Valtion tutkimusrahoitus

Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään Terveydenhuoltolain (1326/2010) 61 - 66 §:ssä. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää erva-tutkimustoimikunnille tutkimusrahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemänsä päätöksen mukaisesti. VTR:n määrä on riippuvainen valtion budjetista ja vaihtelee vuosittain. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Erva-tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. Aluehallintovirasto maksaa tutkimusrahoituksen kuukausittain erva-tutkimustoimikunnalle. Erva-tutkimustoimikunta maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajaorganisaatioille kuukausittain. 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta (888/2019). 

 

28.4.2022

Valtion tutkimusrahoituspäätökset vuodelle 2022
 
KYS erva-tutkimustoimikunta päätti valtion tutkimusrahoituksen jakamisesta tutkimushankkeille vuodelle 2022 (kokous 21.4.2022 / 4, 5 ja 6 §).
 
KYSin erityisvastuualueen VTR-hakuun saapui yhteensä 113 hakemusta, näistä dosenttitason tutkimushankehakemuksia oli 43, tohtoritason tutkimushankehakemuksia oli 39 ja väitöskirjatutkimushankehakemuksia oli 31.
 
Kaikista hakuun osallistuneista hankkeista yhteensä 70 (61,9 %) saa rahoitusta. Dosenttitason tutkimushankkeista rahoitusta saa 22 (19.47 %) hanketta, tohtoritason tutkimushankkeista rahoitusta saa 22 (19.47) %) hanketta ja väitöskirjatutkimushankkeista rahoitusta saa 26 (23 %) hanketta.
 
Ulkopuoliset arvioijat arvioivat tutkimushankehakemukset. Tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja huomioi rahoituksen jaossa STM:n antamat linjaukset esimerkiksi tutkijan urapolkumallin tukemisesta.
 
VTR:n jako perustuu arviointipisteiden mediaaneihin kaikissa hakuluokissa.  Toimikunta tarkasteli tutkimushankkeiden yhteispisteitä, yleisarviota ja sanallisia perusteluja yleisarviolle.
 
KYSin ervan tutkimushankkeille vuonna 2022 jaettava rahoitus on
 2 961 731 €. Päätökset lähetetään tiedoksi hakijaorganisaatioille ja rahoituksen hakijoille 28.4.2022. KYS erva-tutkimustoimikunnan kokouspöytäkirja on yleisesti nähtävillä KYSin internetsivuilla kohdassa psshp.fi > Tutkimus > KYS erva-tutkimustoimikunta > Päätökset.
 
Liitteenä olevissa taulukoissa rahoitusta saaneet tutkimushankkeet. Rahoitus on käytettävissä päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Dosenttitason tutkimushankkeet 2022 päätös.pdf

Tohtoritason tutkimushankkeet 2022 päätös.pdf

Väitöskirja tutkimushankkeet 2022 päätös.pdf

 

 

17.2.2022

VTR-hakuaika on päättynyt!

VTR-hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 113 kpl.

Dosenttitason tutkimushankehakemuksia vastaanotettiin 43, tohtoritason tutkimushankehakemuksia 39 ja väitöskirjatutkimushankehakemuksia 31.

Rahoitusta haettiin yhteensä n. 9 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot

Helena Pehkonen
erva-tutkimuskoordinaattori
p. 044 717 6040

Irma Ihalainen
tutkimushallintokoordinaattori
p. 044 711 3750

Tatu Kemppainen
KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtaja
p. 044 717 2824
tatu.kemppainen@kuh.fi