15D-elämänlaatumittari

Terveydenhuollon toiminnan tavoitteena ovat vaikuttavat terveyspalvelut, jotka tuottavat potilaille terveyshyötyä. Vaikuttavuuden mittaaminen edellyttää hoitotulosten seurantaa. Potilaan näkökulman huomioiminen perinteisten kliinisten arviointikeinojen rinnalla tuottaa entistä kokonaisvaltaisemman näkemyksen hoidon vaikuttavuudesta.

15D-elämänlaatumittari antaa monipuolista tietoa terveyteen liittyvän elämänlaadun eri osa-alueista potilaalle itselleen ja hänen hoitoonsa osallistuville.

KYS 15D-tiedonkeruuprosessi

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa otettiin käyttöön sähköinen 15D-elämänlaatumittari vuoden 2012 loppupuolella. Tällä hetkellä mittauksien piiriin kuuluu 13 erilaista potilasprosessia. Tyypillisesti mittaukset tehdään juuri ennen hoitoa sekä kuuden ja 12 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisen jälkeen.

Potilaat täyttävät lähtötasokyselyn sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella ensikäynnin yhteydessä. Lähtötasokyselyyn oli huhtikuun 2015 loppuun mennessä osallistunut lähes 13 300 potilasta.

Toukokuussa 2015 KYSissä otettiin käyttöön myös verkkoasiointi, jolloin potilaat voivat täyttää 15D-kyselyn kotona jo ennen sairaalaan saapumista. Jatkokyselyt tulevat potilaille kotiin joko sähköpostitse tai kirjekyselynä. Henkilökunta voi tarkastella mittausten potilasryhmäkohtaisia tuloksia 15D-analyysiliittymän välityksellä. Potilaskohtaiset 15D-vastaukset ovat hoitovastuullisen tahon tarkasteltavissa myös Uranus-potilastietojärjestelmän kautta.

Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen

15D-elämänlaatumittarin tuottamaa tietoa hoidon vaikuttavuudesta voidaan hyödyntää yksittäisen potilaan hoidon suunnittelussa ja hoitotulosten seurannassa sekä potilasohjauksen välineenä. Vaikuttavuustieto auttaa kehittämään hoitoprosesseja, suuntaamaan voimavaroja sekä ohjaamaan ja kehittämään toimintaa potilaslähtöisesti.  Tietoa voidaan hyödyntää johtamisessa päätöksenteon tukena.

Potilaan raportoiman hoitotuloksen ja kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen hoitomenetelmien arvioinnissa ovat vielä melko tuoreita näkökulmia suomalaisessa terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa tarvitaan yhä enemmän näyttöä vaikuttavista ja arjen potilastyössä lisäarvoa tuottavista toimintamuodoista.

Potilailta saatu palaute on ollut positiivista. Potilaat ovat olleet tyytyväisiä siihen että terveydenhuoltopalvelujen tuottajana KYS on kiinnostunut heidän subjektiivisista elämänlaadun ja hoidon vaikuttavuuden kokemuksistaan.

Yhteystiedot

Ninna Mäkirinne-Kallio
projektikoordinaattori
p. 044 717 4421