Hoitotyön opetus

KYS on yksi Suomen merkittävimmistä opetussairaaloista. Terveysalan opiskelijoiden harjoittelupäiviä kertyy vuosittain yli 20 000.

KYSin henkilökunta on sitoutunut laadukkaaseen opiskelijoiden ohjaukseen kouluttautumalla ja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa opiskelijapalautteen perusteella.

KYSissä työskentelee neljä kliinisen hoitotyön opettajaa. Heidän toimenkuvaansa kuuluvat kliinisen harjoittelun oppimisympäristön ja hoitotyön kehittämiseen liittyvät tehtävät KYSin hoitotyön toimintaohjelman mukaisesti.

Kliinisen hoitotyön opettajiin voit olla yhteydessä kaikissa kliiniseen harjoitteluun ja työssäoppimiseen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista

Takaisin

Opiskelijamoduuliharjoittelun pilotointi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 2019-2020

KYSissä on vuoden 2020 aikana pilotoitu opiskelijamoduuliharjoittelua osassa hoitotyön ja kätilötyön harjoittelujaksoja. Pilotin suunnittelu aloitettiin jo 2019.  Opiskelijamoduuliharjoittelu on uudenlainen opiskelijaohjausmalli ja harjoittelumenetelmä. Kyseinen malli on lähtöisin Ruotsista, Karoliinisesta sairaalasta ja se on jo ollut käytössä Suomessa muissa yliopisto sairaaloissa ja useissa keskussairaaloissa.

Kuvituskuva (opiskelijamoduuliharjoittelu)
 

Opiskelijamoduulissa opiskelijat toimivat työpareina/pienryhmässä ja heillä on työvuoron aikana yhteinen ohjaaja. Ohjaajan tukemana opiskelijat ottavat yhdessä vastuuta potilaan/asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta työvuoron ajaksi. Opiskelijamoduuli voi koostua esimerkiksi muutamasta potilashuoneesta, jolloin se on ikään kuin ”osasto osaston sisällä”.

Kimmoke pilotin aloitukseen saatiin halusta kehittää opiskelijaohjausta potilas- ja opiskelijalähtöisempään suuntaan. Harjoittelun ja ohjauksen laatuun halutaan panostaa ja ohjauksessa halutaan käyttää näyttöön perustuvia menetelmiä. Opiskelijamoduulissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan tulevan ammattinsa kannalta tärkeitä taitoja, kuten kriittisen ajattelun taitoa, ongelmanratkaisukykyä, päätöksentekokykyä, ryhmätyöskentelytaitoja ja moniammatillisuutta. Opiskelijoiden itsenäisempi ja aktiivisempi rooli opiskelijamoduulissa edistää ammatillisten ominaisuuksien kehittymistä, ammatillista kasvua sekä teoriatiedon soveltamista käytäntöön. Opiskelijamoduulissa tapahtuu myös merkittävää vertaisoppimista. Tässä harjoittelumallissa opiskelijat tuntevat helpommin olevansa osa terveydenhoitotiimiä ja heillä on mahdollisuus olla enemmän mukana potilaan/asiakkaan hoidossa.

Pula terveydenhuollon ammattihenkilöistä on saanut oppilaitokset reagoimaan kasvaneeseen kysyntään lisäämällä opiskelupaikkojen määrää. KYSillä kliinisessä harjoittelussa on vuosittain yli tuhat hoitotyön ja kuntoutuksen opiskelijaa ja harjoittelupaikoista on enenevissä määrin pulaa. Myös tämä seikka haastaa terveydenhuollon organisaatioita kehittämään ohjaus- ja harjoittelumalleja vastaamaan kysyntään.

Päävastuu pilotin suunnittelusta on ollut hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus yksikön (HKOT) kliinisen hoitotyön opettajilla. Pilotin aikana KYSin opettajat ja lähioppilaitoksien (Savonia AMK, DIAK) opettajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Oppilaitoksen opettajat ovat olleet mukana suunnittelemassa opiskelijamoduulin käynnistämistä, mukana ohjaajakoulutuksissa sekä yksiköissä tapahtuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa (mm. viikoittaiset reflektiokeskustelut opiskelijamoduulin toiminnasta). Pilottiyksiköt ovat tehneet jokainen omaan yksikköönsä sopivan suunnitelman toteutuksesta kliinisen hoitotyön opettajan sekä lähioppilaitoksen opettajan tukemana. Opiskelijamoduulissa ohjaajana toimiville ohjaajille on järjestetty ohjaajakoulutusta HKOT:n toimesta. Opiskelijoilta ja ohjaajilta on pyydetty palautetta opiskelijamoduulissa toimimisesta.

