Asset Publisher

Anna palautetta

Asset Publisher

Siirry OmaKYSiin

Navigation Menu

Uutinen

Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen KYSissä

20.12.2021

KYSissä laaditaan yhdenvertaisuuslain edellyttämä toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma, joka liittyy asiakkaiden yhdenvertaisuuden parantamiseen. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:n mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin...

Read more
20.12.2021 Uutinen

Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen KYSissä

KYSissä laaditaan yhdenvertaisuuslain edellyttämä toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma, joka liittyy asiakkaiden yhdenvertaisuuden parantamiseen. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:n mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma toimii työkaluna, jonka avulla tunnistetaan mahdollisia syrjintää aiheuttavia tilanteita ja voidaan suunnitelmallisesti edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuussuunnitelma on myös keino tehdä näkyväksi piilevää syrjintää ja kohdentaa organisaation toimintaa syrjinnän ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman avulla voidaan myös havaita erilaisten asiakasryhmien tarpeet ja varmistaa, että kaikki pystyvät yhdenvertaisesti käyttämään palveluita. Se voi sisällyttää toimia, joiden avulla kaikki pääsevät käyttämään yhdenvertaisesti palveluja ja osallistumaan toimintaan. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi:

esteettömän liikkumisen varmistaminen
tulkkipalvelut
erikielisten materiaalien tuottaminen
digitaalisen saavutettavuuden varmistaminen
saavutettavien viestintäkanavien käyttäminen
eri tavalla vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten hoitokäytännöt ja tarvittavien kohtuullisten mukautusten toteuttaminen hoito- ja potilastyössä
heikoimmassa asemassa olevien potilaiden kohtaaminen ja kohtelu
Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnittelun keskeiset elementit ovat nykytilan arviointi, sen pohjalta asetetut konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteiden toteuttamisen seuranta.

Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen osallistetaan KYSin johtoa ja asiantuntijoita. Lisäksi kuullaan syrjinnälle alttiina olevia ryhmiä ja toteutetaan asiakas- sekä henkilöstökysely yhdenvertaisuuden toteutumisesta KYSissä. Suunnitelman tulee olla valmiina 31.3.2022 mennessä.

Lisätietoa: https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu

All topics