Moniammatillinen työryhmä

Syöpäsairaan lapsen tarpeista huolehtii osastolla moniammatillinen työryhmä, joka tukee lapsen normaalia kehitystä hoitojen aikana ja auttaa myös vanhempia jaksamaan.

Lääkäri
Apulaisylilääkäri vastaa osaston ja päiväsairaalan toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta osastonhoitajan kanssa. Osaston lääkärit suunnittelevat osastolle tulleelle potilaalle tarvittavat jatkotutkimukset ja arvioivat niiden kiireellisyyden sekä hoidon tarpeen. Diagnoosin selvittyä lääkäri tekee potilaalle hoitosuunnitelman sekä seurantasuunnitelman hoitovasteen arvioimiseksi. Hoitoa suunniteltaessa lääkäri on myös yhteyshenkilönä kirurgien ja sädehoitolääkäreiden sekä muiden ammattiryhmien kanssa. Olennaisena osana lääkärin työtä on perheen informoiminen tulevista tutkimuksista, hoidoista ja taudin ennusteesta sekä perheen tukeminen hoidon aikana tarpeen mukaan

Osastonhoitaja
Osastonhoitaja johtaa moniammatillista työryhmää ja vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta. Hän vastaa osaston ja päiväsairaalan toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta yhdessä osastonylilääkärin kanssa. Osastonhoitaja vastaa lisäksi hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä hoitotyön vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta laadusta ja kehittämisestä.

Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija osastolla. Hän toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä lapsen ja perheen hoitotyön tarpeiden määrittämisessä, hoitotyön suunnitelman laatimisessa, suunnitelman toteuttamisessa ja hoitotyön arvioinnissa. Sairaanhoitaja toimii lapsen tai nuoren omana hoitajana tutustuen läheisemmin perheeseen. Hän ohjaa ja tukee lasta ja perhettä huomioiden yksilölliset tarpeet koko hoidon ajan.

Osastonsihteeri
Osastonsihteeri antaa asiakas- ja puhelinpalvelua ja huolehtii lapsen, nuoren ja vanhempien neuvonnasta. Hän huolehtii hoitoon liittyvistä ajanvarauksista, todistusasioista ja vanhempien majoitusjärjestelyistä ja ilmoittaa niistä tarvittaessa perheille.

Farmaseutti
Farmaseutti vastaa osaston lääkehuollosta ja sen toteutuksesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa. Hän osallistuu osaston turvallisen lääkehuollon kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin.

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä arvioi perheen sosiaalista tilannetta ja kartoittaa akuutin avun tarvetta. Hänen on arvioitava myös sosiaalista toimintakykyä ja taloudellista toimeentuloa ja huolehdittava palvelujen järjestämisestä yhdessä vanhempien kanssa. Alkuvaiheessa tulevat kysymykseen myös vanhempien työjärjestelyt ja mahdollisen lastenhoitoavun saaminen kotiin.  

Kriisityö on osa sosiaalityöntekijän työtä ja hän toimii yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa.  Vanhemmat voivat hakea itselleen alkuvaiheessa lapsen sairastuttua syöpään parin viikon sairauslomaa, jota voi myöhemmin hakea lisää. Sosiaaliturvaan liittyvien hakemusten laatimisessa sosiaalityöntekijä auttaa vanhempia ja huolehtii liitteinä tarvittavista lääkärinlausunnoista.

Sosiaalityöntekijä tukee perheen arjessa selviytymistä. Hän ohjaa perheitä tukien saannissa ja niiden uudelleen hakemisessa, koska osa tuista on voimassa määräaikaisesti esim. kalenterivuoden ajan. Samalla sosiaalityöntekijä huomioi myös muita lainsäädännöllisiä asioita, kuten lain potilaan asemasta ja oikeuksista ja potilasvahinkolain sekä lastensuojelulain toteutumista. Sosiaalityöntekijä huolehtii yhdessä kuntoutusohjaajan kanssa sopeutumisvalmennuskurssien ja SYLVA ry:n lomien tiedottamisesta sekä informoi perheitä vertaistuesta sekä on tarvittaessa perheeseen yhteydessä hoitojen välillä ja niiden päätyttyä.

Ravitsemusterapeutti
Ravitsemusterapeutti osallistuu lapsen ravitsemustilan, ruokailun ja syömiskäyttäytymisen arviointiin sekä seurantaan ja vastaa lapsen tarvitsemien erityisruokavalioiden suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta. Ravitsemusterapeutti kutsutaan vanhempien ryhmän toimintaan ravitsemuksesta keskusteltaessa. Hän osallistuu yhdessä muun henkilökunnan kanssa myös valtakunnallisesti potilaiden ravitsemushoidon kehittämiseen.

Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja tapaa uudet potilaat ja heidän perheensä sairauden alkuvaiheessa. Tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä selviytyvät mahdollisimman hyvin hoidon aikana ja sen jälkeen.

Kuntoutusohjaaja auttaa osaltaan lapsen koulunkäynnin, esiopetuksen ja päivähoidon järjestämistä. Kuntoutusohjaaja käy lapsen koulussa tai päiväkodissa kertomassa opettajille ja luokkatovereille lapsen sairaudesta, mikäli vanhemmat sitä toivovat.

Kuntoutusohjaajalta saa tietoa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarkoitetuista sopeutumisvalmennuskursseista, virkistysmahdollisuuksista sekä potilasjärjestöjen toiminnoista.

Alavan sairaalakoulun erityisopettaja
Sairaalaopettaja vastaa koulunkäynnistä sairaalajaksojen aikana sekä toimii yhteyshenkilönä omaan kouluun huoltajien luvalla. Opettajan työparina sairaalakoulussa toimii koulunkäynnin ohjaaja. Opettaja tekee päivittäin yhteistyötä hoitohenkilökunnan, erityistyöntekijöiden ja vanhempien kanssa. 

Opettaja ja osaston kuntoutusohjaaja tekevät ohjauskäyntejä oppilaiden omiin kouluihin. Näillä käynneillä koulun henkilökunnalla on mahdollisuus saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Psykologi
Psykologi tarjoaa psyykkistä tukea perheille tilanteissa, joissa lapsen tai nuoren vakava sairastuminen kuormittaa perheenjäsenten mieltä ja suhteita. Tukikäynnit voivat olla yksilö-, pari- tai perhekäyntejä, joiden määrä, tiheys ja kokoonpano ratkaistaan tarpeen mukaan. Tuki voi olla luonteeltaan keskustelua tai toiminnallista työskentelyä esimerkiksi korttien, leikin tai piirtämisen kautta. Psykologi osallistuu myös lapsille, nuorille ja vanhemmille järjestettävään ryhmätoimintaan, jonka tarkoituksena on tarjota heille mahdollisuuksia vertaistukeen.

Sairaalapappi
Sairaalapappi osallistuu lapsen ja hänen perheensä henkisen ja hengellisen tuen antamiseen. Hän järjestää kirkollisia toimituksia tarpeen mukaan, esim. rippikoulun pitämisen ja konfirmaation. 

Kysin varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatuksen opettaja osallistuu lapsesta käytäviin keskusteluihin ja tuo näkemyksensä lapsen iänmukaisesta kehityksestä. Hän järjestää lapsen tai nuoren ikä- ja kehitystason mukaista leikkiä ja toimintaa sekä ohjaa vanhempia lasten kanssa toimimisessa. Varhaiskasvatuksen opettaja auttaa lasta käymään läpi sairauteen liittyviä tunteita ja kokemuksia leikin avulla.

Fysioterapeutti
Fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumis- ja toimintakykyä, auttaa lasta kuntoutumaan fysioterapian keinoin, järjestää tarvittaessa fysioterapian kotipaikkakunnalla tai ohjaa muuhun kuntoutusta tukevaan palveluun. Fysioterapeutti järjestää tarvittavat apuvälineet, ohjaa lasta ja vanhempia kuntoutumisessa sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä kouluun tai päiväkotiin.