Hoitotyö

KYSin hoitotyön ammattilaisten yhteinen tavoite on varmistaa laadukas, potilaan tarpeita vastaava hoitotyö osana moniammatillista kokonaishoitoa.

Hoitotyöntekijät käyttävät hoitopäätöksissä näyttöön perustuvaa tietoa

  • asiakkaiden ja potilaiden tarpeiden määrittämisessä
  • hoitotyön tavoitteiden asettamisessa
  • hoitotyön auttamismenetelmien valinnassa
  • tulosten arvioinnissa

Hoitotyöntekijät myös tuottavat rakenteisella kirjaamisella paljon tietoa hoidon ja toiminnan kehittämistä varten. Arvioimme potilaan hoidon ja ohjauksen tarvetta sitä varten kehitetyillä kliinisillä mittareilla. KYS on hoitotyön systemaattisen kirjaamisen edellä kävijä. Kirjaamista kehitetään säännöllisten arviointitulosten perusteella.

Työskentely yliopistollisen sairaalan nopeasti uudistuvassa toimintaympäristössä edellyttää hoitotyöntekijöiltä korkeatasoista osaamista sekä jatkuvaa ammatillista kasvua ja kehitystä. Suunnitelmallinen työkierto, jatkuva täydennyskoulutus ja lisäopinnot mahdollistavat työskentelyn myös kliinisesti erikoistuneen hoitajan tai kliinisen hoitotyön asiantuntijan työtehtävissä.