Toiminta ja tehtävät

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on Pohjois-Savon 18 kunnan omistama kuntayhtymä, joka koordinoi Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa. KYS vastaa 247 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

KYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Keski-Suomen ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi KYSiin on keskitetty valtakunnallisesti vaikean epilepsian diagnostiikka ja kirurgiset toimenpiteet.

KYS on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. Se antaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. KYS on Suomen suurin lääkärikouluttaja ja maamme suurimpia terveydenhuoltoalan opetussairaaloita.

Erikoissairaanhoidon ohella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon palvelut seitsemälle pohjoissavolaiselle kunnalle eli Kysteri-alueelle. Sairaanhoitopiiri vastaa myös koko Pohjois-Savon alueen ensihoitopalveluista.

Laadukas ja tehokas

Toiminta perustuu laatuun ja tehokkuuteen. KYS sai vuonna 1999 ensimmäisenä kokoluokkansa sairaalana Euroopassa SFS ISO 9001:2008 –standardin mukaisen laatusertifikaatin.

Sairaalan tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Ennen kaikkea KYS onkin sairaala, jonka potilaat ovat mielipidetiedustelujen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

KYS lukuina

  • 4 500 työntekijää
  • 99 000 hoidettua potilasta
  • 517 000 poliklinikkakäyntiä
  • 2 100 synnytystä
  • 23 000 leikkausta

Ajankohtaista

Takaisin

KYS ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat siirtyneet valmiustilaan

KYS ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat siirtyneet valmiustilaan koronaviruksen aiheuttaman hoidon tarpeen täyttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi

Valmistelu alkoi heti tilanteen tultua esille jo alkuvuodesta. Valtakunnassa todetun poikkeustilan ja valmiuslain toimenpanoon liittyvien asetusten tultua voimaan on siirrytty sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä tilanteen mukaiseen valmiuteen.

Olennaisia kohtia toiminnan muutoksessa ovat seuraavat:

Tilanteen kokonaisvastuu on valmiustoimikunnalla, jota johtaa johtajaylilääkäri.

Valmiustoimikunnan alaisuudessa toimii infektioylilääkärin johdossa pandemiatyöryhmä. Toimenpiteet kattavat Kuopion yliopistollisen sairaalan, perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin ja sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen. Lisäksi johtajaylilääkäri vastaa maakunnan ja erityisvastuualueen varautumistoimenpiteiden ja valmiusvarastoinnin koordinoinnista yhdessä muiden alueen organisaatioiden kanssa. Tilanne päivittyy jatkuvasti myös valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n toimesta.

Kiireetöntä leikkaustoimintaa supistetaan merkittävästi ja leikkaussalitiloja muunnetaan tehohoitokäyttöön. Tämä tarkoittaa merkittäviä henkilöstön siirtoja ja koulutusta. Poikkeuksellisessa tilanteessa lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista joudutaan osin joustamaan.

Yhteydenpidossa potilaisiin käytetään vastaavia ratkaisuja kuin postilakon aikana, esimerkiksi tekstiviestit ja sähköpostit. Lisäksi etävastaanottojen käyttöä laajennetaan siellä missä se on mahdollista.

Koronaviruspotilaat hoidetaan erillään muista ja toimintatilat jaetaan myös tämän periaatteen mukaisesti, ns. kohortointi.

Vieraita ei oteta vastaan. Tämä koskee mm. yhteisöjä, yrityksiä, lääke-esittelyjä, KYS uudistuu-esittelyjä ym. vastaavia tapauksia. Potilasvierailut rajoitetaan koskemaan vain sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaisia tilanteita (tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla). Polikliinisten potilaiden saattaminen sairaalaan sallitaan, mikäli saattaja on terve.

Ulkomailta palaavat työntekijät määrätään kahden viikon mittaiseen etätyöhön. Määräys koskee 15.3.2020 tai sen jälkeen ulkomailta palanneita. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajan kanssa.

Yli 10 hengen kokoukset on pidettävä etänä tai peruttava, mahdollisuuksien mukaan tulee arvioida myös pienemmätkin tapaamiset. Työmatkustuskielto on laajennettu myös kotimaan seminaareihin ja koulutustapahtumiin. Lisäksi muissa kotimaisissa kokouksissa otetaan tilanteen mukaan käyttöön etämenettely.

Laajennetaan etätyötä niiden osalta, joilla se on mahdollista. Hallintokeskuksen osalta etätyöhön siirtyy pääsääntöisesti koko henkilöstö esimiesten harkinnan mukaan. Sairaalan osalta etätyöhön siirtyvän henkilöstön linjaa sairaalan johtaja ja johtajaylilääkäri. Etätyötä tehdessä tulee edelleen turvata päivittäinen toiminta yksiköissä ja asioiden sujuva edistäminen. Kliinisessä toiminnassa lähiesimiesten paikalla olo on tärkeää, jotta voidaan turvata johtaminen ja toiminnan jatkuminen. Työsuojelusta, työterveyshuollosta ja henkilöstön psykososiaalisesta tuesta huolehditaan.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä. Vuosilomat on mahdollista perua. Vuosilomien peruminen tehdään esimiesten harkinnan mukaan tilanteen niin vaatiessa.

KYSissä tapahtuvaa opiskelua on rajoitettu erillisellä päätöksellä. Loppuvaiheen opiskelijoiden käyttämisestä työvoimana annetaan tarvittaessa erillinen ohje.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisten ulkoisten palveluntuottajien työ ja toiminta jatkuu sairaalan tiloissa siinä määrin kuin erikseen määritellään. Tällaisia toimintoja suorittavat mm. Servica Oy, Istekki Oy, Sakupe Oy ja Sansia Oy, sekä laboratoriotutkimuksia suorittava Islab liikelaitoskuntayhtymä. ICT:n ja laitehuollon osalta vain välttämättömät toimet sairaalassa suoritetaan. Mikäli työtehtävien suorittaminen vaatii vierailua sairaalassa, voivat työtehtäviä suorittaa ainoastaan terveet henkilöt. Valtioneuvoston linjausta täydentävän sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen mukaisesti näitä välttämättömiä tukipalveluja suorittavat henkilöt lasketaan yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimivaan henkilöstöön. Sairaalan tiloissa saavat toimia vain oireettomat henkilöt.

Kiinteistöhuollossa rakennustyöt jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Rakennustöiden henkilökunta käyttää eri reittejä kuin potilaat ja työntekijät. Määräaikaishuoltojen osalta suoritetaan vain pakolliset toimet.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa hoito sitä tarvitseville potilaille, ja lisäksi rajoittaa koronavirusepidemian leviämistä mahdollisimman tehokkaasti.

Sairaanhoitopiirin web-sivulla https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta  on julkaistu yleiset toimintaohjeet joihin pyydämme tutustumaan.

Onnistuminen näissä tavoitteissa vaatii kaikkien yhteistyötä ja osallistumista. Näillä yhteisillä toimilla pystymme selviämään myös tästä erittäin vaikeasta ja poikkeuksellisesta tilanteesta.

Risto Miettunen
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja