Potilasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Erikoissairaanhoidon pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määrätään tapauskohtaisesti, potilaan maksukyvyn mukaan. Maksua määrätessä huomioidaan asiakasmaksuasetuksen määräysperusteet. Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan esimerkiksi silloin, kun potilaan tai hänen perheensä maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksua määrättäessä huomioon otetut perheen olosuhteet ovat muuttuneet.           

Asiakasmaksulain (11§:n 1 momentti) mukaan terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Edellä mainituissa tilanteissa ota yhteyttä KYSin tahoon, joka on vahvistanut alkuperäisen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrän.

Poliklinikkamaksut, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset maksut eivät ole asiakasmaksulain 11 §:n 1 momentin tarkoittamia maksuja.

KYSin potilasmaksujen harkinnanvarainen alentaminen ja perimättä jättäminen

Poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut eivät määräydy potilaan maksukyvyn mukaan, vaan ne peritään KYSin hallituksen vahvistamien indeksitarkastettujen määrien mukaisesti.

Nämä maksut ovat asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja.

Mainitut poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut peritään PSSHP-kuntayhtymän asiakasmaksuohjeen mukaisesti kaikilta asiakkailta. Maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen koskee vain pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja.

Muutoksenhaku

Jos sinulla on huomautettavaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin potilasmaksuun, toimi näin:

Laskutusvirheet

Jos epäilet laskutusvirhettä, ota yhteyttä laskulla oleviin yhteystietoihin. Jos olet selvityksenkin jälkeen tyytymätön laskuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön asiakasmaksulaskuun, voit hakea muutosta siihen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Osoita oikaisuvaatimus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja toimita se osoitteeseen: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS tai sähköpostitse kirjaamo@kuh.fi. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus ei koske maksukyvyn mukaan tehtyä laskua.

Yhteystiedot

Maksukattoasiat
p. 017 172 073
Yhteydenotot ma–pe klo 10–14 tai maksukatto(at)kuh.fi