Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Murupolku

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen

Yksilön tasolla osallisuus ilmenee kokemuksena, joka syntyy kun ihminen tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Yhteisössä osallisuus ilmenee jäsenten keskinäisenä arvostuksena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään.  Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa mahdollisuuksien ja oikeuksien toteutumista sekä ihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta. Politiikkatasolla osallisuudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ihmisten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Yhteiskunnan rakenteilla ja kuntien ja maakuntien palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä.  Myös muut toimijat ovat tärkeitä osallisuuden vahvistamisessa, kuten koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset. Asukkaat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat tulee ottaa mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. (THL.)

Vahvalla osallisuuden kokemuksella on merkittävät vaikutukset niin yksilön hyvinvoinnille kuin myös koko yhteiskunnalle. Se kannustaa yksilöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja olemaan aktiivinen omassa lähiympäristössään ja siten lisäämään omalta osaltaan kunnan elinvoimaisuutta. 

Osallisuuden kautta vaikutamme myös yksinäisyyteen. Yksinäisyys vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun sekä terveyteen ja hyvinvointiin.

Pohjois-Savon osallisuuden vahvistamisen ja yksinäisyyden vähentämisen hyvinvointitavoitteina ovat olleet 2018-2021. Osallisuus vahvistuu ja yksinäisyys vähenee

1. Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi

2. Osallistavat toimintatavat ovat käytössä päätöksenteko ja palveluprosesseissa

3. Järjestö- ja harrastustoimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä lisääntyy

 

Monissa kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori tai nimetty järjestöyhteyshenkilö on ottanut vastuuta osallisuustoiminnan edistämisestä. Pohjois-Savon alueella osallisuuden koordinaatiota on Varkaudessa ja Kuopiossa. Osallisuutta kehitetään paljon myös eri hakkeiden toimesta. 

Pohjois-Savossa POSOTE20-hankkeessa on palkattu osallisuus- ja järjestökoordinaattori. Hankkeessa tehdään mm. osallisuusohjelma Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

Lasten ja perheiden parissa tehtävää osallisuustyötä vie eteenpäin Perheet Keskiöön- hanke 

HYTE- tiimistä on edustus Pohjois- Savon Järjestöneuvostossa sekä osallistumme POSOTE20 hankkeen osallisuusohjelman rakentamiseen sekä lapsiasianverkostoon, jossa osallisuus myös vahvasi mukana.

Järjestöissä tehtävä HYTE- työ

Pohjois-Savossa toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin järjestöjen tekemää HYTE-työtä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin, järjestötoimijoiden, POSOTE20-hankkeen ja Pohjois-Savon HYTE-tiimin kanssa. Kyselyyn vastanneet järjestötoimijat kuvasivat toimintansa edistävän erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä muun muassa vertaistuen keinoin ja yksinäisyyttä vähentämällä. Myös mielekkään tekemisen tarjoaminen ja liikkumisen edistäminen kuuluivat yleisimpiin järjestöjen toiminnan tavoitteisiin. Yli puolet (64 %) kyselyyn vastanneista järjestöistä kertoivat kuuluvansa johonkin työryhmään tai verkostoon, jossa hyvinvoinnin edistäminen on esillä ja reilu kolmasosa ei ollut mukana HYTE-työryhmissä tai -verkostoissa. Pohjois-Savon järjestöt tekevät laajasti erilaista hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä.

 

Ajankohtaista

 

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan -webinaari 12.4.2023 klo 14–15.30. Kriisikeskus ja HYTE- tiimi. Mistä yksinäisyydessä on kyse? Miten tunnistaa ja kohdata yksinäisyyttä kokeva ihminen? Luennon lisäksi kuulet yksinäisyystyöstä Pohjois-Savossa ja mahdollisuudesta saada koulutusta yksinäisyystyöhön. Tule kuulemaan ja tuomaan omia ajatuksiasi yhteiseen tapaamiseen, joka on suunnattu aikuisia työssään kohtaaville ammattilaisille. Toivomme myös teiltä ideoita ja esimerkkejä, miten yksinäisyyttä voidaan vähentää Pohjois-Savossa? Haastamme kuntia, hyvinvointialuetta, järjestöjä ja seurakuntia ottamaan yksinäisyysteemaa suunnitelmallisesti mukaan omaan viestintään. Esimerkkinä kuulet Lähde-toimintaan liittyvästä yksinäisyyskampanjasta. Osallistumaan pääset tästä linkistä