Eettisyys ammattilaisena

Eettiset periaatteet koskevat kaikkia potilaan hoitoon välillisesti tai välittömästi osallistuvia työntekijöitä, opiskelijoita ja vapaaehtoistoimijoita.

Terveydenhuollon ammattilaisena minulla on

Velvollisuus

 • Kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmisyyttä (niin potilaiden kuin kollegoiden) seuraavia arvoja ylläpitäen
  • inhimillinen kohtelu
  • luottamuksellisuus
  • rehellisyys
  • hyvä vuorovaikutus
  • yksityisyyden suoja
 • Kunnioittaa potilaiden itsemääräämisoikeutta.
 • Toteuttaa tarvittavat tutkimukset ja hoito yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ajantasaiseen näyttöön perustuen.
 • Tarjota potilaille laadukasta ja hyvää hoitoa, jossa huomioidaan
  • potilaan inhimillinen ja yksilöllinen kohtelu
  • suvaitsevaisuus
  • potilasturvallisuus
  • potilaan terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tarkastelu sekä
  • hänen kielellisen ja vakaumuksellisen taustan huomioon ottaminen.
 • Tuoda potilaan hoitoon oma ammattiosaamiseni sekä kunnioittaa toisten osaamista.
 • Pitää yllä ja kehittää omaa ammattitaitoa.
 • Huolehtia omasta työssä jaksamisesta ja edistää työhyvinvointia työyhteisössä.
 • Edistää yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken.
 • Sitoutua sairaalan opetus- ja tutkimustehtävään ohjaten ja kannustaen opiskelijoita.

Oikeus

 • Kehittää ja ylläpitää omaa ammattitaitoa.
 • Arvostavaan ja oikeudenmukaiseen kohteluun
 • Hyvään ja kunnioittavaan työilmapiiriin
 • Laadukkaaseen perehdytykseen
 • Asianmukaisiin työtiloihin

Ammattietiikkaa ohjaavat lait, asetukset, periaatteet ja ohjeet

 • Terveydenhuoltolaki
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • Hoitoa ohjaava lainsäädäntö
 • Valtioneuvoston asetus Valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta
 • Etenen terveydenhuollon eettiset periaatteet
 • Eri ammattiryhmien eettiset ohjeet
 • PSSHP:n Kollegiaalisuuden 10 kultaista sääntöä