Tulkkauspalvelut

Tulkkauspalvelut

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa ja hoitoaan koskeviin päätöksiin sekä ymmärtämään hoidon tarkoituksen. Tämä on tärkeä osa hyvää hoitokokemusta. Tämän vuoksi pyrimme järjestämään tulkkauksen aina kuin se suinkin on mahdollista.

Potilaiden kielellisistä oikeuksista säädetään kielilaissa, terveydenhuoltolaissa sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Kielilain mukaan jokaisella on oikeus käyttää muun muassa julkisessa terveydenhuollossa asioidessaan joko suomea tai ruotsia. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa sairaalan henkilökuntaa ottamaan huomioon hoitotilanteissa potilaan äidinkielen ja kulttuurin.

Sairaala pyrkii järjestämään tulkkauksen, jos potilaan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. KYS tilaa tulkit pääosin Monetra Tulkkipalveluista. Kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammaisilla, jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta on niin ikään oikeus tulkkauspalveluun. Sairaala tilaa tarvittavan kommunikointimenetelmän osaajan yksityiseltä tulkkauspalvelun tarjoajalta. Kaikki käytettävät tulkit ovat ammattilaisia ja noudattavat ehdotonta salassapitovelvollisuutta. Potilas ei voi itse valita tulkkia.

Tulkit osallistuvat hoito- ja tutkimustilanteisiin pääosin etätulkkauksena joko puhelimella tai videolla. Läsnäolotulkkauksia toteutetaan vain rajoitetusti ja erityisen vahvoilla perusteilla. Tällä turvataan tulkkien saatavuus myös harvinaisemmissa kielissä. Potilaan omaiset tai ystävät voivat toimia tulkkeina ainoastaan poikkeustilanteessa siihen asti, kun ammattitulkkiin saadaan yhteys.

Kirjaamme potilasasiakirjatietoihin potilaan äidinkielen ja mahdollisen tulkin tarpeen sen tullessa ilmi. On tärkeää, että lähettävä lääkäri ja potilas itse huolehtivat, että tulkin tarve tulee ilmi mahdollisimman varhain.

Jos ennakkotiedosta poiketen tulkin tarvetta ei olekaan, on tärkeää ilmoittaa asiasta ajanvarauskirjeessä olevaan puhelinnumeroon, jotta sairaalan henkilökunta voi perua tulkkauspalvelun. Samasta numerosta voi tiedustella myös muista tulkin käyttöön liittyvistä asioista.