Vaihtoehtoiset jatkotutkimukset

KYS on tarjonnut maaliskuun alusta 2015 alkaen sikiöseulahälytyksen saaneille jatkotutkimuksena uutta kajoamatonta NIPT-tutkimusta (non-invasive prenatal testing). Äidin verinäytteestä voidaan määrittää/poissulkea sikiön tavallisimmat kromosomimuutokset (trisomia 21, 18 ja 13 sekä sukukromosomien poikkeavuudet). Vaihtoehtoisena tutkimusmuotona on trisomiatutkimus istukka- tai lapsivesinäytteestä eli trisomia- FISH/PCR.

Ennen valintaa vanhemmat saavat tarkemman neuvonnan tutkimusmenetelmistä KYSin äitiyspoliklinikalla, jossa myös jatkotutkimukset järjestetään.

Sikiön trisomiatutkimus äidin verestä

NIPT-tutkimuksella voidaan seuloa sikiön yleisimmät trisomiat, joita ovat 21-trisomia eli Downin syndrooma, 18-trisomia ja 13-trisomia. Menetelmässä hyödynnetään äidin verenkierron sikiöperäistä DNA:ta. Tutkimus tehdään äidin verinäytteestä, joten siihen ei liity keskenmenoriskiä.

Verinäyte otetaan Puijon laboratoriossa maanantaisin ennen klo 13, josta näytteet lähtevät USA:han tutkittavaksi. Vastausaika on noin kaksi viikkoa.

NIPT-tutkimus löytää yli 99 prosenttia 21-trisomiasikiöistä. Jos NIPT-tutkimuksen tulos on normaali, riski sikiön 21-trisomiaan on pieni, eikä jatkotutkimuksia ole tarpeen tehdä.

Jos tulos on poikkeava, todennäköisyys sikiön 21-trisomiaan on suuri, noin 95 prosenttia. Tällöin lopullisen diagnoosin varmistamiseksi tarvitaan raskauden kestosta riippuen joko istukka- tai lapsivesinäyte.

Noin kolmessa prosentissa NIPT-tutkimuksista tulosta ei saada. Tällöin uuden verinäytteen vaihtoehtona on istukka- tai lapsivesitutkimus riippuen raskauden kestosta.

NIPT-seulontatutkimus löytää hyvin myös hyvin suuren osan 18-trisomioista, noin 98 prosenttia, mutta harvinaisemmasta 13-trisomiasta löytyy noin 80 prosenttia.

Tutkimusta tarjotaan

  • kun varhaisraskauden yhdistelmäseula (NT+seeruminäyte)  hälyttää (riski ≥ 1:250)
  • kun keskiraskauden trisomiaseula hälyttää
  • ensimmäinen seula (NT+seeruminäyte) tekemättä ja äiti yli 40-vuotias
  • sikiön niskaturvotus 3 - 3,9 mm
  • aikaisempi trisomia ja nykyisessä raskaudessa terveen näköinen sikiö

Toistaiseksi NIPT ei käy:

  • monisikiöraskaudessa
  • luovutetusta munasolusta alkunsa saaneessa raskaudessa
  • äideille, joilla on todettu mosaikismi
  • immuunihoitoa saaneille äideille
  • ns. katoava kaksonen –tilanteissa

Sikiön rakennepoikkeavuuden yhteydessä ja niskaturvotuksen ollessa  ≥ 4 mm suositellaan koko kromosomiston määritysta (villusbiobsia tai lapsivesipunktio).

Jatkotutkimusten tulosten valmistuttua

Jos NIPT-tutkimuksen tulos on poikkeava, diagnoosin varmistamiseksi tarvitaan istukka- tai lapsivesinäyte.

Jos istukka- tai lapsivesitutkimuksessa todetaan kromosomipoikkeavuus, kutsumme vanhemmat keskustelemaan tuloksesta ja kromosomivian merkityksestä syntyvälle lapselle. Vanhemmat voivat jatkaa raskautta tai he voivat päättää raskauden keskeyttämisestä, mikä on Suomen lain mukaan mahdollista 24. raskausviikon loppuun mennessä.

Jos jatkotutkimuksen tulos on normaali, ei tarvita muita tutkimuksia ja raskauden seuranta jatkuu neuvolassa.

