Ammattilaiset hoitotyö KYSissä

Hoitotyö KYSissä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) työskentelee noin 3000 hoitotyöntekijää. Toimintaa ohjaa KYS strategia ja Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma. Hoitotyöntekijöiden urakehitystä tukevat ammattiuramallit, jotka luovat rakenteen myös laadukkaalle perehdytykselle.

KYS tarjoaa hoitohenkilökunnalle

  • Ajanmukaiset tilat, uudenaikaiset tilat
  • Työmahdollisuudet useilla eri erikoisaloilla
  • Suunnitelmallisen perehdytyksen työtehtäviin
  • Monipuoliset täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuudet
  • Kehitys- ja opetusmyönteisen ilmapiirin
  • Osaavat kollegat

Hoitotyön kertomukset 

Mikä on Magneettisairaala?

Magneettisairaala (Magnet®hospital) on sairaalalle myönnettävä kansainvälinen tunnustus. Tunnustuksen myöntää ANCC (American Nurses Credentialing Center), hakemuksesta mikäli sairaala täyttää hoitotyölle asetetut laatuvaatimukset.

Magneettisairaalassa hoitotyöllä on erinomaiset potilastulokset kuten potilastyytyväisyys ja –turvallisuus. Hoitajien työtyytyväisyys on korkea ja hoitohenkilöstön vaihtuvuus on alhainen. Magneettisairaalassa hoitajilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja oman työnsä kehittämiseen. Tämä tarkoittaa myös osallistumista laadun seurantaan ja arviointiin. Hoitotyön johtaminen on näyttöön perustuvaa ja työntekijää arvostavaa.

Mitä Magneettisairaalan sertifikaatin saaminen vaatii?

Jotta sairaala voi saada Magnet® tunnustuksen (sertifikaatin) sen on täytettävä tietyt kriteerit, jotka liittyvät hoitotyön laatuun, toimintamalleihin, hoitajien tyytyväisyyteen ja osallistumiseen. Laadun seurannan, arvioinnin ja kehittämisen tuloksia vaadittavilla mittareilla on pystyttävä osoittamaan vähintään kahden vuoden ajalta taaksepäin. Sertifikaatin saaminen vaatii organisaatiolta, hoitotyön johdolta ja työntekijöiltä jatkuvaa laadun seurantaa ja toiminnan kehittämistä.

Kuinka paljon Magneettisairaaloita on?

Suomessa ei ole vielä yhtään Magnet® hospital sertifikaatin saanutta sairaalaa. Koko Euroopassa Magneettisairaaloita on kaksi (Antwerpen, Belgia ja Nottingham, Iso-Britannia). Ympäri maailman sertifikaatin saaneita sairaaloita on lähes 600, joista suurin osa USA:ssa.

Linkit

KYS etenemissuunnitelma Magneettisairaalaksi (PDF)
ANCC Magnet Recognition Program(R)
Antwerp University Hospital (UZA), Belgia
Nottingham University Hospitals NHS Trust-City Hospital, Iso-Britannia

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto

Alueellinen kaatumiten ehkäisyverkosto (AKE) toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ja sen erityisvastuualueella. Toiminnassa on mukana noin 40 edustajaa terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon ja koulutuksen organisaatioista. Asiakasnäkökulmaa verkostoon tuovat maallikkojäsenet. Verkosto on moniammatillinen, avoin työryhmä.

Haavatyöryhmä­

KYSin Haavatyöryhmä perustettiin 2003 edistämään haavahoidon yhtenäisiä käytäntöjä. Myöhemmin Haavatyöryhmä laajeni alueelliseksi työryhmäksi. Tavoitteena ryhmällä on yhtenäistää haavahoidon käytäntöjä KYSissä sekä koko sairaanhoitopiirin alueella ja kehittää haavanhoitoa näyttöön perustuen Haavatyöryhmä edistää mm. Ohjeistuksien laadintaa ja käyttöönottoa sekä Haavakeskuksen toimintaa.

Lue lisää Haavakeskuksesta sivulta Ammattilaiset > Kehittämisen keskukset ja yksiköt > Haavakeskus

Hoitoeettinen neuvottelukunta

Tietoa Hoitoeettisestä neuvottelukunnasta löytyy sivulta Potilaat ja vierailijat > Potilaan tuki ja oikeudet > Eettisesti hyvä hoito

Hoitotyön alueellinen asiantuntijatyöryhmä

Puheenjohtajana toimii toimialajohtaja. Työryhmään kuuluu hoitotyön johtajia (KYS, Kysteri, Niuvanniemen sairaala, Kuopion kaupunki, Siilinjärvi, Ylä-Savon SOTE, Varkauden kaupunki), oppilaitosten edustajat (Savonia-amk, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Suomen yliopisto), KYSin kliinisen hoitotyön asiantuntijoita ja opettajia

Hoitotyön kirjaamisen ja hoitoisuuden verkosto

Lääkehoitotyöryhmä

KYSin lääkehoitotyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka toimii johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan tukena ja apuna turvallisen lääkehoidon toteuttamisen suunnittelussa ja organisoinnissa.​​​

Kivunhoidon kehittämisen työryhmä (KiHoKe)

KiHoKE on KYSin sisäinen työryhmä.

