Eettisesti hyvähoito

Eettisesti hyvä hoito

Eettisesti hyvä hoito on yhteinen tehtävämme. Sen toteutumisen tukena on sekä lainsäädäntö että eettiset ohjeet. Etiikka koskee kaikkia hoidon ja palvelujen osapuolia. Se oikeuttaa ja velvoittaa toimimaan eettisesti arvokkaalla tavalla. 

Eettisyys sinulle potilaana ja asiakkaana tarkoittaa, että olet muiden ihmisten kanssa yhtä arvokas ja sinua tulee kohdella sen mukaisesti.

Oikeutesi ja velvollisuutesi

Sinulla on potilaana sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Omaisesi ja läheisesi ovat myös tärkeä osa eettisesti hyvän hoidon toteuttamisessa. Jos olet laatinut hoitotahdon, sitä noudatetaan hoidossasi mahdollisuuksien mukaan. Lue lisää hoitotahdosta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivulta.

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito eli saattohoito

Saattohoidon perustana on potilaan ihmisarvo, itsemääräämisoikeus ja inhimillinen hoito. Lue lisää saattohoidosta KYSissä.

Oikeudet

Minulla potilaana on lakiin perustuva oikeus

 • hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, siihen liittyvät kohteluun ja tiedonsaantiin
 • saada hoitoa oikea-aikaisesti sairauden vaatimalla kiireellisyydellä
 • tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi
 • saada tietoa terveydentilastani, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja hoitovaihtoehdoista tavalla, jota ymmärrän
 • tietosuojaan; tietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille ilman kirjallista lupaani
 • tarkistaa omat tietoni
 • potilasasiamiehen palveluihin ja oikeus tehdä muistutus hoidon ja kohtelun laadusta
 • tehdä kantelu potilasvahinkoasiassa

Velvollisuudet

 • Kerron kaikki terveydentilaani vaikuttavat asiat, koska aiempien sairauksien yhteydessä käytetyt ja käytettävät hoidot voivat vaikuttaa taudin määrittämiseen ja hoitojen onnistumiseen tai niillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia.
 • Olen yhteistyöhaluinen, otan huomioon myös muut potilaat ja noudatan sairaalan asettamia sääntöjä, esimerkiksi tupakoinnin välttämistä sairaala-alueella.
 • Keskityn tutkimuksistani ja hoitomenetelmistä annettavaan tietoon ja tarvittaessa varmistan kysymyksilläni, että olen ymmärtänyt asian.
 • Ymmärrän, että joskus sairaalassa ei voida tehdä enempää kuin käytettävissä olevat resurssit ja yleisesti hyväksytyt hoitokäytännöt määrittävät.
 • Noudatan salassapitovelvoitetta myös siltä osin, mitä saan hoitopaikassa potilaana tietooni toisten potilaiden asioista.
 • Voin olla joskus tyytymätön tutkimuksiini ja saamaani hoitoon. Silloin esitän asiani potilasasiamiehelle, sosiaalisen median kautta asian hoitaminen ei etene.

Eettisyys minulle omaisena, läheisenä ja saattajana tarkoittaa, että

 • olen tärkeä osa potilaan hoitoa
 • osallistun hoidon suunnitteluun ja toteutukseen potilaan niin toivoessa
 • annan potilashoitoon osallistuvan henkilökunnan toteuttaa omaa tehtäväänsä
 • käyttäydyn asiallisesti potilaita ja henkilökuntaa kohtaan. KYSissä noudatetaan nollatoleranssia väkivallan suhteen
 • kerron hoitavalle henkilökunnalle potilaan suostumuksella hänen hoitonsa kannalta tiedossani olevat merkittävät asiat
 • kunnioitan potilaan tietosuojaa; potilas päättää, mitä tietoja hän haluaa itsestään annettavan minulle
 • olen luottamuksen arvoinen, pidän omana tietonani myös kaikki sivullisena tietooni tulleet asiat
 • kunnioitan potilaan hoitotahtoa, mikäli se on tiedossani
 • kunnioitan potilaan edunvalvojana tai edustajana toimivan asemaa
 • huolehdin myös omasta jaksamisestani, koska tukeni ja voimavarani ovat potilaalle tärkeitä

Eettiset periaatteet koskevat kaikkia potilaan hoitoon välillisesti tai välittömästi osallistuvia työntekijöitä, opiskelijoita ja vapaaehtoistoimijoita.

