Suunnittelu ja seuranta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion ja vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan lähtökohtana ovat strategiset päämäärät ja niistä johdetut taloussuunnitelman tavoitteet. Taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan.

Valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymän kalenterivuoden talousarvio edellisvuoden loppuun mennessä. Samalla valtuusto hyväksyy kolmea tai useampaa vuotta koskevan ta­loussuunnitelman. Talousarviovuosi on taloussuunni­telman ensimmäi­nen vuosi.

Tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Ti­likaudelta on laadittava tilin­päätös, jonka valtuusto käsittelee tilikautta seu­raavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu muun muassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja toimintakertomus, jossa esitetään selvitys val­tuuston asettamien toi­­minnallisten ja taloudel­listen tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja konsernissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää tilastoa yliopistosairaaloiden tuottavuudesta.

Yhteystiedot

Kari Janhonen
talousjohtaja
p. 044 717 2078

Katri Pesonen
talousjohtajan sihteeri
p. 044 717 4952

Controllertoiminnot

Tiina Siponen
Laskentapäällikkö
p. 044 717 2081

Marja-Leena Kauppinen
Controller
p. 044 717 2069

Eric Le Tortorec
Kehittämispäällikkö
p. 044 717 6876

Mirja Ek
sihteeri
p. 044 711 3598