Haavakeskus

Haavakeskuksen tavoitteena on

  • kokonaiskustannusten vähentäminen hoitoprosesseja tehostamalla sekä eri erikoisalojen asiantuntemusta hyödyntämällä
  • haavapotilaiden hoitoprosessien yhtenäistäminen koko sairaanhoitopiirin alueella
  • matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuuksien parantaminen ja kehittäminen
  • yhteistyön lisääminen ja kehittäminen perusterveydenhuollon kanssa

Poliklinikkahoito

Haavakeskus toimii plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja ihotautien poliklinikoilla haavahoitajien sekä jalkaterapeutin vastaanottojen yhteydessä. Toiminnan periaatteena on monialainen yhteistyö eri erikoisalojen (plastiikkakirurgia, verisuonikirurgia, ihotaudit, sisätaudit, ortopedia, infektiosairaudet) sekä asiantuntijoiden (kipsimestari, jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti, haavahoitaja) kanssa. Haavapotilaalle laaditaan 1–2 poliklinikkakäynnin yhteydessä kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma ja tehdään tarvittavat tutkimukset hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Haavahoito toteutetaan pääosin perusterveydenhuollossa.

Haavakeskuksen vastaanotot toimivat arkipäivisin ajanvaraus- ja konsultaatiopoliklinikoina. Potilaat tulevat poliklinikoille lähetteen tai sisäisen konsultaation perusteella (läheteohje) tai vuodeosastojakson jälkeen kontrollikäynnille. Osan jatkokontrolleista voimme korvata kuva- tai videovälitteisesti.

Tutkimme ja hoidamme laajasti erityyppisiä haavapotilaita. Merkittävimmät potilasryhmät ovat verenkiertoperäiset alaraajahaavapotilaat, painehaavapotilaat, laajat säärihaavat, pehmytkudosinfektiopotilaat sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset haavakomplikaatiopotilaat. Jalkaongelmaiset diabetespotilaat hoidetaan yhteistyössä jalkatyöryhmän kanssa. Myös harvinaisten haavojen diagnostiikka kuuluu haavakeskuksen toimintaan.

Koulutusta ammattilaisille

Haavakeskus järjestää yhdessä KYSin koulutuspalveluiden kanssa alueellisen haavakoulutuspäivän. Konsultaatiokynnys pidetään matalana. Kuva- ja videokonsultaatiomahdollisuus on käytössä. Kuvakonsultaatiot toivomme ensisijaisesti neaLink- mobiilisovelluksen kautta. Videokonsultaatio tapahtuu Istekin VideoVisit-palvelun kautta.

KYSin Haavakeskuksen yksi toimintamalleista on ketjulähettikoulutus. Se syventää haavaosaamista ja ketjulähetti vie oppia omaan työyksikköönsä. Koulutus voidaan räätälöidä yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Koulutusta tarjotaan sekä hoitajille että lääkäreille. Jatkokoulutuksena järjestetään vuosittain Alueellinen haavapäivä.

Koulutusjakson pituus on viisi päivää. Koulutusajan palkan maksaa oma työnantaja, KYSiin tehdään isännänvastuusopimus. Ennen ketjulähettikoulutusta vaaditaan suoritetut Duodecimin haavahoidon verkkokurssit (Haavojen ABC, Avoimen haavan hoito ja Estä painehaava). Lisäksi on mahdollista osallistua KYSin taitopaja-opetukseen (Haavahoidon periaatteet, Sopivan sidoksen valinta, Alipaineimuhoito ja Painehaavan tunnistaminen ja luokittelu).

Koulutuksessa tutustutaan Haavakeskuksen toimipisteisiin (plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja ihotautien pkl). Halutessaan pääsee tutustumaan vuodeosastoille, toimenpidepoliklinikalle ja leikkausyksikköön. Koulutuksesta saa luotua kontakteja ja tämän toivotaan madaltavan yhteydenottokynnystä ja helpottavan konsultaatioita. Toimintamalli yhtenäistää hoitokäytäntöjä maakunnan alueella.

Toiveena on, että jokaisesta työyksiköstä saadaan ainakin yksi ketjulähetti (ideaalisesti hoitaja-lääkäri-työpari). Koulutus on koettu hyödylliseksi omassa työssä ja se on lisännyt yhteistyötä.

Yhteystiedot ammattilaisille

  • Haavahoitajan takaisinsoittopalvelu arkisin kello 8.30–14, p. 044 717 5685
  • Erikoisalakonsultaatiot KYSin vaihteen kautta, p. 017 173 311

Ajankohtaista/tulevaa koulutusta

Tutustu alueelliseen koulutustarjontaan.

Prosessikartat