Istukka- tai lapsivesinäyte

Näyte otetaan ohuella neulalla äidin vatsanpeitteiden läpi ultraääniohjauksessa. Molempiin näytteenottomenetelmiin liittyy pieni keskenmenoriskin suureneminen, noin 0,5 % (1/200 punktiota).

Näytteenoton jälkeen voi liikkua normaalisti ja mennä esimerkiksi töihin. Näytteenottopäivänä vatsa voi olla kipeä ja tuhruvuotoa emättimestä voi esiintyä. Pistoalueella voi olla myös paineen tunnetta useita päiviä.

Istukkanäytteen tulos valmistuu yleensä viikossa ja lapsivedestä saadaan trisomia-FISH (trisomiat 21, 18 ja 13 sekä sukukromosomien määrät) vastaus kahdessa arkipäivässä. Koko kromosomiston viljelytutkimus lapsivedestä valmistuu yleensä kahdessa viikossa.

Tutkimuksen tulokset ovat hyvin luotettavia: virheellisen normaalin vastauksen riski (tutkimustulos on normaali, mutta lapsen kromosomit poikkeavat) on noin 0,3 %. Virheellisen poikkeavan vastauksen riski (tutkimustulos on poikkeava, mutta lapsen kromosomit normaalit) on alle 0,1 %.

Istukkatutkimuksessa kerättävät villukset eli nukkalisäkkeet ovat istukan sikiöperäistä kudosta.

Lapsivesitutkimuksessa lapsivettä otetaan näytteeksi 20 millilitraa. Lapsivesi korvautuu muutamassa tunnissa. Lapsivedessä on sikiöperäisiä soluja, joista kromosomit tutkitaan.

Lapsivedestä tutkitaan tarvittaessa myös alfa-fetoproteiini- eli AFP-pitoisuus. AFP on sikiöperäinen valkuaisaine, jonka pitoisuutta voivat nostaa harvinaiset sikiön munuaissairaudet tai sikiön rakenteelliset poikkeavuudet. AFP-pitoisuudesta saadaan vastaus muutamassa arkipäivässä.

Molekyylikaryotyyppitutkim​​us sikiödiagnostiikassa

Sikiön molekyylikaryotyyppitutkimus (MK) on menetelmä, jolla voidaan havaita perimässä esiintyviä pieniä kromosomimuutoksia, joko häviämiä (deleetiot) tai kahdentumia (duplikaatiot), joita ei pystyttäisi tunnistamaan tavanomaisella kromosomitutkimuksella. MK voidaan tehdä joko istukka- tai lapsivesinäytteestä riippuen raskauden kestosta. Kumpaankin näytteenottoon liittyy noin 0,5 - 1 prosentin keskenmenoriski.

Molekyylikaryotyyppitutkimusta voidaan tarjota, mikäli sikiöllä on todettu löydös, joka voi viitata sikiön suurentuneeseen kromosomipoikkeavuuden riskiin. Löydös voi olla joko sikiön suurentunut niskaturvotus (≥3,5 mm), sikiön ultraäänitutkimuksessa todettu rakennepoikkeavuus tai kasvuhäiriö.​

MK-tutkimus aloitetaan tekemällä istukka- tai lapsivesinäytteestä ensin yleisimpien kromosomipoikkeavuuksien tutkimus eli trisomia-PCR-tutkimus (kromosomit 13, 18, 21 ja sukukromosomit). Mikäli trisomia-PCR-tutkimuksen tulos on normaali, tehdään MK-tutkimus samasta istukka- tai lapsivesinäytteestä. Vanhempien verinäytteet otetaan samanaikaisesti ja ne tutkitaan tarvittaessa, mikäli istukka- tai lapsivesinäytteestä todetaan jotain poikkeavaa.​ Näytteet lähetetään Ouluun, jossa tutkimukset analysoidaan.

