Hoitajana KYSissä - Hoitotyön laatu

Hoitotyön laatu

Mitä hoitotyön laatu on?

Hoitotyön laadun tuottamisen ja tarkastelun tavoitteena on tukea näyttöön perustuvaa toimintaa ja sen kehittämistä, johtamista ja päätöksentekoa. Hoitotyösensitiivisillä tuloksilla kuvataan niitä henkilöstö- ja asiakastuloksia, joihin eri tasoilla toteutetulla hoitotyön toiminnalla on mahdollisuus vaikuttaa.

Toiminnan ja prosessien kehittäminen näyttöön perustuvien tulosten avulla sujuviksi ja tehokkaiksi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -turvallisuutta. Samalla se vaikuttaa myös työntekijöiden vastaaviin tuloksiin ja koko organisaation vetovoimaan. Muutokset prosesseissa ja toimintatavoissa tapahtuvat kuitenkin hitaasti ja siksi tulosten jatkuva, säännöllinen kehittäminen ja tarkastelu toiminnan eri tasoilla on välttämätöntä.

Hoitotyön laatu -asiantuntijaryhmä edistää laadun seurantaa ja arviointia

Hoitotyön laatu -asiantuntijaryhmässä toimii jäseniä kaikista osaamiskeskuksista. Ryhmän jäsenistä suurin osa on käytännön hoitotyötä tekeviä hoitajia ja terapeutteja. Lisäksi ryhmään kuuluu hoitotyön johtoa, asiantuntijoita ja hoitotieteen professori.

Puheenjohtajana toimii aina käytännön hoitotyön edustaja. Ryhmä kokoontuu talvikaudella kuukausittain. Käsiteltävät asiat liittyvät kiinteästi Magneettisairaala kehittämiseen. Ryhmä seuraa ja ottaa myös kantaa laatuun liittyviin kysymyksiin. Laadun kehittämistä ryhmä edistää muun muassa laatimalla potilaille suunnatut Laatutaulut vuodeosastoille.

Laadun seuranta, mitä seurataan?

Hoitotyön laadun seuranta keskittyy niihin aiheisiin ja toimintoihin joihin hoitotyöllä on mahdollisuus vaikuttaa, siksi puhutaankin hoitotyösensitiivisistä mittareista. Tällaisia hoitotyösensitiivisiä mittareita ovat muun muassa potilastyytyväisyys (Hoitotyön potilaspalaute, HoPP), potilaiden sairaalassa tapahtuneet kaatumiset, potilaille aiheutuneet painehaavat ja sairaalainfektiot. Lisäksi hoitajien työtyytyväisyys ja sitoutuminen ovat tärkeitä seurattavia asioita, jotka myös vaikuttavat hoitotyön laatuun. Laadun seurannassa on tärkeää kehittää toimintatapoja, asettaa toiminnan mittaamiselle tavoitteet, seurata laadun toteutumista ja arvioida millaisia toimia tarvitaan, jotta tavoitteet saavutettaisiin.

Hoitotyön toiminnan laadun kehittäminen

Hoitotyössä, kuten kaikessa asiakaspalvelussa, toiminnan laadun kehittäminen on välttämätöntä. KYSissä hoitotyön laadussa kiinnitetään huomiota erityisesti potilaan turvallisuuteen liittyviin asioihin kuten sairaalassa tapahtuneisiin kaatumisiin. Kaatumisten vähentämiseksi olemme ottaneet käyttöön Fall T.I.P.S. mallin, jonka tavoitteena on vähentää kaatumisia vuodeosastoilla järjestelmällisen toimintatavan avulla.

Hoitajana KYSissä - Hoitotyön laatu, linkit