Kirsi Leivonen.

Yhtenäiset toimintatavat sujuvoittavat työskentelyä

KYSissä on juuri julkaistu moniammatillisesti laadittu Vuodeosastotoiminnan käsikirja, jossa on kuvattu kaikille sairaalan vuodeosastoille yhteiset toimintatavat. Yhtenäiset toimintatavat lisäävät potilasturvallisuutta, sujuvoittavat moniammatillista yhteistyötä ja helpottavat henkilöstön joustavaa työskentelyä eri vuodeosastoilla. Käsikirja noudattaa sisällöllisesti potilaan hoitoprosessin vaiheita potilaan saapumisesta sairaalaan ja aina kotiutumiseen saakka.

Käsikirja laadittiin sairaalan johdon ohjauksessa, suunnittelukoordinaattori Minna Rautiaisen koordinoimissa moniammatillisissa työpajoissa. Käsikirjan laadintaan osallistui yhteensä noin 100 eri ammattiryhmien edustajaa kaikista sairaalan osaamiskeskuksista.  Käsikirjassa kuvatut, yhtenäiset toimintatavat esitellään kesäkuun aikana sairaalan uusimmissa tiloissa toimiville osastoille ja käsikirjan käyttöönotto laajenee kaikille KYSin vuodeosastoille vuoden 2020 loppuun mennessä.

Inhimillistä hoitoa ja enemmän aikaa potilaalle

Uusien toimintamallien käyttöönotto on mahdollista jo nyt kaikilla KYSin vuodeosastoilla. Tällä hetkellä vielä vanhoissa tiloissa toimivalla gastrokirurgian osastolla on jo alettu noudattaa käsikirjan mukaisia yhtenäisiä toimintatapoja. Uusiin tiloihin gastrokirurgian osasto pääsee muuttamaan vuoden 2023 tienoilla.

– Osastolla on jo aloitettu potilaan äärellä kirjaaminen käyttämällä tietokoneella varustettua kiertokärryä. Lisäksi hoitajien puhelimissa on otettu käyttöön lääkkeiden antokirjaussovellus, joka mahdollistaa potilashuoneessa tapahtuvan hoitotietojen kirjaamisen. Potilaan yleistila arvioidaan sovitun toimintamallin mukaisesti mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Uuden teknologian avulla hoitajalla on enemmän aikaa potilaalle. Osastolla on ollut jo pitkään käytössä yhdenmukainen raportointikäytäntö työvuorojen vaihtuessa, kuvaa apulaisosastonhoitaja Mia Munter.

Va. osastonylilääkäri Jaana Autere kertoo yhtenäisten toimintatapojen olevan uusissa tiloissa toimivalla neurologian osastolla jo varsin kattavasti käytössä, mutta haastetta riittää erityisesti kotiutuksen tehostamisessa niin, että kaikki potilaat kotiutuisivat tai siirtyisivät jatkohoitoon aamupäivän aikana.

Neurokeskuksessa on käynnissä mittavimpana uudistuksena neurologian ja neurokirurgian vuodeosastotoiminnan yhdistäminen. Konservatiivisen ja operatiivisen alan erilaisten toimintakulttuurien ja potilaskiertokäytäntöjen yhtenäistäminen on osoittautunut haasteelliseksi:
– Tämän suhteen kehittämistyö vaatii vielä aikaa ja yhteistä moniammatillista keskustelua, mutta uskon toimivan ratkaisun löytyvän ennen yhteisen osaston valmistumista vuonna 2023, Autere toteaa.

Yhteiset toimintatavat ja uusi teknologia lisäävät potilasturvallisuutta

Sairaala-apteekin osaamiskeskusjohtaja Jouni Ahosen mukaan KYS on ottamassa suuren digiloikan tuoreen vuodeosastotoiminnan käsikirjan mukaisen toiminnan vakiintuessa.
– Laatusairaalan on toimittava yhtenäisellä tavalla, mikä ainakin lääkehoidon kohdalla on aiemmin vaihdellut. Eri työyksiköt ja jopa eri työntekijät ovat toteuttaneet lääkehoitoa omalla tavallaan. Tämä on johtanut lääkityspoikkeamiin ja jopa virheisiin potilaiden lääkehoidossa.  

– Potilaan kotilääkityksen huolellisella selvityksellä saadaan pohja lääkehoidoille, joka hoitavan lääkärin on helppo arvioida ja mahdollisesti korjata suoraan potilastietokannan lääkitysosioon. Tämän jälkeen voimme hyödyntää lääkitysturvallisuuden lisäämisessä uutta automatiikkaa, kuten älylääkekaappeja, älylääkekärryjä ja lääkkeiden sähköistä antokirjausta reaaliaikaista lääkemääräystä vastaan. Myös apteekissa tapahtuvaa automaattista annosjakelupalvelun hyödyntämistä selvitetään.

Ahosen mukaan uuden toiminnan edellytys on, että kaikki ammattiryhmät ja työntekijät toimivat käsikirjan mukaisesti.
– On ollut ilo huomata, että käsikirjan muutosten toteutumista aletaan myös aktiivisesti seurata. KYSissä nyt julkaistun Vuodeosastotoiminnan käsikirjan mukainen toiminta on Suomen mittakaavassa ainutlaatuista, etenkin kun toiminta saadaan aidosti muuttumaan. Tämä on strategiamme mukaista.

Tietolaatikko:
KYSin vuodeosastotoiminta siirtyy vaiheittain uusiin tiloihin vuosien 2020-2025 aikana. KYS Uusi Sydän 2025 –projektissa peruskorjataan vuonna 1959 rakennettu pääsairaala ja rakennetaan kokonaan uusi vuodeosastotorni vuoteen 2025 mennessä. Sairaansijoja pääsairaalaan tulee noin 400 ja noin 70%:a potilashuoneista on yhden hengen huoneita. Nykyaikaiset ja toimivat tilaratkaisut mahdollistavat turvallisen potilashoidon, sujuvan moniammatillisen työskentelyn osastoilla, kuten myös potilaan läheisen läsnäolon hoitojakson aikana.