Kivun vastuuhoitajaverkosto, KiVa

Kivun vastuuhoitajaverkosto on KYSin sisäinen työryhmä. KiVan puheenjohtajana toimii APS-sairaanhoitaja ja jäseninä verkostossa on kivun vastuuhoitajia KYSin vuodeosastoilta, sekä Kuopion kaupungin Harjulan sairaalan osastoilta ja kotihoidosta. Verkoston tavoitteena on keskinäisen tuen antaminen ja saaminen verkoston sisällä potilastyöhön ja kehittämiseen, verkostoitua ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, yhtenäistä­­ä kivunhoidon käytäntöjä KYSissä näyttöön perustuen

Ravitsemushoitotyöryhmä

KYSin ravitsemushoitotyöryhmä nimettiin johtajaylilääkärin päätöksellä marraskuussa 2014
Ravitsemustyöryhmän tavoitteena on luoda edellytykset potilaan laadukkaan ravitsemushoidon toteutumiselle KYSissä.

Hoitotyön kansallinen vertaiskehittäminen, HoiVerKe

HoiVerKeen kuuluu kaikki viisi yliopistosairaalaa sekä 10 keskussairaalaa, sairaanhoitopiiriä, sote- tai hyvinvointialuetta. Tavoite on luoda Suomeen hoitotyön laadun mittaamisen, tietotuotannon, arvioinnin ja kehittämisen järjestelmä osaksi sosiaalija terveydenhuollon organisaatioiden laatutyötä. Organisaatioissa on tarve tuoda systemaattisesti esille hoitotyön laatutietoa, jotta sitä voidaan tarjota palveluiden käyttäjille eli väestölle. Tämä laatutieto on myös tarpeen toiminnan resurssien kohdentamiseksi palvelutuotannon ja toiminnan vaikuttavuuden kannalta keskeisten asioiden kehittämiseen. Vertaiskehittäminen tukee hoitotyön jatkuvaa kehittämistä, ja sen avulla voidaan arvioida potilasturvallisuutta ja potilashoidon laatua. (Junttila ym. 2020. Tutkiva hoitotyö 18(3)34-36.)
Lue lisää aiheesta: Hoitotyösensitiivinen laatu – katsaus kirjallisuuteen.

Terveystieteen kliiniset asiantuntijat

Hoitotyön kliininen asiantuntija (Clinical Nurse Specialist, CNS) on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, jolla on syventävä tiedekorkeakoulun, maisteritason koulutus. Hoitotyön kliininen asiantuntija vaikuttaa hoitotyön kliiniseen toteuttamiseen. Verkosto tapaa vuosittain.

Facebook: Terveystieteiden kliiniset asiantuntijat, Clinical Nurse Specialist

Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen verkosto, ValOpe 

Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen verkosto kokoontui ensimmäisen kerran elokuussa 2007. Tavoitteena verkostolla on opiskelijaohjauksen kehittäminen ja laadukkaan potilashoidon turvaaminen, näyttöön perustuvien opiskelijaohjauksen käytäntöjen vahvistaminen ja juurruttaminen, asiantuntijuuden vahvistaminen sekä alan vetovoimaisuuden ja rekrytoinnin edistäminen. Jäsenet ovat sairaanhoitopiirien opiskelijaohjauksen vastuuhenkilöt (opetuskoordinaattorit, kliiniset hoitotyön opettajat).

Web-sisällön esitys (Hoitotyö KYSissä)

Ajankohtaiset

Sisältöjulkaisija

Uutinen

KYSin hoitotyön ammatillinen malli julkaistu

8.6.2022

​Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitotyön ammatillinen malli julkaistiin 9.2.2022. Hoitotyön ammatillinen malli toimii hoitotyön kivijalkana, johon jokaisen hoitotyössä toimivan ammattilaisen toiminta perustuu. Malli pohjautuu KYSin strategiaan sekä hoitotyön tavoite- ja...

Lue lisää
8.6.2022 Uutinen

KYSin hoitotyön ammatillinen malli julkaistu

Teksti: Marja Selenius

​Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitotyön ammatillinen malli julkaistiin 9.2.2022. Hoitotyön ammatillinen malli toimii hoitotyön kivijalkana, johon jokaisen hoitotyössä toimivan ammattilaisen toiminta perustuu. Malli pohjautuu KYSin strategiaan sekä hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaan.

Mallin tavoitteena on edistää potilaan parasta mahdollista hoitoa. Keskiössä ovat asiakkaat ja heidän läheisensä sekä luja ammattitaito, henkilöstömme työhyvinvointi ja hyvä kohtelu. KYS on kansainvälisesti arvostettu yliopistosairaala, jossa työskentelee osaava henkilökunta. Laadukas hoitotyö perustuu hyvään johtamiseen.

Hoitotyöntekijät toimivat ammateissaan vastuullisina asiantuntijoina, joiden työ pohjautuu hoitotyön arvoihin ja periaatteisiin. Hoitotyössä korostuu vuorovaikutus, monialainen yhteistyö, ammatillinen osaaminen ja uralla kehittyminen.

Hoitotyön malli ohjaa jokaisen hoitotyötä tekevän päivittäistä työskentelyä. Näin jokainen potilas voi kokea olevansa arvokas kaikkine yksilöllisine tarpeineen ja toiveineen sekä tuntea olevansa hyvissä ja turvallisissa käsissä.

“Lupaan toimia niin, että potilas/asiakas saa tarvitsemansa avun ja huolenpidon.”

KYS hoitotyön ammatillinen malli (pdf)

Kaikki ajankohtaiset

Hoitajana KYSissä - Sivupalkki

Hoitotyön opetus
KYSin avoimet työpaikat

KYS ja hoitotyö Instragramissa
@kys_sairaala
@kys_hkot
​​​​​​​@kys_ensihoito
@kys_synnytykset
@kys_psykiatria
@kys_heraamo