Molekyylikaryotyyppitutkimu​​ksen hyödyt

Molekyylikaryotyyppitutkimuksen suurin etu on se, että sillä voidaan tunnistaa hyvin pieniä kromosomimuutoksia, joita ei pystyttäisi havaitsemaan tavallisessa kromosomitutkimuksessa. Tällainen pieni kromosomimuutos voi selittää sikiön ultraäänilöydöksen ja mahdollistaa tarkemman tiedon antamisen siitä, mitä löydös tarkoittaa sikiön kannalta. Lisäksi kromosomilöydös voi antaa tietoa mahdollisesta perinnöllisyydestä ja auttaa arvioimaan uusiutumisriskiä.

Molekyylikaryotyyppitutki​muksen haitat ja rajoitukset

Molekyylikaryotyyppitutkimus ei pysty tunnistamaan kaikkia perimän muutoksia, joten normaali molekyylikaryotyyppitutkimuksen tulos ei sulje pois yksittäisten geenivirheiden aiheuttamaa perinnöllisen sairauden mahdollisuutta sikiöllä.

Joskus molekyylikaryotyyppitutkimuksen tulokset voivat olla vaikeasti tulkittavissa. Tulkinnan helpottamiseksi tutkitaan samanaikaisesti sikiönäytteen kanssa myös kummankin vanhemman näytteet. Joidenkin löydösten merkitys voi tästä huolimatta jäädä epäselväksi (variant of unknown significance). Tällaisista muutoksista on vielä liian vähän tutkimustietoa saatavilla, jolloin ei pystytä varmuudella arvioimaan, onko muutoksella merkitystä ultraäänilöydöksen synnyssä tai lapsen ennusteen kannalta. ​Perimässä on myös harmitonta vaihtelua eli tiedetään, että osa häviämistä ja kahdentumista ei vaikuta merkittävästi henkilön terveyteen.​

Mikäli sikiöllä todettaisiin molekyylikaryotyyppitutkimuksessa merkittävä löydös, konsultoidaan sen merkityksestä perinnöllisyyslääkäriä.

Raskauden keskeytys sikiön ​​vakavan taudin takia

Raskaus voidaan keskeyttää sikiön vaikean sairauden riskin takia raskausviikkoon 20 saakka ja todetun vaikean sairauden takia raskausviikkoon 24 saakka. Lupa raskauden keskeyttämiseen haetaan Valvirasta eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta.

Päätös keskeyttää toivottu raskaus sikiön vaikean sairauden takia on perheelle erittäin raskas. Ennen päätöstä annamme perheelle kaiken mahdollisen informaation sikiön tilanteesta ja ennusteesta. Psyykkinen tuki ammattilaisten antamana on tärkeä niin päätöksenteon yhteydessä, keskeytyksen jälkeen kuin raskauden jatkuessa.

Rakennepoikkeavuus

Mikäli seulontaultraäänessä herää epäily sikiön rakennepoikkeavuudesta, jatkotutkimukset tehdään naisten poliklinikalla. Epäilty poikkeavuus voidaan jatkotutkimuksissa joko varmentaa tai todeta normaaliksi. Toisinaan löydöksen selvittämiseksi tarvitaan useita tutkimuksia, ja aina tarkkaa diagnoosia ei pystytä raskausaikana määrittämään.

Löydöksestä riippuen voidaan ultraäänen lisäksi tehdä muita tutkimuksia kuten sikiön magneettitutkimus tai tarkempi sydänultraäänitutkimus. Joskus löydökseen voi liittyä kromosomipoikkeavuuden tai perinnöllisen sairauden riski. Sikiön kromosomi- tai geenitutkimuksia on mahdollista tehdä istukka- tai lapsivesinäytteestä.

Konsultoimme perinnöllisyyslääkäriä tarvittaessa, ja perinatologin (sikiölääketieteeseen erikoistuneita naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri) kanssa on mahdollista keskustella löydöksestä, sen merkityksestä ja jatkotutkimusvaihtoehdoista. Tarvittaessa järjestämme myös keskustelumahdollisuuden lastenkirurgin, lastenneurologin tai muun lastensairauksien erikoislääkärin kanssa. Sydämen rakennepoikkeavuuden olleessa kyseessä ultraäänitutkimus tehdään yleensä yhdessä lastenkardiologin kanssa. Sen jälkeen arvioimme, onko tarvetta jatkotutkimuksiin Naistenklinikan sikiötutkimusyksikössä Helsingissä.

Lisätietoa raskauden keskeyttämisestä