Opiskelijamoduuliharjoittelujakso on toteutettu vuoden 2020 aikana aikuisten teho-osastolla kolme kertaa, naisten akuuttikeskuksessa kaksi kertaa, vastasyntyneiden teho-osastolla kerran ja gastrokirurgian vuodeosastolla kerran. 2019-2020 pilotti tuli joulukuussa päätökseen, mutta toiminta on herättänyt kiinnostusta muissakin yksiköissä. Keväällä 2021 kaikki pilottiyksiköt jatkavat opiskelijamoduuliharjoittelua ja uusiakin yksiköitä on aloittamassa toimintaa. Esimerkiksi naistenosastolla ja ortopedian ja traumatologian vuodeosastolla tullaan toteuttamaan opiskelijamoduuliharjoittelu keväällä 2021.

Palaute opiskelijamoduulista on ollut suurimmaksi osaksi positiivista. Opiskelijat ovat pitäneet erityisesti vastuun saamisesta ja vertaisen kanssa asioiden pohtimisesta. Ohjaajana toimineet ovat olleet innostuneita uudenlaisesta ohjausmallista ja ohjauksen kehittämisestä. Tietysti kehitettävääkin vielä joka yksikön toteutustavasta löytyy. Tämän takia palautteen kerääminen sekä opiskelijoita että ohjaajilta on tärkeää, jotta mallia voidaan kehittää jatkossa paremmaksi.

Opiskelijoiden palautteita:

”Pidin todella paljon moduuliviikosta, oli mielekäs "loppuhuipennus" harjoittelulle. Sain suuremman roolin ja vastuuta potilaan hoidosta yhdessä työparin kanssa, jolloin joutui oikeasti miettimään asioita ja hyödyntämään jaksolla opittuja tietoja ja taitoja. Syvensi omaa osaamista ja ymmärrystä, kun ohjaajalta ei tullut valmiita vastauksia ja suunnitelmaa.”

”Sai tehdä itse niin paljon kuin mahdollista ja siinä tieto sekä oppiminen syventyivät. Koin itseni tärkeäksi, kun potilaan hoitoon osallistuva moniammatillinen työyhteisö kyseli potilaan voinnista minulta ja kertoi hoidon tavoitteet.”

”Työparin tukeen, joka lisäsi omaa varmuutta, kun pystyi kysymään häneltä asioita ja hän myös kysyi minulta, ja vastasin jos tiesin. Kysyimme sitten yhdessä ohjaajalta, jos emme jotakin tienneet. Työskentely potilaan ja perheen kanssa oli myös varmempaa silloin, kun ohjaaja ei ollut paikalla.”

”Siihen, että oli opiskelijatoveri johon turvautua ja pohtia erilaisia asioita.”

Ohjaajien palautteita:

”Potilaat olivat tyytyväisiä hoitoon ja samalla potilas tuli mukaan yhdeksi osapuoleksi ehkä enemmän kuin perinteisessä ohjausmallissa.”

”Opiskelijoilla on aktiivisempi rooli ja ohjaajan tulee antaa heille enemmän vastuuta pysytellen itse lähinnä mentorin roolissa. Arviointia puolin ja toisin oli enemmän. Myös muuta keskustelua oli enemmän, kun opiskelijat toimivat parina. Opiskelijoille oli helpompi antaa enemmän vastuuta ja antaa toimia itsenäisemmin, sillä he olivat varmempia toimiessaan työparina. Ohjaajana tärkeää oli havainnoida opiskelijaparin keskinäistä vuorovaikutusta ja tasapuolisuutta.”

”Ohjaajana olin valmistautuneempi harjoittelujaksoon. Oli mielekästä, että opiskelijat olivat pareina. Keskustelua oli enemmän. Opiskelijat rohkeampia. Pohtivat keskenään enemmän asioita.”

 

Kiinnostuitko? Lisätietoa opiskelijamoduuliharjoittelusta voit kysyä kliinisen hoitotyön opettajilta klinikkaopettajat@kuh.fi .

Teksti: Kliinisen hoitotyön opettaja Puula Sohlman


Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Taam-Ukkonen
Osaamiskeskusjohtaja, ylihoitaja
p.  044 717 5561

Hanna Happonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Kuntoutus
p. 044 711 3465

Marjut Heiskanen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Aikuisten sisätautien hoitotyö ja akuuttisijaisvälitys, lasten ja nuorten hoitotyö
p. 044 717 5464

Heli Intke
Kliinisen hoitotyön opettaja
Diagnostiikka (kuvantamiskeskus), sädehoito
p. 044 717 9355

Anna-Kaisa Kokkonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Naistentaudit ja synnytykset, ensihoito, tehohoito, päivystys ja akuuttihoitotyö
p. 044 717 5532

Nina Rahkonen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Mielenterveys ja päihdetyö
p. 044 717 5661

Elina Pääkkönen
Kliinisen hoitotyön opettaja
Perioperatiivinen hoitotyö (leikkaus-anestesiayksiköt, vastaanotto- ja kotiutusyksikkö, heräämö, vuodeosastot ja pkl:t)
p. 044 717 4846

klinikkaopettajat(at)kuh.fi

etunimi.sukunimi@kuh.fi