Potilaan tuki ja oikeudet

Potilaan tuki ja oikeudet

KYSissä kiinnitetään erityistä huomiota potilasturvallisuuteen ja eettisesti hyvään hoitoon. Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.

Hoitohenkilökunnan lisäksi potilaita auttavat sosiaalityöntekijät ja potilasasiamiehet sekä sairaalapapit. Tietosuojavastaava neuvoo tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Sairaalapotilaan toipumista ja selviytymistä sairaalahoidon jälkeisessä arjessa tukevat usein kuntoutuksen ammattilaiset.

Tärkeimmät potilaan asemaan liittyvät lait ovat laki potilaan asemasta ja oikeuksista, tietosuojalaki ja tietosuoja-asetus. Sairaalan toimintaa ohjaa erikoissairaanhoitolaki. Jos potilaalle aiheutuu vahinkoa, korvauksia säätelee potilasvakuutuslaki. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on nähtävänä KYSin kaikilla osastoilla. Lue lisää oikeuksistasi terveydenhuollossa tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Potilasrekisteri

Sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmät ja potilaskertomukset muodostavat potilasrekisterin, jonka tiedot ovat luottamuksellisia. Potilasrekisterin tietoja saavat käyttää vain potilaan hoitoon osallistuvat sairaalan työntekijät. Käytännöstä voidaan poiketa ainoastaan potilaan erillisellä luvalla tai lain perusteella. Potilasrekisterin vastuuhenkilö on johtajaylilääkäri. Potilas voi pyytää kaikki itseään koskevat tiedot lähettämällä potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen tai vapaamuotoisen hakemuksen Potilaskertomuskeskukseen. Tietosuojavastaava toimii yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä sekä antaa potilaille neuvoja ja ohjeita rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen.

Muistutukset ja kantelut

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu. Muistutus lähetetään KYSin kirjaamoon ja kantelu aluehallintoviraston kirjaamoon. Potilasasiamies neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan muistutuksen tai kantelun tekemisessä.

Potilasvahingot

Jos tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuu potilaalle vahinkoa, hän voi olla oikeutettu potilasvahinko- tai vahingonkorvauslain mukaiseen korvaukseen. Valitusmenettelyssä neuvoo potilasasiamies.

 

Potilaan tuki ja oikeudet haitari