Keksinnöt ja patentit web-sisältö

Keksinnöt ja patentit

Keksintö voi olla tuote, laite, menetelmä tai myös jonkin ennestään tunnetun uusi käyttömuoto. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työntekijän on keksinnön tehtyään ilmoitettava siitä välittömästi keksintöilmoituksella työnantajalle.

Keksijälle voidaan hakemuksesta myöntää patentti eli määräaikainen yksinoikeus valmistaa ja kaupata ammattimaisesti keksimäänsä tuotetta tai soveltaa keksimäänsä menetelmää.

Keksinnöt ja patentit haitari

Keksinnöllä tarkoitetaan uutta ja käyttökelpoista ratkaisua tiettyyn ongelmaan. Keksintö voi olla tuote, laite, menetelmä tai myös jonkin ennestään tunnetun uusi käyttömuoto.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työsuhteessa tehtyjä keksintöjä säätelevät laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656/1967) sekä asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (527/1988). Työsuhdekeksintölakia sovelletaan Suomessa patentilla suojattavissa oleviin keksintöihin.

Työnantajan ja keksijän oikeudet keksintöön riippuvat siitä, missä yhteydessä työtehtävään keksintö on syntynyt.

Työsuhdekeksinnön edellytyksenä on työsuhde Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin joko työntekijänä tai tutkijana. Jos työntekijällä on työsuhde Itä-Suomen yliopistoon tai muuhun yliopistoon tai korkeakouluun, niin keksintöön sovelletaan lakia oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (369/2006). Pääsääntöisesti keksintöilmoitus on tehtävä kaikille samanaikaisille työnantajille.

Ulkopuolisella rahoituksella ja / tai tilaustutkimuksessa syntyneiden keksintöjen ja tutkimustulosten omistusoikeudesta on voitu sopia edellä mainitusta poikkeavasti. Tällaiset sopimukset on tehtävä ennen tutkimuksen aloittamista. Tavanomaista on, että tilaustutkimuksen rahoittaja myös omistaa tulokset. Sopimus, joka rajoittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työsuhdekeksintölakiin perustuvaa oikeutta, ei ole Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä sitova, ellei Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ole sopimuksen osapuolena.

Työsuhdekeksintölain mukaan keksijä on velvollinen viipymättä jättämään keksinnöstään kirjallisen keksintöilmoituksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

Jos Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ottaa työsuhdekeksintölain mukaisen oikeuden keksintöön, ilmoittaa se siitä keksijälle viimeistään neljän kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ilmoittaa, ettei se aio siirtää oikeuksia itselleen tai jättää edellä mainitun ilmoituksen tekemättä määräajassa (4 kk) sinulle, kuuluvat oikeudet keksintöön keksijälle.

Keksijä ei saa ilman Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjallista suostumusta määrätä keksintöilmoituksessa kuvatusta keksinnöstä tai ilmaista ulkopuoliselle mitään sitä koskevaa siten, että siitä voisi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen, hyväksikäyttö toisen lukuun tai muu patentoinnin este.

Keksijä voi kuitenkin hakea työsuhdekeksintöilmoituksen tehtyään keksinnölle patenttia Suomessa. Patenttihakemusta ei saa jättää ennen kuin kuukausi (1 kk) on kulunut siitä, kun keksijä on kirjallisesti ilmoittanut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille aikeestaan hakea patenttia.

Patentti on määräaikainen yksinoikeus valmistaa ja kaupata ammattimaisesti keksimäänsä tuotetta tai soveltaa keksimäänsä menetelmää. Ollakseen patentoitavissa keksinnön täytyy olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti hyödynnettävissä.

Patenttia sääntelevät Patenttilaki (550/1967) ja patenttiasetus (669/1980). Patentilla tarkoitetaan keksijälle ja / tai keksinnön oikeuksien haltijalle hakemuksesta myönnettyä yksinoikeutta määräajan ammattimaisesti valmistaa ja pitää kaupan keksimäänsä tuotetta tai soveltaa keksimäänsä menetelmää. Ollakseen patentoitavissa keksinnön tulee olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti hyödynnettävissä.

Patenttihakemuksessa keksintö on kuvattava niin yksityiskohtaisesti, että muut osaisivat patenttihakemuksen perusteella käyttää keksintöä. Patenttihakemuksessa on ilmaistava selvästi ja yksiselitteisesti myös se, mitä halutaan suojata.

Suomessa myönnetty patentti voidaan pitää voimassa 20 vuoden ajan patenttihakemuksen tekemispäivästä. Patentoinnin hakeminen pelkästään Suomessa ei ole kuitenkaan riittävää. Keksintö voidaan suojata vain niissä maissa ja alueilla, missä patenttia haetaan. Siten on selvitettävä ne maat ja alueet, missä keksinnölle on kiinnostavimmat markkinat.

Vaikka keksinnön suojaaminen on tärkeää, ei pelkkä patentointi ole kannattavaa, vaan keksinnön on oltava kaupallistettavissa ja siihen tulee kohdistua kaupallista kiinnostusta, jotta keksintö saadaan markkinoille. Patentoinnin kannalta keskeistä on, että keksintö on siinä määrin kehittynyt, että keksintö on todella tuotteistettavissa eikä se ole niin alkuvaiheessa, että se vaatii vielä huomattavaa kehitystyötä ennen kuin keksintö on tuotteistettavissa.

Lisätietoja patentista saa Patentti- ja rekisterihallituksen sivustolta. Katso myös Patenttiopas ja Patenttikäsikirja.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri maksaa keksintökorvauksena 1000 euroa jokaisesta patenttihakemukseen johtavasta keksintöilmoituksesta, johon se on ottanut oikeuden. Korvaus on kertakaikkinen ja keksintökohtainen. Jos keksijöitä on useita, keksintökorvauksen määrä jaetaan keksijöiden nimeämien keksintöosuuksien mukaisessa suhteessa. Elleivät keksijät esitä osuuksiensa määrää, jaetaan korvaus tasan keksijöiden kesken.

Mikäli Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tekee sopimuksen keksinnön kaupallistamisesta kaupallistamisyrityksen kanssa taikka luovutussopimuksen keksinnön muiden / muun omistajan kanssa taikka yrityksen kanssa, jakautuvat nettotuotot keksinnöstä taikka muusta korvauksesta seuraavasti:

  • 1/2 työntekijä(t) ja
  • 1/2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Jaettava summa on se summa, joka tulee Pohjois-Savon sairaanhoipiirille nettotuottoina sen jälkeen, kun summasta on vähennetty mm. patentointikustannukset, kaupallistamiskumppanin mahdollisesti vaatima osuus keksinnön tuotoista taikka luovutuskorvauksesta. Nettotuloilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti patentoinnista ja kaupallistamisesta aiheutuneiden kustannusten vähentämisen jälkeen saatavia tuloja. Nettotuotoista taikka muusta korvauksesta saatava määrä usean keksijän kesken jaetaan, kuten keksintökorvaus keksijöiden nimeämien osuuksien mukaisessa suhteessa (1/2 jaettuna osuuksien suhteessa) taikka ilmoituksen puuttuessa, tasan keksijöiden kesken.