Toiminta ja tehtävät

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on Pohjois-Savon 18 kunnan omistama kuntayhtymä, joka koordinoi Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa. KYS vastaa 247 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

KYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Keski-Suomen ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi KYSiin on keskitetty valtakunnallisesti vaikean epilepsian diagnostiikka ja kirurgiset toimenpiteet.

KYS on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. Se antaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. KYS on Suomen suurin lääkärikouluttaja ja maamme suurimpia terveydenhuoltoalan opetussairaaloita.

Erikoissairaanhoidon ohella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon palvelut seitsemälle pohjoissavolaiselle kunnalle eli Kysteri-alueelle. Sairaanhoitopiiri vastaa myös koko Pohjois-Savon alueen ensihoitopalveluista.

Laadukas ja tehokas

Toiminta perustuu laatuun ja tehokkuuteen. KYS sai vuonna 1999 ensimmäisenä kokoluokkansa sairaalana Euroopassa SFS ISO 9001:2008 –standardin mukaisen laatusertifikaatin.

Sairaalan tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Ennen kaikkea KYS onkin sairaala, jonka potilaat ovat mielipidetiedustelujen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

KYS lukuina

  • 4 500 työntekijää
  • 99 000 hoidettua potilasta
  • 517 000 poliklinikkakäyntiä
  • 2 100 synnytystä
  • 23 000 leikkausta

Ajankohtaista

Takaisin

Hallituksen päätöksiä 27.1.2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus tarkasteli joulukuussa 2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen työnantajan edustajien esittämällä tavalla.

Työpanoksia vähennetään yhteensä 175 vuoden 2020 aikana, joista 110 vähennetään neuvotteluiden aikana sovituilla toiminnan muutoksilla, tehtäväjärjestelyillä, määräaikaisia tehtäviä vähentämällä, eläköitymisten, muun luonnollisen poistuman ja vaihtuvuuden kautta vapautuvia tehtäviä täyttämättä jättämällä. Vähennyksistä kohdistuu 95 sairaalaan ja 15 hallintokeskukseen.

Lisäksi työnantajan tekemän kohdentamisen perusteella 40 vapautuvaa tehtävää jätetään täyttämättä ja vähennetään yllä kuvatuilla keinoilla. Näiden lisäksi enintään 25 irtisanotaan. Mikäli vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöillä sekä muilla toiminnasta saatavilla säästöillä saavutetaan lisäsäästöjä, pienentää se irtisanottavien määrää.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) hallitus edellyttää yhteistoimintaneuvottelutuloksen tarkastelua niin, että hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta ei vaaranneta missään tilanteessa ja Kysin palvelut turvataan jatkossakin.

Yhtenä sopeuttamisohjelman toimenpiteenä on esitetty Julkulan sairaalan vanhuspsykiatrian osaston lakkauttamista. Hallituksen jäsen Erkki Virtanen jätti vanhuspsykiatriaa koskien poikkeavan esityksen, jota Vuokko Hämäläinen kannatti. Hallitus äänesti asiasta ja äänin 8-2 hallitus hyväksyi alkuperäisen esityksen.

Vanhuspsykiatrian osastolla on 12 sairaansijaa ja hoitopäiviä kertyy vuodessa noin 3000. Hoitopäivistä 70% on tarjottu kuopiolaisille. Muista kunnista kysyntä on ollut paljon vähäisempää.

Osastolla hoidetaan vakavasta masennustilasta kärsiviä iäkkäitä potilaita sekä potilaita, joilla on jokin psykoosisairaus tai päihderiippuvuussairaus. Kaikilla potilailla on lisäksi ruumiillisia pitkäaikaissairauksia, mutta nämä sairaudet eivät ole yleensä psykiatristen oireiden syynä. Osastolla ei ole enää pitkään aikaan hoidettu potilaita, jotka olisivat sekavia, vaikeasti muistisairaita tai muutoin vaikeahoitoisia.

Potilaista noin puolet on ollut tahdosta riippumattomassa hoidossa ja loput omasta tahdostaan. Potilaat ovat yleensä tulleet KYSin muilta osastoilta, hoitokodista tai kotoa lähetteellä. Osastolle ei ole yleensä saavuttu päivystyksenä. Keskimääräinen hoitoaika on ollut noin 20 vuorokautta, mutta tässä on suurta yksilökohtaista vaihtelua.

Selvistä psykiatrisista oireyhtymistä kärsivät iäkkäät potilaat hoidetaan jatkossa muilla jäljellä olevilla sairaansijoilla ilman hoidollisia ongelmia, koska vanhusikäisten psykiatriset oireyhtymät eivät poikkea hoitolinjoiltaan juurikaan nuorempien hoitolinjoista. Apuna voidaan käyttää Ylä-Savon Soten ja Varkauden sairaalan psykiatrian osastoja kuten nuoremmillakin potilailla.

Pohjois-Savossa on toteutettu koko maakunnan kattava mielenterveyspalvelujen selvitys, joka myös tukee uutta työnjakoa. Potilasturvallisuutta ei vaaranneta ja vanhuspotilaat saavat edelleenkin tarvitsemansa hoidon tässä uudessa toimintamallissa.

Sairaanhoitopiiri panostaa asiakaslähtöiseen toimintatapaan

Hallitus hyväksyi jatkolinjaukset asiakkuuksien kehittämiselle PSSHP:ssä. Hallitus on antanut suuntalinjat asiakuuden kehittämiselle keväällä 2017. Tämän jälkeen asiakkuustoimintaa on kehitetty toimintaympäristön, viestinnän ja yhteydenpidon, hoidon sekä asiakkaan kohtelun näkökulmasta. Samanaikaisesti on muutettu asiakas-/potilastyytyväisyys arviointikäytäntöjä. Kehittämisessä on pyritty käytännönläheisyyteen ja näkyvyyteen. Asiakkaat ja laaja asiantuntijajoukko ovat tehneet merkittävästi kehitystyötä ja samalla on luotu uudenlaisia yhteistyömalleja. Tämä kehitystyö jatkuu aktiivisesti.

KYS uudistuu –hankkeen hankejohtajaksi Kirsi Leivonen

Hallitus päätti nimittää KYS uudistuu-hankkeen johtajaksi esityksen mukaisesti hoitotyön palvelualuejohtaja Kirsi Leivosen määräajaksi 1.4.2020-31.12.2025. Valintaryhmä päätyi yksimielisesti esittämään hankejohtajan tehtävään arviointikriteerien ja haastattelujen perusteella parhaiten tehtävänkuvausta ja vaatimuksia vastaavana.

Virtuaalisairaalan yhtiöittäminen

PSSHP:n hallitus päätti siirtää virtuaalisairaalan yhtiöittämiseen liittyvän käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Toimielinten kokousasiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://publish.psshp.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=212090