Tietoa meistä, hallinto ja päätöksenteko

Hallinto ja päätöksenteko

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää johtaa ja ohjaa jäsenkuntien edustajista koostuva hallitus. Hallituksen valitsee valtuusto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä.

Kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa toimii kuntayhtymän hallintokeskus, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää kuntayhtymän johtoryhmän ja määrää sen tehtävät.

Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, toimialajohtaja, tutkimus- ja innovaatiojohtaja, talousjohtaja, henkilöstö- ja hallintojohtaja, sairaalan johtaja, henkilöstön-, Kysterin ja Itä-Suomen yliopiston edustajat. Läsnäolo-oikeutetut: kiinteistöjohtaja, tietohallintojohtaja, viestintäjohtaja, PTH-yksikön johtaja, hoitotyön johtaja.

Sairaanhoitopiirin henkilöstö osallistuu aktiivisesti työpaikkansa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kuntayhtymä tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen järjestämisessä ja kehittämisessä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on yksijohtajajärjestelmä. Jokaisella organisaatiotason johtajalla ja esimiehellä on toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisvastuu. Toimintaa ohjaavat kuntayhtymän strategia, talous- ja toimintasuunnitelma, säännöt sekä muut yhteiset ohjeet ja periaatteet.

Hallintokeskus

Hallintokeskus huolehtii kuntayhtymän johtamisesta ja siihen liittyvistä hallinnollisista tehtävistä kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa. Se ohjaa, tukee ja seuraa palvelualueiden toimintaa, valmistelee hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta. Myös tutkimus- ja innovaatiotoiminta kuuluu hallintokeskuksen tehtäviin.

Sairaala

Sairaalan palvelut käsittävät kaikki potilastyön ydintoiminnot. Sairaala tuottaa potilaiden hoidossa tarvittavat tukipalvelut, kuten kuvantamisen ja patologian tutkimukset, kuntoutuksen ja fysiologian palvelut sekä anestesia- ja leikkaussalitoiminnot. Lisäksi se järjestää ensihoidon, päivystyksen ja tehohoidon sekä lääkehuollon palvelut, ja vastaa myös hoitotyön opetuksesta, kliinisistä henkilöstöpalveluista ja varahenkilöstöstä.

Sairaalassa on kuusi palvelukeskusta, jotka jakautuvat edelleen osaamiskeskuksiin:

  • Taseyksiköt (Sydänkeskus, Neurokeskus, Kuvantamiskeskus, Ortopedian, traumatologian ja käsi, Kuntoutus)
  • Operatiivinen keskus (Naistentaudit ja synnytykset, Kirurgia, Aistinelinsairaudet, Anestesiologia ja tehohoito)
  • Lääkinnällisten palvelujen keskus (Syöpäkeskus, Medisiininen keskus, Lasten ja nuorten osaamiskeskus, Lääkehuolto)
  • Mielenterveys ja hyvinvointi (Psykiatria, Sosiaalityö)
  • Akuutti (Päivystys, Ensihoito)
  • Hoitotyön palvelukeskus (Kliiniset sihteeripalvelut, Hoitotyön sijaispalvelut, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus)

Kysteri

Kysteri järjestää perusterveydenhuollon palvelut seitsemässä pohjoissavolaisessa kunnassa. Lue lisää kysteristä.

Organisaatio

Organisaation johto


Hallintokeskus

Heikki Miettinen
sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaala

Olavi Airaksinen
sairaalanjohtaja

Kysteri

Ritva Vitri
toimitusjohtaja 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion ja vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan lähtökohtana ovat strategiset päämäärät ja niistä johdetut taloussuunnitelman tavoitteet. Taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan.

Valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymän kalenterivuoden talousarvio edellisvuoden loppuun mennessä. Samalla valtuusto hyväksyy kolmea tai useampaa vuotta koskevan ta­loussuunnitelman. Talousarviovuosi on taloussuunni­telman ensimmäi­nen vuosi.

Tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Ti­likaudelta on laadittava tilin­päätös, jonka valtuusto käsittelee tilikautta seu­raavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu muun muassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja toimintakertomus, jossa esitetään selvitys val­tuuston asettamien toi­­minnallisten ja taloudel­listen tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja konsernissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää tilastoa yliopistosairaaloiden tuottavuudesta.

Materiaalipankki 

Yhteystiedot

Kari Janhonen
talousjohtaja
p. 044 717 2078

Katri Pesonen
talousjohtajan sihteeri
p. 044 717 4952

Controllertoiminnot

Tiina Siponen
Laskentapäällikkö
p. 044 717 2081

Marja-Leena Kauppinen
Controller
p. 044 717 2069

Eric Le Tortorec
Data- ja analytiikkapäällikkö
p. 044 717 6876

Kuntien ja kuntayhtymien keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki 410/2015 § 84). Sidonnaisuuksien ilmoittamisen tarkoituksena on lisätä kunnallisen päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamista ja toimii rekisterinpitäjänä. Rekisteriin sovelletaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisuus koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan tulee ilmoittaa

  • johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävästä varallisuudestaan
  • muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa

Sidonnaisuusrekisteriin viedään vain ne tiedot, joilla on merkitystä luottamustehtävän tai viran hoitamisen kannalta. Sidonnaisuustietojen ilmoittaminen koskee ainoastaan ilmoittamisvelvolli-suuden piiriin kuuluvan henkilön omia tietoja. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä myös silloin, jos sidonnaisuuksia ei ole. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä, kun luottamustoimi tai virkatehtävä on päättynyt.

Sidonnaisuusrekisteri

Yhteystiedot

Katja Yli-Monni
reviisori
p. 044 711 3202
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Henna Räsänen
johdon assistentti
p. 044 717 3594
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Aiheesta muualla

Hallinto ja päätöksenteko virkamiesjohto

Virkamiesjohto

Heikki Miettinen
sairaanhoitopiirin johtaja

Jouni Kurola
johtajaylilääkäri

Minna Mykkänen
toimialajohtaja

Kari Janhonen
talousjohtaja

Marja Hietamäki
henkilöstöjohtaja

Henna Räsänen
hallintopäällikkö

Yhteystiedot