KYS tutkii_bannerikuva

Joukko lääkäreitä ja hoitajia keskustelemassa.

Tutkimuksen toteuttaminen

KYS tutkii

KYSissä tehtävä terveystieteellinen tutkimus noudattaa tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita, hyvän kliinisen tutkimustavan ohjeita (ICH-GCP) ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

Eettiset periaatteet

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Tutkittavalla täytyy olla riittävät tiedot tutkimuksesta ennen suostumuksen antamista. Tutkimuksesta vastaavan henkilön on arvioitava ja perusteltava tutkimuksen eettisyys.

ICH-GCP periaatteet ja hyvä tieteellinen käytäntö

Kliinisten tutkimusten ja lääketutkimusten on noudatettava Hyvää kliinistä tutkimustapaa (Good Clinical Practice, GCP) varmistaen tutkimushenkilöiden oikeudet, turvallisuus ja hyvinvointi Helsingin julistuksen mukaisesti.

Tutkimusryhmän jäsenten asemalle, oikeuksille, vastuille ja velvollisuuksille, tulosten omistajuudelle ja aineistojen säilyttämiselle on saatava kaikkien osapuolten hyväksyntä ennen tutkimuksen aloittamista.

Tutkimuksen rahoituslähteet ja muut olennaiset sidonnaisuudet ilmoitetaan ennen tutkimuksen aloittamista tutkimukseen osallistuville sekä tulosten julkaisun yhteydessä. Tutkimuksessa on noudatettava hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja taloushallintoa.