Tietosuoja

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä.

Henkilötietoa on kaikki tieto, jonka avulla rekisteröity henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa: esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus, sijaintieto tai terveydentilaan liittyvä tieto. Henkilötiedon käsittelyä ovat kaikki toimenpiteet, jotka kohdistetaan henkilötietoihin: esimerkiksi tietojen kerääminen, hakeminen, muokkaaminen, tallentaminen ja poistaminen.

Potilaiden henkilötietoja käsitellään KYS-Kysteri-potilasrekisterissä, joka kattaa Kuopion yliopistollisen sairaalan ja perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin potilastiedot. Rekisterinpitäjänä on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Potilasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on lainsäädännön edellyttämän velvoitteen noudattaminen erikoissairaanhoidon (KYS) ja perusterveydenhuollon sekä vanhusten laitoshoidon palveluiden (Kysteri) järjestämiseksi. Henkilötietoja käsitellään potilaan hoidon ja tutkimusten järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, potilaan hoidon laadun varmistamiseen, hoidon kehittämiseen ja toiminnan tilastointiin sekä laskutukseen.

Potilasrekisteriin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa vain potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai luovutukseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella.

Potilaalla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa sisällöstä ja käytöstä. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämisessä opastaa tietosuojavastaava.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteita