Tietojesi käsittely

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR (EU) 2016/679) sekä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, mm. tietosuojalakia (1050/2018).

Henkilötietoa on kaikki tieto, jonka avulla henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa: esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus, sijaintieto, tai terveydentilaan liittyvä tieto. Henkilötiedon käsittelyä ovat kaikki toimenpiteet, jotka kohdistetaan henkilötietoihin: esimerkiksi tietojen kerääminen, hakeminen, muokkaaminen, tallentaminen ja poistaminen.

Potilaana henkilötietojasi käsitellään KYS-Kysteri-potilasrekisterissä, joka kattaa Kuopion yliopistollisen sairaalan ja perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin potilastiedot. Rekisterinpitäjänä on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Potilasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on lainsäädännön edellyttämän velvoitteen noudattaminen erikoissairaanhoidon (KYS) ja perusterveydenhuollon sekä vanhusten laitoshoidon palveluiden (Kysteri) järjestämiseksi. Henkilötietojesi ensisijainen käyttötarkoitus on hoitosi ja siihen liittyvien tutkimusten suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta, hoitosi laadun varmistaminen, toiminnan tilastointi sekä laskutus.

Toissijaisista käyttötarkoituksista säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Potilasrekisteriin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa vain potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai luovutukseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella.

Potilaana sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi sisällöstä ja käytöstä. Tietosuojaoikeuksiesi käyttämisessä opastaa tarvittaessa tietosuojavastaava. Lisää tietoa mm. tietopyyntöjen tekemisestä löydät myös asiakirjajulkisuudesta kertovalta sivulta.

Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä saat myös tietosuojaselosteista, joihin pääset tutustumaan sivun oikean laidan linkistä.