Takaisin

Vasemman kammion pumppauskyky on sähköisiä muuttujia merkittävämpi ennustava tekijä supistuksen yhdenaikaisuudelle - väitös 13.9.

Väitös kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alalta

Lääketieteen lisensiaatti Saara Sillanmäen väitöstutkimus tuotti uutta tietoa sydämen toiminnan mittaamisesta. Merkittävää vasemman kammion mekaanista dyssynkroniaa eli supistumisen epäyhdenaikaisuutta tavataan potilailla, joilla on vaikea sydämen vajaatoiminta. Mekaanista dyssynkroniaa ei rutiininomaisesti mitata sydämen vajaatoimintaa sairastavilta potilailta, vaikkakin sen arvioinnilla voisi olla ennusteellista merkitystä. Sillanmäen väitöstutkimuksessa havaittiin, että vasemman kammion mekaanista dyssynkroniaa mittaavat muuttujat ovat hyvin toistettavia. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että ylipaino voi heikentää mittausten toistettavuutta ja vaikuttaa mittaustulosten luotettavuuteen. Sydämen sähköisen johtoradan katkokset voivat lisätä mekaanista dyssynkroniaa. Aiemmat tutkimustulokset ovat kuitenkin osittain ristiriitaisia. Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin sydämen sähköisen ja toiminnallisen häiriön välillä selkeä yhteys. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että vasemman kammion alentunut pumppauskyky ennustaa mekaanista dyssynkroniaa paremmin kuin sähköisiä toiminnanhäiriöitä kuvaavat muuttujat.

Sillanmäen väitöstutkimuksessa sydämen sähköistä toimintaa arvioitiin perinteisten EKG-parametrien, kuten QRS-keston, lisäksi sähkönkulkua kolmiulotteisesti kuvaavien vektori-EKG-parametrien avulla. Vasemman kammion mekaanista dyssynkroniaa mitattiin sydänlihaksen perfuusiokuvauksen vaiheanalyysillä. Sydänlihasperfuusion gammakuvauksen tavanomaisin aihe on epäily sepelvaltimotaudista. Tutkimuksessa saadaan tietoa sydänlihaksen verenkierron riittävyydestä, jonka lisäksi voidaan arvioida sydämen supistumistoimintaa. Mekaanista dyssynkroniaa mitattiin vaiheanalyysin lisäksi ultraäänikuvausmenetelmillä. Potilasaineisto koostui KYSissä sydänlihaksen perfuusiokuvauksella tutkituista potilaista. Lisäksi väitöstyöhön sisältyi monikeskustutkimus, joka koostui suomalaisesta, yhdysvaltalaisesta ja italialaisesta potilasaineistosta.

Lääketieteen lisensiaatti Saara Sillanmäen väitöskirja Left ventricular electrical and mechanical dyssynchrony in patients with bundle branch block tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Elin Trägårdh Lundin yliopistosta ja kustoksena professori Tomi Laitinen Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Aika ja paikka: 13.9.2019 klo 12, KYS Auditorio 2, Opetusrakennus (rak 1, 2. krs)

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen