Valtion tutkimusrahoitus

Valtion tutkimusrahoitus (VTR) on Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti tarkoitettu jaettavaksi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa rahoituksen neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemänsä päätöksen mukaisesti KYS erva-tutkimustoimikunnalle. Päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. KYS erva-tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille hakemusten perusteella.

Valtion tutkimusrahoituksen hakijana voi olla erva-alueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai STM:n asetuksella säädetty palvelujen tuottaja. Hakemusten on perustuttava tutkimushankkeisiin, jotka hallinnoidaan KYS erva-alueen VTR-kelpoisissa organisaatioissa. Tutkimushankkeen vastuuhenkilöllä on oltava työ- tai virkasuhde hakijana toimivaan organisaatioon. KYS erva-alueella VTR-haku järjestetään vuosittain.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä on valtakunnallinen asiantuntijoista koostuva terveyden tutkimuksen arviointiryhmä, jonka toimikausi on neljä vuotta kerrallaan. Toimikunnan tehtäviin kuuluu tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen arvioinnissa ja rahoituksen jakamisessa käytettävistä perusteista ja rahoituksen jakamisesta. Tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1434/2015).

 

2.9.2019

VTR-haun ajankohta siirtyy alkuvuoteen 2020

Valtion tutkimusrahoitushaun syksyn 2019 ajankohta siirtyy alkuvuoteen 2020, jolloin lopullinen euromääräinen VTR-päätös on saatu Sosiaali- ja terveysministeriöltä. KYS erva-tutkimustoimikunta käsitteli asiaa 23.5.2019 kokouksessaan. Haun tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

 

 

5.3.2019

Euromääräiset Valtion tutkimusrahoituspäätökset vuodelle 2019

VTR-päätöstaulukot:

VTR 2019 Dosenttitason tutkimushankkeet, euromääräinen

VTR 2019 Tohtoritason tutkimushankkeet, euromääräinen

VTR 2019 Väitöskirjatutkimushankkeet, euromääräinen

 

Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, p. 044 717 2102, Kirsi.Luoto(at)kuh.fi ja KYS erva-tutkimustoimikunnan valitsema tilapäinen puheenjohtaja Jarmo J Koski p. 044 351 2541, Jarmo.Koski(at)essote.fi.

 

 

27.11.2018

Valtion tutkimusrahoituspäätökset vuodelle 2019

KYS erva-tutkimustoimikunta on tehnyt päätöksen valtion tutkimusrahoituksen jakamisesta tutkimushankkeille vuodelle 2019 (kokous 7.11.2018 / 30§). KYSin ervan VTR-hakuun saapui yhteensä 120 hakemusta, joista dosenttitason tutkimushankehakemuksia oli 51, tohtoritason tutkimushankehakemuksia oli 22, väitöskirjatutkimushankehakemuksia 47. Haettu rahamäärä oli yhteensä 8,237 M€. Kaikista hakuun osallistuneista hankkeista yhteensä 54 (45 %) saa rahoitusta. Dosenttitason tutkimushankkeista rahoitusta saa 20 (39 %), tohtoritason tutkimushankkeista rahoitusta saa 13 (59 %) ja väitöskirjatutkimushankkeista 21 (45 %).

KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenet arvioivat väitöskirjatutkimushankehakemukset. Ulkopuoliset arvioijat arvioivat dosentti- ja tohtoritason tutkimushankehakemukset. Tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja määritti periaatteet rahoituksen jakamiseksi prosenttiosuuksina. VTR:n jako perustuu arviointipisteiden mediaaneihin kaikissa hakuluokissa. Tarvittaessa toimikunta tarkasteli myös tutkimushankkeiden yhteispisteitä, yleisarviota ja sanallisia perusteluja yleisarviolle.

KYSin ervan tutkimushankkeille vuodelle 2019 arvioitu jaettava rahoitus on noin 1,7 M€. Tutkimushankekohtaiset rahoituspäätökset ovat prosenttiosuuksia, kunnes sosiaali- ja terveysministeriön (STM) päätös on tullut ja Aluehallintovirasto on toimittanut maksatuspäätöksen KYS erva-tutkimustoimikunnalle vuoden 2019 alussa. Päätökset lähetetään tiedoksi hakijaorganisaatioille ja tutkimushankkeiden vastuuhenkilöille 27.11.2018. KYS erva-tutkimustoimikunnan kokouspöytäkirja on yleisesti nähtävillä KYSin internetsivuilla kohdassa psshp.fi > Tutkimus > KYS erva-tutkimustoimikunta > Päätökset.

 

VTR-päätöstaulukot:

VTR 2019 Dosenttitason tutkimushankkeet

VTR 2019 Tohtoritason tutkimushankkeet

VTR 2019 Väitöskirjatutkimushankkeet

Taulukoissa mainitaan rahoitusta saaneet organisaatiot, tutkimuksesta vastaavat henkilöt, tutkimushankkeet, onko tutkimushanke uusi/meneillään oleva sekä myönnetty %-osuus arvioidusta kokonaisrahoituksesta.

Päätöstä koskeviin tiedusteluihin vastaa tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, p. 044 717 2102. Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@kuh.fi.

Hakemusten tekijöistä ja rahoituksen saajista ylläpidetään henkilötietorekisteriä. Mikäli hakemuksen tekijä ei anna lupaa tietojen julkaisemiseen, tulee tästä ilmoittaa KYSin Tiedepalvelukeskukseen.

 

Valtion tutkimusrahoitushaku 20.8.-17.9.2018

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen vuodelle 2019.
 

Hakemuksen tekeminen:

Tutkimushankkeesta vastaava henkilö tekee hakemuksen eTutkija-järjestelmässä. Hakemuksen perustieto-osaan liitetään VTR-hakemuslomake. Perustieto-osaan on liitettävä ORCID-tunnus jonka voi hakea osoitteesta www.orcid.org. Lisäksi hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja julkaisuluettelo viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Tutkimussuunnitelman pituus on korkeintaan viisi (5) sivua, pois lukien kansilehti ja lähdeluettelo. Väitöskirjatutkijat liittävät hakemukseen väitöskirjan ohjaajan lausunnon (lomake). Kaikki lomakkeet avautuvat hakemuksen perustieto-osasta eTutkijasta.

 

Hakuaika ja hakemuksen jättäminen arvioitavaksi:

Hakuaika on 20.8. - 17.9.2018. Hakemus jätetään sähköisenä eTutkijaan ja allekirjoitettu paperiversio KYSin Kirjaamoon ma 17.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot:    

Lisätietoja antavat KYS erva-tutkimustoimikunnan asiantuntijat, KYSin tutkimusjohtaja Esko Vanninen, p. 044 711 3265 ja tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, p. 044 717 2102. Sähköpostiosoitteet: Etunimi.Sukunimi (at) kuh.fi

Hakukuulutus VTR 2019
Hakuohje VTR 2019
VTR tutkimushankehakemusten arviointi 2019

 

31.5.2018: Euromääräiset Valtion tutkimusrahoituspäätökset vuodelle 2018

 

VTR-päätöstaulukot:

VTR 2018 Dosenttitason tutkimushankkeet, euromääräinen

VTR 2018 Tohtoritason tutkimushankkeet, euromääräinen

VTR 2018 Väitöskirjatutkimushankkeet, euromääräinen

Lisätietoja antavat KYS erva-tutkimustoimikunnan asiantuntijat, KYSin tutkimusjohtaja Esko Vanninen, p. 044 711 3265 ja tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, p. 044 717 2102. Sähköpostiosoitteet: Etunimi.Sukunimi (at) kuh.fi.

 

 

Vuoden 2018 VTR-arvioinnissa laskentavirhe

Valitettavasti on käynyt ilmi, että vuoden 2018 VTR-haun arviointipisteiden laskennassa on tapahtunut laskuvirhe, jonka seurauksena erva-toimikunnan päätöksen 8.11.2017 liitteenä olevat %-osuuksia kokonaisrahoituksesta koskevat taulukot ovat virheellisiä. Virheessä oli kyse siitä, että päätösten valmistelussa käytetty Istekin tietojärjestelmäohjelma on laskenut osalle hakijoista virheelliset pisteet hankkeen jakautumisesta STM:n painopistealueille.

Virheen selvittämisen yhteydessä on arvioitu, että kyse on laskuvirheestä, jonka korjaaminen on viranomaisen velvollisuutena hallintolain (434/2003) 51 §:n 1 momentin perusteella. Sen mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessä oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Pykälän 2 momentin mukaan virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Asian selvittämisen yhteydessä on arvioitu, että korjaaminen ei ole kohtuutonta ottaen huomioon virheen havaitseminen ennen VTR-rahoituksen maksamista ja kohdentuminen koko hakijajoukkoon. Asia on käsitelty KYSin tutkimuslakimiehen kanssa. Erva-toimikunta ei tee uutta päätöstä asiassa.

