MIelen hyvinvointi

Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen

Mielenterveys on voimavara ja tärkeä osa terveyttä sekä yksilön hyvinvointia ja toimintakykyä.

Positiivisen mielenterveyden käsite (mielen hyvinvointi) pyrkii siirtämään ajattelua pois sairaus- ja ongelmakeskeisyydestä.  Ajatuksena on, että positiivinen mielenterveys on enemmän kuin mielenterveyshäiriöiden puuttuminen. Positiivinen mielenterveyden käsite korostaa yksilön

 • psyykkisiä voimavaroja (esimerkiksi taito kohdata vastoinkäymisiä)
 • vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään 
 • toiveikkuutta ja elämänhallinnan tunnetta 
 • tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden olemassaoloa
 • myönteistä käsitystä omasta itsestä (esimerkiksi hyvä itsetunto).

Positiivisella mielenterveydellä on todettu olevan yhteyksiä esimerkiksi parempaan fyysiseen terveyteen, parempaan elämänlaatuun, korkeampiin koulusaavutuksiin ja positiiviseen terveyskäyttäytymiseen.

Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on yksilön, yhteisön ja rakenteiden vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen sekä mielenterveyden riskitekijöiden vähentäminen ja poistaminen.

Kokonaisuudessaan mielenterveyssairastavuus on Pohjois-Savossa suurta: ikärakenteen huomioiva THL:n mielenterveysindeksi on selvästi koko maan korkein (151).

Pohjois-Savossa aikuisista yhä useampi työikäinen saa mielenterveysperustaisesti sairauspäivärahaa tai työkyvyttömyyseläkettä. Myös nuorista yhä useampi on ollut huolissaan mielialastaan.  Kasvava ahdistuneisuus ja masennusoireilu, koulu-uupumus ja mielenterveyshäiriöt vaativat vaikuttavien menetelmien ja toimenpiteiden käyttöönottoa sekä palveluketjujen toimivuuden varmistamista. 

 

 

Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman yhtenä painopisteenä on mielen hyvinvointi ja mielenterveyden lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden vahvistuminen

Keskeisiä menetelmiä ja toimenpiteitä ovat: 

 • Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavat menetelmät 
 • Lapset puheeksi- menetelmä
 • Monitoimijainen yhteistyömalli
 • Mielenterveyden ensiapu (mielenterveysosaamisen ja - taitojen lisääminen) sekä mielnterveyden puheeksiotto
 • IPC- ohjaus ja neuvontamenetelmä (nuoren lievän tai keskivaikean masennuksen hoidossa) 

Itsemurhakuolleisuus on puolittunut vuoden 1990 jälkeen. Myönteinen käänne tapahtui valtakunnallisen itsemurhien ehkäisyprojektin (1986–1996) aikana. Myönteisen kehityksen ei kuitenkaan voida edellyttää jatkuvan Suomessa ilman toimenpiteitä itsemurhakuolemien estämiseksi.

Itsemurhien ehkäisy vaatii nyt tehostamista ja lisää uusia keinoja. Itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030 sisältää 36 ehdotusta toimenpiteiksi itsemurhakuolemien estämiseksi maassamme. Jokaisen asiakokonaisuuden sisältämien toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan erikseen indikaattoreiksi kerättävän tiedon avulla.

Pohjois-Savon Itsemurhien ehkäisyverkosto perustetiin syksyllä 2020. Itsemurhien ehkäisyverkosto on ammattilaisista koostuva verkosto, jossa ammattilaiset voivat kehittää itsemurhailmiötä koskevaa tietämystään omassa työssään ja jotka kohtaavat itsemurhaa yrittäneitä tai heidän läheisiään. 

Verkoston tarkoitus on 

 • jakaa tietoa itsemurhien ehkäisystä

 • pohtia millaista yhteistyötä pitäisi tehdä, että itsemurha vaarassa olevat ja heidän läheisensä saisivat mahdollisimman joustavasti ja hyvin apua

 • kartoittaa koulutustarpeita itsemurhien ehkäisytyöhön. 

Yhteyshenkilö Juha Metelinen. Mieli ry. juha.metelinen@mieli.fi

Itsemurhien ehkäisypäivän tapahtuma

 10.9. klo 13-15, kauppakeskus Matkuksessa.

Avoin yleisötilaisuus kaikille. Teemaan liittyvää asiaa ja paneelikeksustelu.

 

Milenterveyden ensiapu (MTEA) 1 - koulutus

Aika29.-30.10.2022.

Kohdennettu Pohjois-Savon kansalaisopiston henkilöstölle (sovittava toimipaikkakohtaisesti). Mahdollisia vapaaksi jääviä paikkoja voi tiesustella 30.9. jälkeen, Helena Törmi helena.tormi@kuh.fi

 

Mielenterveyden ensiapu (MTEA) 2 - koulutus

Aika: 16.- 17.11.2022. Kuopiossa.

Kohderyhmä: kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö

Lisätiedot:https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EaY9oZCmKlJLio6mKvQUHtsBQHP9BXmrYT-K3VYn23r8Og?e=T3Mtb6