Tietosuojaoikeutesi

KYS-Kysteri-potilasrekisterissä henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen*. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, sinulla on seuraavat oikeudet:

*Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 c ja 9 artikla 2 h

Antamaasi suostumukseen* perustuen potilasrekisterin tietoja voidaan käyttää opetustarkoituksiin ja tieteelliseen tutkimustoimintaan. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada informaatiota omien henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy omiin tietoihin eli tarkastaa omat tiedot
  Tarkastusta voi pyytää potilastietojen tarkastuspyyntölomakkeella.
 • oikeus oikaista omia tietoja
  Oikaisua voi vaatia potilastietojen korjauspyyntölomakkeella.
 • oikeus vaatia poistamaan omat tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
  Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 • oikeus rajoittaa omien tietojen käsittelyä
  Rekisterinpitäjän on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava oikaisusta/rajoittamisesta kaikille niille, joille tietoja on aiemmin luovutettu
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja siirrettäväksi kahden rekisterinpitäjän välillä yleisesti käytössä olevalla, koneluettavalla tavalla jos:
  - käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen tai sopimukseen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä
  - tietojen käsittely on automaattista
  - tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia
 • rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan

*Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 a ja 9 artikla 2 a

Yleisen edun mukaisen tieteelliseen tutkimuksen *tekemistä varten potilasrekisterin asiakirjatietoja voidaan käyttää niihin perustuvaan rekisteritutkimukseen. Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus voi olla tietojesi käsittelyperusteena myös sellaisessa tieteellisessä tutkimuksessa, johon osallistumisesta olet antanut tietoisen suostumuksesi. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa omat henkilötiedot
 • oikeus antaa ja peruuttaa suostumus
 • oikeus vaatia oikaisemaan omia henkilötietoja
 • oikeus rajoittaa omien henkilötietojen käsittelyä
 • oikeus vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä

*Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 e, 9 artikla 2 i, 2 j, Tietosuojalaki 4§ ja 6§

Oikeuksiesi käyttämistä koskevat allekirjoitetut lomakkeet voit toimittaa lomakkeessa näkyvään postiosoitteeseen. Muut vapaamuotoiset pyynnöt oikeuksiesi käyttämiseksi voit toimittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjaamoon postitse PSSHP Kirjaamo PL 100 70029 KYS tai suojatulla sähköpostilla sähköisen asioinnin palvelussa.

Mahdollisuutesi ottaa yhteyttä

Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan, rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön tai tieteellisessä tutkimuksessa tutkimuksesta vastaavaan henkilöön koskien henkilötietojesi käsittelyä. Lisätietoja oikeuksiesi käyttämisestä saat rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalta.

Oikeutesi tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja www.tietosuoja.fi.

 

Lisätietoja oikeuksistasi

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Auli Mikkonen
p. 044 717 6894
tsv@kuh.fi

Voit lähettää suojattua sähköpostia tietosuojavastaavalle sähköisen asioinnin palvelussa