Asiakirjajulkisuuskuvaus bannerikuva

Lääkäri osoittaa kannettavaa tietokonetta

Hallinto ja päätöksenteko asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on sekä julkisia että salassa pidettäviä asiakirjoja. Myös julkinen asiakirja voi sisältää salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. 

Tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto sairaanhoitopiirin julkisesta asiakirjasta. Ilmoita pyynnössä mahdollisimman tarkasti, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntösi koskee. Ilmoita myös asiakirjan päivämäärä ja otsikko, jos tiedät ne.

Jos tietopyyntösi koskee julkista asiakirjaa tai tietoa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Lähetä tietopyyntösi kirjaamoon. Luovutamme pyydetyt tiedot sähköpostitse tai kirjeitse.

Tietopyynnön toimittaminen

Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään ky-seisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille osoitetut tietopyynnöt toimitetaan henkilöstöhallinnon tiedoista sekä johtamisesta ja päätöksenteosta kirjaamoon. Ilmoita tietopyynnössä mahdollisimman tarkasti, mitä pyyntösi koskee. Ilmoita myös asiakirjan päivämäärä ja otsikko, jos tiedät ne.
Yhteystiedot:  

Kuopion yliopistollinen sairaala, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS  
kirjaamo (at)kuh.fi

Lisätietoja voit tarvitessasi kysyä kirjaamosta:
Avoinna klo 9–15
Puijon sairaala, rakennus 3, 0. krs
p. 017 172 029
fax 017 173 599

Asiakas- ja potilastietoihin kohdistuvat tietopyynnöt osoitetaan potilaskertomuskeskukseen. Potilastietoja voi katsoa suoraan Omakanta.fi-palvelusta. OmaKYS-palvelussa voit tarkastella varattuja aikoja, täyttää hoitoon liittyviä kyselyitä, päivittää puhelin- ja sähköpostitietoja, antaa biopankkisuostumuksen sekä siirtyä sen kautta esimerkiksi Omakanta-palveluun. Jatkossa sinne on tulossa tarkasteltavaksi myös radiologian ajanvaraukset. Tämän lisäksi vastaanottoaikojen varaaminen sekä niiden peruminen ja viestiminen hoitavan yksikön kanssa ovat kehittämislistalla.
Potilasasiakirjat ovat potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, sairaalassa laadittuja tai sinne saapuneita asiakirjoja tai teknisiä tallenteita. Voit pyytää itseäsi koskevia tietoja lähettämällä potilaskertomustietojen kopiopyyntö-lomakkeen tai vapaamuotoisen hakemuksen Potilaskertomuskeskukseen.

Lomake: Potilaskertomustietojen kopiopyyntö

  • Lähetä lomake turvasähköpostina
  • Tai voit käyttää myös postia: Potilaskertomuskeskus, PL 100, 70029 KYS
  • Ilmoitathan pyynnössä vähintään henkilötunnuksen, hoitojakson ja yksikön.

Asiarekisteri

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa tietojärjestelmissä sekä paperiaineistona. Asiarekisteri sisältää tiedot myös asioiden ja asiakirjojen käsittelyvaiheista. Tietosuojaselosteet koottuna.

Tietoaineistot

Tietovaranto tarkoittaa tiettyä tarkoitusta varten muodostettu, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostama tietoaineisto tai tietoaineistojen kokoelma. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja liittyen seuraaviin vastuualueisiin:

Asiakas- ja potilastiedot

Asiakas- ja potilastietojen tietokokonaisuus sisältää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin asiakkaiden ja potilaiden henkilötiedot sekä heidän asiakas- ja potilasasiakirjansa.

Henkilöstötiedot

Henkilöstötiedoissa on nykyisen ja entisen henkilöstön, luottamushenkilöiden, sijaisten, työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden henkilötiedot sekä tietokokonaisuudet, jotka liittyvät heidän toimintaansa tai työskentelyynsä sairaanhoitopiirissä.

Johtaminen ja päätöksenteko

Johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvät tiedot ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin päätöstoimielinten ja viranhaltijoiden päätökset ovat luettavissa avoimesti internetissä, niiltä osin jotka eivät ole julkisia, pyynnöt osoitetaan kirjaamoon.

Ilmoitathan pyynnössä vähintään seuraavat hakutekijät: nimi, henkilötunnus, asian aihe tai tunnus (diaarinumero), vireilletulo-/päätöspäivämäärä.

Talouteen liittyvät tiedot

Talouteen liittyviä tietoja ovat tilauksiin, maksuihin, laskutukseen, korvauksiin ja hankintatietoihin sekä näihin liittyvään rahaliikennetiedon hallintaan.

Tutkimuksen ja opetuksen tiedot

Tutkimuksen ja opetuksen tiedot sisältävät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tieteellisen tutkimuksen sekä opetus- ja koulutustoiminnan tietokokonaisuudet.  

Tutkimusaineistot sisältävät usein tietoja henkilöiden terveydentilasta tai vammaisuudesta ja heidän saamistaan terveydenhuollon palveluista. Lisäksi opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa, teknologista tai muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia koskevat aineistot ovat usein salassa pidettäviä. Myös tutkimusta koskevat sopimukset ja rahoitusehdot voivat rajoittaa tutkimukseen liittyvien tietojen julkisuutta. Tutkimuksen ja opetuksen tietoaineistot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä.

Tutkijalla tai muulla tutkimuksen vastuuhenkilöllä on oikeus saada tietoaineisto tutkimusluvan mukaisesti. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tarkastaa, onko hänen tietojaan käytetty osana tieteellistä tutkimusta.

Ilmoitathan pyynnössä vähintään seuraavat hakutekijät: nimi, henkilötunnus, tutkimuksen yksilöivä tieto, työyksikkö, verkko-oppimiskokonaisuus.