Etusivun banneri

Hymyileviä hoitajia ja lääkäri työasuissa sairaalan käytävällä.

Tietosuoja haitarisivu

Tietosuoja

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR (EU) 2016/679) sekä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, mm. tietosuojalakia (1050/2018).

Henkilötietoa on kaikki tieto, jonka avulla henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa: esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus, sijaintieto, tai terveydentilaan liittyvä tieto. Henkilötiedon käsittelyä ovat kaikki toimenpiteet, jotka kohdistetaan henkilötietoihin: esimerkiksi tietojen kerääminen, hakeminen, muokkaaminen, tallentaminen ja poistaminen.

Potilaana henkilötietojasi käsitellään KYS-Kysteri-potilasrekisterissä, joka kattaa Kuopion yliopistollisen sairaalan ja perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin potilastiedot. Rekisterinpitäjänä on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Potilasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on lainsäädännön edellyttämän velvoitteen noudattaminen erikoissairaanhoidon (KYS) ja perusterveydenhuollon sekä vanhusten laitoshoidon palveluiden (Kysteri) järjestämiseksi. Henkilötietojesi ensisijainen käyttötarkoitus on hoitosi ja siihen liittyvien tutkimusten suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta, hoitosi laadun varmistaminen, toiminnan tilastointi sekä laskutus.

Toissijaisista käyttötarkoituksista säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Potilasrekisteriin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa vain potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai luovutukseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella.

Potilaana sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi sisällöstä ja käytöstä. Tietosuojaoikeuksiesi käyttämisessä opastaa tarvittaessa tietosuojavastaava. Lisää tietoa mm. tietopyyntöjen tekemisestä löydät myös asiakirjajulkisuudesta kertovalta sivulta.

Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä saat myös tietosuojaselosteista, joihin pääset tutustumaan sivun oikean laidan linkistä.

 

KYS-Kysteri-potilasrekisterissä henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen*. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, sinulla on seuraavat oikeudet:

*Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 c ja 9 artikla 2 h

Yleisen edun mukaisen tieteelliseen tutkimuksen *tekemistä varten potilasrekisterin asiakirjatietoja voidaan käyttää niihin perustuvaan rekisteritutkimukseen. Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus voi olla tietojesi käsittelyperusteena myös sellaisessa tieteellisessä tutkimuksessa, johon osallistumisesta olet antanut tietoisen suostumuksesi. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa omat henkilötiedot
 • oikeus antaa ja peruuttaa suostumus
 • oikeus vaatia oikaisemaan omia henkilötietoja
 • oikeus rajoittaa omien henkilötietojen käsittelyä
 • oikeus vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä

*Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 e, 9 artikla 2 i, 2 j, Tietosuojalaki 4§ ja 6§

Toisiolain mukaisissa käyttötarkoituksissa sovelletaan yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseen liittyviä oikeuksia (pois lukien toisiolain 39 §:n mukainen opetustarkoitus, jossa rekisteröidyllä ei ole Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaista oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos tietojen käsittely on välttämätöntä tapauksen harvinaislaatuisuuden vuoksi.)

Lisätietoja käsittelyperusteen mukaisista oikeuksista Tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Oikeuksiesi käyttämistä koskevat allekirjoitetut lomakkeet voit toimittaa lomakkeessa näkyvään postiosoitteeseen tai suojatulla sähköpostilla lomakkeessa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Muut vapaamuotoiset pyynnöt oikeuksiesi käyttämiseksi voit toimittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjaamoon postitse PSSHP Kirjaamo PL 100 70029 KYS tai suojatulla sähköpostilla sähköisen asioinnin palvelussa.

Mahdollisuutesi ottaa yhteyttä

Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan, rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön tai tieteellisessä tutkimuksessa tutkimuksesta vastaavaan henkilöön koskien henkilötietojesi käsittelyä. Lisätietoja oikeuksiesi käyttämisestä saat rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalta.

Oikeutesi tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja www.tietosuoja.fi.

Lisätietoja oikeuksistasi

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Auli Mikkonen
p. 044 717 6894
tsv@kuh.fi

Voit lähettää suojattua sähköpostia tietosuojavastaavalle sähköisen asioinnin palvelussa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava hoitaa työtään riippumattomana erityisasiantuntijana.

Tietosuojavastaava

 • toimii yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä
 • antaa potilaille neuvoja ja ohjeita rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen
 • antaa henkilöstölle neuvoja ja koulutusta sekä valmistelee ohjeita tietosuojasäännösten velvoitteisiin
 • seuraa, että tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan
 • tekee yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa
 • tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarkastuksia ja selvityksiä potilastietojen käsittelystä

Lokitietojen tarkastuspyynnön tekeminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18 §:n mukaisesti voit pyytää omien potilastietojesi käsittelyn lokitiedot. Allekirjoita, tulosta ja toimita lokitietojen tarkastuspyyntölomake tai vapaamuotoinen allekirjoitettu pyyntö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjaamoon (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS). Lomakkeen tai vapaamuotoisen pyynnön voi toimittaa PSSHP:n kirjaamoon suojattuna sähköpostina sähköisen asioinnin palvelussa.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa.
Jos epäilet potilastietojesi asiatonta käsittelyä, ole yhteydessä tietosuojavastaavaan.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Auli Mikkonen
p. 044 717 6894
tsv@kuh.fi

Voit lähettää suojattua sähköpostia tietosuojavastaavalle sähköisen asioinnin palvelussa.

Lisätietoa

Lomakkeita