Valtion tutkimusrahoitus

Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään Terveydenhuoltolain (1326/2010) 61 - 66 §:ssä. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää erva-tutkimustoimikunnille tutkimusrahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemänsä päätöksen mukaisesti. VTR:n määrä on riippuvainen valtion budjetista ja vaihtelee vuosittain. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Erva-tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. Aluehallintovirasto maksaa tutkimusrahoituksen kuukausittain erva-tutkimustoimikunnalle. Erva-tutkimustoimikunta maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajaorganisaatioille kuukausittain. 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta (888/2019). 

26.4.2021

Valtion tutkimusrahoituspäätökset vuodelle 2021

 

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti valtion tutkimusrahoituksen jakamisesta tutkimushankkeille vuodelle 2021 (kokous 8.4.2021 / 9, 10 ja 11 §).

 

KYSin erityisvastuualueen VTR-hakuun saapui yhteensä 142 hakemusta, näistä dosenttitason tutkimushankehakemuksia oli 51, tohtoritason tutkimus-hankehakemuksia oli 35 ja  väitöskirjatutkimushankehakemuksia oli 47.

 

Haettu rahamäärä oli yhteensä 11,1 M€. Kaikista hakuun osallistuneista hankkeista yhteensä 72 (51 %) saa rahoitusta. Dosenttitason tutkimus-hankkeista rahoitusta saa 16 (31 %), tohtoritason tutkimushankkeista rahoitusta saa 22 (63 %) ja väitöskirjatutkimushankkeista 34 (72 %).

 

Ulkopuoliset arvioijat arvioivat tutkimushankehakemukset. Tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja huomioi rahoituksen jaossa STM:n antamat linjaukset esimerkiksi tutkijan urapolkumallin tukemisesta.

 

VTR:n jako perustuu arviointipisteiden mediaaneihin kaikissa hakuluokissa.  Toimikunta tarkasteli tutkimushankkeiden yhteispisteitä, yleisarviota ja sanallisia perusteluja yleisarviolle.

 

KYSin ervan tutkimushankkeille vuonna 2021 jaettava rahoitus on

n. 2,5 M€. Päätökset lähetetään tiedoksi hakijaorganisaatioille ja rahoituksen hakijoille 26.4.2021. KYS erva-tutkimustoimikunnan kokouspöytäkirja on yleisesti nähtävillä KYSin internetsivuilla kohdassa psshp.fi > Tutkimus > KYS erva-tutkimustoimikunta > Päätökset.

 

Liitteenä olevissa taulukoissa rahoitusta saaneet tutkimushankkeet.


Dosenttitason tutkimushankkeet 2021 päätös.pdf

Tohtoritason tutkimushankkeet 2021 päätös.pdf

Väitöskirja tutkimushankkeet 2021 päätös.pdf

 

19.11.2020

KYS erva-alueen VTR-hakuaikataulu vuodelle 2021

(KYS erva-tutkimustoimikunnan päätös 15 §, 22.10.2020) 

VTR- hakukuulutuksen ja -ohjeen julkaiseminen       

 

5.1.2021

 

VTR- hakuaika 

12.1.-11.2.2021

VTR- päätöksistä tiedottaminen                       

26.4.2021


KYS erva-alueen VTR-tutkimushankkeiden haku tapahtuu aikaisempien
vuosien tapaan sähköisesti eTutkija-järjestelmässä.

Yhteystiedot

Helena Pehkonen
erva-tutkimuskoordinaattori
p. 044 717 6040

Irma Ihalainen
tutkimushallintokoordinaattori
p. 044 711 3750

Tatu Kemppainen
KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtaja
p. 044 717 2824
tatu.kemppainen@kuh.fi