Terveydenhuollon ammattilaisena minulla on

Velvollisuus

 • Kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmisyyttä (niin potilaiden kuin kollegoiden) seuraavia arvoja ylläpitäen
  • inhimillinen kohtelu
  • luottamuksellisuus
  • rehellisyys
  • hyvä vuorovaikutus
  • yksityisyyden suoja
 • Kunnioittaa potilaiden itsemääräämisoikeutta.
 • Toteuttaa tarvittavat tutkimukset ja hoito yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ajantasaiseen näyttöön perustuen.
 • Tarjota potilaille laadukasta ja hyvää hoitoa, jossa huomioidaan
  • potilaan inhimillinen ja yksilöllinen kohtelu
  • suvaitsevaisuus
  • potilasturvallisuus
  • potilaan terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tarkastelu sekä
  • hänen kielellisen ja vakaumuksellisen taustan huomioon ottaminen.
 • Tuoda potilaan hoitoon oma ammattiosaamiseni sekä kunnioittaa toisten osaamista.
 • Pitää yllä ja kehittää omaa ammattitaitoa.
 • Huolehtia omasta työssä jaksamisesta ja edistää työhyvinvointia työyhteisössä.
 • Edistää yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken.
 • Sitoutua sairaalan opetus- ja tutkimustehtävään ohjaten ja kannustaen opiskelijoita.

Oikeus

 • Kehittää ja ylläpitää omaa ammattitaitoa.
 • Arvostavaan ja oikeudenmukaiseen kohteluun
 • Hyvään ja kunnioittavaan työilmapiiriin
 • Laadukkaaseen perehdytykseen
 • Asianmukaisiin työtiloihin

Ammattietiikkaa ohjaavat lait, asetukset, periaatteet ja ohjeet

 • Terveydenhuoltolaki
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • Hoitoa ohjaava lainsäädäntö
 • Valtioneuvoston asetus Valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta
 • Etenen terveydenhuollon eettiset periaatteet
 • Eri ammattiryhmien eettiset ohjeet
 • PSSHP:n Kollegiaalisuuden 10 kultaista sääntöä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen asettama Hoitoeettinen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002 alkaen. Neuvottelukunta käsittelee potilaan asemaan tai tasavertaisuuteen liittyviä periaatteellisia eettisiä kysymyksiä kuten hoitopalvelujen saatavuutta sekä tutkimus- ja hoitomuotojen eettisyyttä. Hoitoeettinen neuvottelukunta tekee yhteistyötä Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) kanssa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan tehtävänä on

 • ylläpitää alueellista ja kansallista keskustelua hoitoetiikasta
 • järjestää koulutusta sairaanhoitopiirin alueella
 • pohtia potilaan asemaan liittyviä erityisiä eettisiä näkökohtia
 • kehittää ratkaisumalleja kliinisten ongelmatilanteiden eettisiin kysymyksiin
 • tarkastella uusia tutkimus- ja hoitomuotoihin liittyviä eettisiä näkökohtia
 • antaa pyydettäessä lausuntoja ja kannanottoja ohjeisiin ja hoitokäytäntöihin hoitoeettisestä näkökulmasta. 

Hoitoeettinen neuvottelukunta kokoontuu 5 - 6 kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain marraskuussa alueellisen seminaarin, joka on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Neuvottelukunnan työskentely tapahtuu alatyöryhmissä, jotka verkostoituvat alueellisesti ja kansallisesti. Hoitoeettisen neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.

Hoitoeettisen neuvottelukunnan kokoonpano vuosille 2021 - 2024

 • Susanna Vatanen, kl. hoitotyön asiantuntija, puheenjohtaja
 • Tatu Kemppainen, palvelukeskusjohtaja, operatiivinen keskus, varapuheenjohtaja
 • Minna Mykkänen, vs. toimialajohtaja
 • Sari Lipponen, fysioterapeutti, hoitotyön edustaja
 • Eila Eskelinen, kokemusasiantuntija
 • Päivi Eskelinen, ylihoitaja, Kuopion kaupunki
 • Antti Hedman, johtajaylilääkäri
 • Satu Juttula-Moilanen, osastonhoitaja, KYSTERI, Keitele
 • Ilkka Koponen, erikoistuva lääkäri, lastenpsykiatria
 • Outi Nikunen, kehittämiskoordinaattori, Itäinen syöpäkeskus
 • Tiina Puranen, toiminnanjohtaja, FinFami ry.
 • Tiina Mäkeläinen, hoitotyön lehtori, Savonia-amk
 • Janne Salonen, lääketieteen opiskelija
 • Maarit Savolainen, sosiaalityöntekijä
 • Ari Uusaro, ylilääkäri, tehohoidon osasto
 • Tarja Välimäki, yliopiston lehtori, UEF
 • Riia Mönkkönen, hallintosihteeri

Yhteystiedot

puheenjohtaja Susanna Vatanen
varapuheenjohtaja Tatu Kemppainen
sihteeri Riia Mönkkönen

Sähköpostiosoite

hoitoeettinen@kuh.fi