Potilasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Erikoissairaanhoidon pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määrätään tapauskohtaisesti, potilaan maksukyvyn mukaan. Maksua määrätessä huomioidaan asiakasmaksuasetuksen määräysperusteet. Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan esimerkiksi silloin, kun potilaan tai hänen perheensä maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksua määrättäessä huomioon otetut perheen olosuhteet ovat muuttuneet.           

Asiakasmaksulain (11§:n 1 momentti) mukaan terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Edellä mainituissa tilanteissa ota yhteyttä KYSin tahoon, joka on vahvistanut alkuperäisen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrän.

Poliklinikkamaksut, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset maksut eivät ole asiakasmaksulain 11 §:n 1 momentin tarkoittamia maksuja.

KYSin potilasmaksujen harkinnanvarainen alentaminen ja perimättä jättäminen

Poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut eivät määräydy potilaan maksukyvyn mukaan, vaan ne peritään KYSin hallituksen vahvistamien indeksitarkastettujen määrien mukaisesti.

Nämä maksut ovat asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja.

Lähtökohtaisesti mainitut poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut peritään PSSHP-kuntayhtymän asiakasmaksuohjeen mukaisesti kaikilta asiakkailta.

Poikkeustapauksessa ja perustellusta syystä toimivaltainen viranhaltija voi päättää tässä tarkoitettujen hoitomaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen, siihen on syytä.  Päätös tästä perustuu sekä yksilölliseen tilannearvioon että hakijan ja hänen perheensä taloudelliseen kokonaistilanteeseen. KYS ei myönnä ennakkoon tulevien potilasmaksujen alentamista/perimättä jättämistä.

KYSin potilasmaksun harkinnanvaraisen alentamisen tai perimättä jättämisen hakeminen

​​Voit hakea harkinnanvaraista potilasmaksun alentamista tai vapauttamista siitä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mistä KYSin potilasmaksusta haet alennusta/vapautusta, sekä perusteet sille. Hakemuksesi käsittely edellyttää, että siinä on riittävät tiedot ja selvitykset.

  • Hakemus toimitetaan osoitteella KYS kirjaamo, PL 100, 70029 KYS. Tietosuojasyistä suosittelemme lähettämään henkilötietoja sisältävät asiakirjat postitse.
  • Hakemus kannattaa tehdä viiveettä laskun saatuasi ja ennen kuin siihen kohdistuu perintätoimenpiteitä – suosittelemme, että hakemus tehdään viimeistään 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. 
  • Hakemalla potilasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä, sitoudut antamaan oikeat tiedot sekä suostut siihen, että KYS voi tarkistaa tietojasi.

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot ja selvitykset:

  • Nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.
  • Jos asioit toisen henkilön puolesta, millä perusteella sinulla on oikeus edustaa henkilöä. Tarvittaessa liitä mukaan valtakirja.   
  • Laskun numero ja eräpäivä (jos haet alennusta useampaan laskuun liittyen, merkitse kaikkien laskujen tiedot hakemukseen).  
  • Millä perusteella haet maksun alentamista/perimättä jättämistä. 
  • Selvitys siitä, miksi kyseisen potilasmaksun periminen vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon edellytyksiä tai elatusvelvollisuutesi toteuttamista.
  • Luotettava selvitys sinun/perheesi taloudellisesta tilanteesta ja maksukyvyttömyydestä. Edellä mainitun selvityksen lisäksi liitä mukaan myös sinun ja puolisosi/avopuolisosi verotodistukset viimeksi vahvistetulta verotusvuodelta. KYS arvioi tapauskohtaisesti selvityksen riittävyyttä.

 

Yhteystiedot

Maksukattoasiat
p. 017 172 073
Yhteydenotot ma–pe klo 10–14