Potilaana sairaalassa banneri

Potilaana sairaalassa

Potilasmaksut

Potilasmaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Poliklinikkamaksu 41,80 euroa peritään 18 vuotta täyttäneeltä poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta. Jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana, poliklinikkamaksua ei peritä. Maksua ei peritä psykiatrian avohoidosta, eikä sotaveteraaneilta. Poliklinikkakäyntiä vastaavasta etävastaanotosta peritään 33,00 euroa 18 vuotta täyttäneiltä.

Päiväkirurgiamaksu 136,90 euroa peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. Päiväkirurgiamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta, ellei toimenpidettä ole tehty poliklinikalla. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta.

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään häneltä päiväkirurgiamaksun lisäksi 49,60 euron hoitopäivämaksu.

Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,80 euroa.

Hoitopäivämaksu 49,60 euroa peritään kaikista hoitopäivistä. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 22,80 euroa. Jos potilas siirtyy suoraan toiseen sairaalaan lähtöpäivää ei laskuteta. Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksua peritään 7 päivää kalenterivuodessa, minkä jälkeen vuodeosastohoito on maksutonta. Jos alaikäisellä on ollut hoitopäiviä muualla kuin KYSissä, ilmoittakaa siitä laskutukseen. 

Sarjahoitomaksu 11,60 euroa peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa 18 vuotta täyttäneiltä. Jos sarjahoidon käynti on poliklinikkakäynnin yhteydessä, peritään tällöin poliklinikkamaksun lisäksi myös sarjahoitomaksu. Ilmoittakaa laskutukseen muualla kuin KYSissa annetusta sarjahoidosta. Sarjahoitomaksua ei peritä sotaveteraaneilta.

Kuntoutushoidon maksu 17,10 euroa.

Käyttämättä/perumatta jätetty tutkimus- tai vastaanottoaika 51,50 euroa. Maksu voidaan periä asetuksella säädetyin kriteerein 18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta.

Lääkärintodistukset ja lausunnot enintään 51,50 euroa peritään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Ajokorttitodistus enintään 61,80 euroa.

Päivä- tai yöhoidon maksu 22,80 euroa.

Potilaskertomuspyynnöt: Voit katsoa omia potilastietojasi Omakanta-verkkopalvelussa. Voit myös tilata kopiot tiedoistasi potilaskertomuskeskuksesta. Kopiot ovat maksuttomia.

Kuvantamistutkimusten kuvakopiot:

Voit tilata kuvantamistutkimuksista, kuten röntgenkuvista, kopion CD –tallenteena potilaskertomuskeskuksesta. Tallenne on maksuton ja se toimitetaan postitse ilmoittamaasi osoitteeseen.

Erääntyneet maksut

Laskuilla on yleensä kolme viikkoa maksuaikaa laskutuspäivämäärästä lukien. Jos sairaalamaksuja ei makseta ajoissa, maksut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Maksumuistutukset ja perintäkirjeet viivästyskorkoineen lähettää perintätoimisto, joka hoitaa myös asiakaspalvelun. Maksumuistutuksiin tulee lisäksi viiden euron viivästysmaksu.

Asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai ulosottoperustetta.

Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot
 

Erikoistuva lääkäri
palkkio/€

Erikoislääkäri
korotus 50 %

 

Lääkärinlausunnot
 • B, C Suppea lausunto
14,47 21,71
 • B, C Perusteellinen lausunto
16,54 24,82
 • Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto
24,82 37,22
Tapaturmalausunnot (E-lausunto)
 • E Tavallinen lääkärintodistus
10,34 15,51
 • E Perusteellinen lausunto
18,09 27,14
 • E Laaja ja aikaa vievä lausunto
24,82 37,22

 

Lääkärintodistuspalkkion enimmäismäärä on 51,50 euroa.
(asiakasmaksuasetus 23§)                        

Ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten kirjoitetusta lausunnosta saa periä enintään 61,80 euroa.   

(Valtioneuvoston asetus 133/2020 2§)
20,00 euroa, kun lausunto kirjoitetaan aikaisemmin tehdyn tutkimuksen
tai sairauskertomuksen perusteella
32,00 euroa, kun henkilö tutkitaan lausuntoa varten viranomaisen määräyksestä.

Asiakaslaskut lähetetään maksajalle jälkikäteen joko paperilaskuna, e-laskuna tai suoramaksuna. Halutessaan asiakaslaskunsa e-laskuna, asiakkaan on tehtävä omassa verkkopankissaan e-laskusopimus. Laskuttaja löytyy verkkopankista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tai Kuopion yliopistollisen sairaalan nimellä, laskun aiheena terveydenhuollon asiakasmaksut. Suoramaksun saa käyttöön tekemällä suoramaksusopimuksen omassa pankissa.

Mikäli asiakas ei ole tehnyt e-laskusopimusta tai suoramaksusopimusta ja on ottanut käyttöönsä Postin tarjoaman OmaPosti palvelun, asiakaslasku toimitetaan sähköiseen postilaatikkoon, jos lähettäjäksi OmaPostissa on valittu Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tai vaihtoehtoisesti valinta on tehty automaattisena kaikkien lähettäjien osalta. Tällöin laskua ei toimiteta paperisena. 

