Hoitotyön opetus

KYS on yksi Suomen merkittävimmistä opetussairaaloista. Terveysalan opiskelijoiden harjoittelupäiviä kertyy vuosittain yli 20 000.

KYSin henkilökunta on sitoutunut laadukkaaseen opiskelijoiden ohjaukseen kouluttautumalla ja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa opiskelijapalautteen perusteella.

KYSissä työskentelee neljä kliinisen hoitotyön opettajaa. Heidän toimenkuvaansa kuuluvat kliinisen harjoittelun oppimisympäristön ja hoitotyön kehittämiseen liittyvät tehtävät KYSin hoitotyön toimintaohjelman mukaisesti.

Kliinisen hoitotyön opettajiin voit olla yhteydessä kaikissa kliiniseen harjoitteluun ja työssäoppimiseen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista

Takaisin

Opiskelijamoduuliharjoittelu KYSissä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on vuonna 2020 aloitettu opiskelijamoduuliharjoittelupilotti. Pilotti käynnistyi teho-osastolla alkuvuodesta 2020 ja naisten akuuttikeskuksessa elokuussa. Syksyn aikana toimintaa pilotoidaan myös vastasyntyneiden teho-osastolla sekä gastrokirurgian vuodeosastolla.

Opiskelijamoduuli on uudenlainen opiskelijaohjausmalli ja harjoittelumenetelmä. Siinä opiskelijat toimivat työpareina/pienryhmässä ja heillä on työvuoron aikana yhteinen ohjaaja. Opiskelijat ottavat yhdessä vastuuta potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta työvuoron ajaksi, eli he suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat potilaan hoitoa. Päävastuu potilaan hoidosta säilyy tietenkin aina ohjaajalla. Opiskelijamoduuli voi koostua muutamasta potilashuoneesta, jolloin se on ”osasto osaston sisällä”. Tällainen ”opetusosasto” on optimaalinen opetus ja oppimisympäristö opiskelijoille. Opiskelijamoduulissa opiskelijoilla on aktiivisempi rooli verrattuna perinteiseen yksilöohjauksessa tapahtuvaan harjoitteluun. Opiskelijamoduulissa harjoitteleminen edistää mm. ammatillisten ominaisuuksien kehittymistä, teoriatiedon soveltamista käytäntöön, kykyä itsenäiseen päätöksen tekoon, kriittisen ajattelun taitoa, ryhmätyöskentelytaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä moniammatillisuutta.

Suunnitteluun pilottiyksiköt ovat saaneet tukea KYSin kliinisen hoitotyön opettajilta sekä oppilaitosten (Savonia AMK ja DIAK) opettajilta. Yksiköihin on tuotettu kirjallista materiaalia toiminnan tueksi ja opiskelijamoduulissa toimiville ohjaajille on tarjottu koulutusta. Yksiköiden tukena ollaan myös harjoittelun toteutusvaiheessa. Opiskelijamoduulin toimintaa esimerkiksi arvioidaan ohjaajien, opiskelijoiden sekä opettajien kesken viikoittaisissa reflektiokeskusteluissa.


Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Taam-Ukkonen
Osaamiskeskusjohtaja, ylihoitaja
p.  044 717 5561

Hanna Happonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Kuntoutus
p. 044 711 3465

Marjut Heiskanen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Aikuisten sisätautien hoitotyö ja akuuttisijaisvälitys, lasten ja nuorten hoitotyö
p. 044 717 5464

Heli Intke
Kliinisen hoitotyön opettaja
Diagnostiikka (kuvantamiskeskus), sädehoito
p. 044 717 9355

Anna-Kaisa Kokkonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Naistentaudit ja synnytykset, ensihoito, tehohoito, päivystys ja akuuttihoitotyö
p. 044 717 5532

Nina Rahkonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Mielenterveys ja päihdetyö
p. 044 717 5661

Elina Pääkkönen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Perioperatiivinen hoitotyö (leikkaus-anestesiayksiköt, vastaanotto- ja kotiutusyksikkö, heräämö, vuodeosastot ja pkl:t)
p. 044 717 4846

klinikkaopettajat(at)kuh.fi

etunimi.sukunimi@kuh.fi