Toimielimet omistajaohjausjaosto

Omistajaohjausjaosto

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän liikelaitosten, liikelaitoskuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on tai joissa kuntayhtymällä on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.  

Edellä mainitun tehtävänsä lisäksi jaoston tehtävänä on kuntayhtymän valtuuston hyväksymää konserniohjetta ja muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen:

 1. vastata konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta
 2. määrätä kuntayhtymän edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin
 3. valita kuntayhtymän edustajat kuntayhtymän organisaation ulkopuoliseen hallintoon
 4. päättää kuntayhtymän kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kuntayhtymää yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille
 5. valmistella esitys yhtymähallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koolle kutsumiseksi
 6. huolehtia omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta
 7. seurata ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä hallitukselle
 8. antaa kuntayhtymän ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
 9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
 10. nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
 11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt 11.6.2018 § 8 kuntayhtymän konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteet.

Toimielimet omistajaohjausjaoston jäsenet

Omistajaohjausjaoston jäsenet

Markku Rossi
puheenjohtaja

Miia Eskelinen-Fingerroos
jäsen

Jan Tollet
jäsen

Henna Räsänen
sihteeri