Asiakaslaskun lisäksi tällöin myös potilaskutsu ja muut potilaskirjeet toimitetaan sähköiseen postilaatikkoon. OmaPostin käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista, kun käyttäjätiliä luodaan.

Mikäli lähettäjävalintaa OmaPostissa ei ole tehty, toimitetaan kaikki kirjeet sekä paperilla että sähköisinä kopioina OmaPostiin. 

Yhteydenottokanavat OmaPostiin liittyen:

Tukisivusto ja vastaukset yleisimpiin kysymyksiin: https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/omat-tiedot/omaposti-kayttoonotto

Postin asiakaspalvelun yhteystiedot: https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/ota-yhteytta/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

OmaPostin käyttäjät voivat olla OmaPosti-sovelluksensa kautta yhteydessä, valikosta Asiakaspalvelu.

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille asetettu maksukatto on 692 euroa (v. 2021 683 euroa). Seurantajakso on kalenterivuosi 1.1.–31.12. ja palvelunkäyttäjän vastuulla on seurata maksukaton ylittymistä. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 22,80 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksukaton ylittyessä asiakkaan tulee olla yhteydessä siihen laitokseen, jossa maksukatto ylittyy. Laitos selviää, kun laskut laitetaan hoitopäivämäärän mukaiseen järjestykseen. Maksukaton täyttymisestä annetaan asiakkaalle todistus, joka on voimassa myöntämisvuoden loppuun. Alle 18-vuotiaiden maksut voidaan laskea toisen huoltajan maksukattoon.

Maksukattoon luetaan

 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjassa annettavan hoidon maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelun maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • lääkinnällisen kuntoutushoidon maksut
 • suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut
 • toimeentulotuesta maksetut maksut

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle.

Maksukaton ulkopuolle jäävät esimerkiksi

 • lääkärintodistusmaksut
 • sairaankuljetusmaksut
 • yksityisen terveydenhuollon maksut, jos ne eivät kuulu julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä perityt maksut
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut
 • muualta kuin Suomessa asuvalta enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena perityt maksut

Erikoissairaanhoidon pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määrätään tapauskohtaisesti, potilaan maksukyvyn mukaan. Maksua määrätessä huomioidaan asiakasmaksuasetuksen määräysperusteet. Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan esimerkiksi silloin, kun potilaan tai hänen perheensä maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksua määrättäessä huomioon otetut perheen olosuhteet ovat muuttuneet.           

Asiakasmaksulain (11§:n 1 momentti) mukaan terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Edellä mainituissa tilanteissa ota yhteyttä KYSin tahoon, joka on vahvistanut alkuperäisen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrän.

Poliklinikkamaksut, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset maksut eivät ole asiakasmaksulain 11 §:n 1 momentin tarkoittamia maksuja.

KYSin potilasmaksujen harkinnanvarainen alentaminen ja perimättä jättäminen

Poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut eivät määräydy potilaan maksukyvyn mukaan, vaan ne peritään KYSin hallituksen vahvistamien indeksitarkastettujen määrien mukaisesti.

Nämä maksut ovat asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja.

Mainitut poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut peritään PSSHP-kuntayhtymän asiakasmaksuohjeen mukaisesti kaikilta asiakkailta. Maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen koskee vain pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja.

Muutoksenhaku

Jos sinulla on huomautettavaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin potilasmaksuun, toimi näin:

Laskutusvirheet

Jos epäilet laskutusvirhettä, ota yhteyttä laskulla oleviin yhteystietoihin. Jos olet selvityksenkin jälkeen tyytymätön laskuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön asiakasmaksulaskuun, voit hakea muutosta siihen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Osoita oikaisuvaatimus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja toimita se osoitteeseen: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS tai sähköpostitse kirjaamo@kuh.fi. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus ei koske maksukyvyn mukaan tehtyä laskua.

Potilaslaskuja koskevat tiedustelut ja maksukattoasiat
p. 017 172 073
Yhteydenotot ma–pe kello 10–14. 

Suljettu perjantaina 23.12.2022. Palvelemme jälleen normaalisti tiistaina 27.12.2022.

Laskujen eräpäivien siirrot, maksuohjelmat, perintä ja ulosotto
p. 017 172 070
Yhteydenotot ma–pe kello 10–14.

Suljettu perjantaina 23.12.2022. Palvelemme jälleen normaalisti tiistaina 27.12.2022.

Sähköposti
potilasmaksut(at)kuh.fi ja maksukatto(at)kuh.fi

Kuntalaskutus ja ulkomaalaiset potilaat

Tiedustelut
p. 044 711 3806 tai 044 711 3736

Sähköposti
kuntalaskutus(at)kuh.fi

Ensihoidon laskutus

Tiedustelut
p. 044 711 3737

Laskutuspalvelujen esimies

p. 044 717 2062

Maksukattoasiat

p. 017 172 073
Yhteydenotot ma–pe klo 10–14.

Suljettu perjantaina 23.12.2022. Palvelemme jälleen normaalisti tiistaina 27.12.2022.