Ehkäisevä mielenterveys - ja päihdetyö

Mielenterveyden edistäminen tarkoittaa mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistamista ja sitä vahingoittavien tekijöiden vähentämistä. Pyrkimyksenä on vaikuttaa ongelmiin johtaviin kehityskulkuihin mahdollisimman varhain.

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä vaikuttamalla mm. asenteisiin, tietoihin, saatavuuteen ja tarjontaan. Ehkäisevä työ kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin riippuvuutta aiheuttaviin asioihin kuten rahapeliriippuvuuteen. 

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Pohjois-Savon asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden haasteita:

  • Väestöön suhteutettuna huostassa olleita lapsia on Pohjois-Savossa eniten koko maassa
  • Lastenpsykiatrian hoitokäyntien määrä on maan korkeimpia
  • Nuorisopsykiatrisen hoidon piirissä on lähes joka kymmenes nuori ikäluokastaan
  • Itsemurhien vuoksi menetettyjä elinvuosia on muuta maata enemmän
  • Mielenterveysindeksi on selvästi koko maan korkein
  • Nuuskan käyttö ja kannabiskokeilut ovat lisääntyneet
  • Pohjois-Savo menettää alkoholikuolemien vuoksi eniten elinvuosia koko maassa

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toteutuu kuntalaisten arkiympäristöissä, kuten perheissä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, nuorisotoimessa, työpaikoilla ja järjestöissä. Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat aiheuttavat moninaisia haittoja sekä yksilölle että hänen perheelleen, sosiaalisille suhteille, lähiyhteisölle, työnantajalle ja yhteiskunnalle. Toimintakenttä on siis laaja ja kaikki kunnan toimialat ja yhteistyötahot toteuttavat työtä omasta perustehtävästä käsin.

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä antaa kunnalle velvoitteen ehkäisevän päihdetyön tekemiseen kunnassa. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tarvitsee toteutuakseen tehokkaasti ja vaikuttavasti rakenteen, jossa kunnan hyvinvointikertomukseen kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä mietitään monialaisessa työryhmässä, jonka toimintaa koordinoi siihen nimetty henkilö.

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyössä tulee käyttää vaikuttaviksi ja toimiviksi todettuja menetelmiä, joita ovat esimerkiksi:
Päihdeseulat/mini-interventio (päihteiden käytön puheeksiottaminen, kulutuksen kartoittaminen ja päihdeneuvonta)
Pakka-toimintamalli (yhteisöllinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyn toimintamalli, jolla vaikutetaan asenteisiin ja rajoitetaan alkoholin, nikotiinituotteiden ja rahapelien saatavuutta)
Lapset puheeksi –toimintamalli (kun lapsen elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia ja tarvitaan tukea vanhemmuuteen)
Vanhemmuuden tuen menetelmät