Ohessa korjatut taulukot. Lähetämme kaikille hakijoille kirjeenä vanhat ja korjatut VTR-taulukot, saatekirjeen, Istekin selvityksen asiasta sekä korjatut hakijakohtaiset arvioinnit.

Lisätietoja antavat KYS erva-tutkimustoimikunnan asiantuntijat, KYSin tutkimusjohtaja Esko Vanninen, p. 044 711 3265 ja tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, p. 044 717 2102. Sähköpostiosoitteet: Etunimi.Sukunimi (at) kuh.fi.

 

Korjatut VTR-päätöstaulukot:

VTR 2018 Dosenttitason tutkimushankkeet (korjattu)

VTR 2018 Tohtoritason tutkimushankkeet (korjattu)

VTR 2018 Väitöskirjatutkimushankkeet (korjattu)

 

Valtion tutkimusrahoituspäätökset vuodelle 2018

KYS erva-tutkimustoimikunta on tehnyt päätöksen valtion tutkimusrahoituksen jakamisesta tutkimushankkeille vuodelle 2018 (kokous 8.11.2017 / 17§). KYSin ervan VTR-hakuun saapui yhteensä 122 hakemusta, joista dosenttitason tutkimushankehakemuksia oli 53, tohtoritason tutkimushankehakemuksia oli 22, väitöskirjatutkimushankehakemuksia 47. Haettu rahamäärä oli yhteensä 8,022 M€. Kaikista hakuun osallistuneista hankkeista yhteensä 51 (41,80 %) saa rahoitusta. Dosenttitason tutkimushankkeista rahoitusta saa 17 (32,07 %), tohtoritason tutkimushankkeista rahoitusta saa 11 (50 %) ja väitöskirjatutkimushankkeista 23 (48,93 %).

KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenet arvioivat väitöskirjatutkimushankehakemukset. Ulkopuoliset arvioijat arvioivat dosentti- ja tohtoritason tutkimushankehakemukset. Tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja määritti periaatteet rahoituksen jakamiseksi prosenttiosuuksina. VTR:n jako perustuu arviointipisteiden mediaaneihin dosentti- ja tohtorihakuluokissa ja keskiarvoihin väitöskirjahakuluokassa. Tarvittaessa toimikunta tarkasteli myös tutkimushankkeiden yhteispisteitä, yleisarviota ja sanallisia perusteluja yleisarviolle.

KYSin ervan tutkimushankkeille vuodelle 2018 arvioitu jaettava rahoitus on noin 1,7 M€. Tutkimushankekohtaiset rahoituspäätökset ovat prosenttiosuuksia, kunnes sosiaali- ja terveysministeriön (STM) päätös on tullut ja Aluehallintovirasto on toimittanut maksatuspäätöksen KYS erva-tutkimustoimikunnalle vuoden 2018 alussa. Päätökset lähetetään tiedoksi hakijaorganisaatioille ja tutkimushankkeiden vastuuhenkilöille 28.11.2017. KYS erva-tutkimustoimikunnan kokouspöytäkirja on yleisesti nähtävillä KYSin internetsivuilla kohdassa psshp.fi > Tutkimus > KYS erva-tutkimustoimikunta > Päätökset.

 

VTR-päätöstaulukot:

VTR 2018 Dosenttitason tutkimushankkeet

VTR 2018 Tohtoritason tutkimushankkeet

VTR 2018 Väitöskirjatutkimushankkeet

Taulukoissa mainitaan rahoitusta saaneet organisaatiot, tutkimuksesta vastaavat henkilöt, tutkimushankkeet, onko tutkimushanke uusi/meneillään oleva sekä myönnetty %-osuus arvioidusta kokonaisrahoituksesta.

Päätöstä koskeviin tiedusteluihin vastaa tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, p. 044 717 2102. Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@kuh.fi.

Hakemusten tekijöistä ja rahoituksen saajista ylläpidetään henkilötietorekisteriä. Mikäli hakemuksen tekijä ei anna lupaa tietojen julkaisemiseen, tulee tästä ilmoittaa KYSin Tiedepalvelukeskukseen.

Yhteystiedot

Heli Laine
erva-tutkimuskoordinaattori
p. 044 717 9579

heli.laine@kuh.fi

 

 

 

Lomakkeet ja ohjeet