Rekisteröidyn oikeudet

KYS-Kysteri-potilasrekisterissä henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Potilaan antamaan suostumukseen perustuen potilasrekisterin tietoja voidaan käyttää opetustarkoituksiin ja tieteelliseen tutkimustoimintaan. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada informaatiota omien henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy omiin tietoihin eli tarkastaa omat tiedot
  Tarkastusta voi pyytää potilastietojen tarkastuspyyntölomakkeella.
 • oikeus oikaista omia tietoja
  Oikaisua voi vaatia potilastietojen korjauspyyntölomakkeella.
 • oikeus vaatia poistamaan omat tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
  Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 • oikeus rajoittaa omien tietojen käsittelyä
  Rekisterinpitäjän on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava oikaisusta/rajoittamisesta kaikille niille, joille tietoja on aiemmin luovutettu
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja siirrettäväksi kahden rekisterinpitäjän välillä yleisesti käytössä olevalla, koneluettavalla tavalla jos:
  - käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen tai sopimukseen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä
  - tietojen käsittely on automaattista
  - tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia
 • rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan

Yleisen edun mukaisen tieteelliseen tutkimuksen tekemistä varten potilasrekisterin asiakirjatietoja voidaan käyttää niihin perustuvaan rekisteritutkimukseen. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa omat henkilötiedot
 • oikeus antaa ja peruuttaa suostumus
 • oikeus vaatia oikaisemaan omia henkilötietoja
 • oikeus rajoittaa omien henkilötietojen käsittelyä
 • oikeus vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan tai tutkimuksesta vastaavaan henkilöön koskien henkilötietojensa käsittelyä ja niihin liittyvien oikeuksiensa käyttämistä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteita

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Auli Mikkonen
p. 044 717 6894
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Voit lähettää suojattua sähköpostia tietosuojavastaavalle sähköisen asioinnin palvelussa