Tietoon perustuva suostumus

Tutkittava antaa suostumuksen tutkimukseen kirjallisesti ja suullisesti. Tutkijan on kerrottava ennen suostumuksen allekirjoittamista riittävät tiedot merkittävistä tutkimukseen liittyvistä asioista.

Poikkeukset tietoon perustuvan suostumuksen saamiselle

  • tutkimukset, joissa ei asian kiireellisyyden ja potilaan terveydentilan vuoksi voida saada suostumusta. Tällöin toimenpiteestä odotettavissa välitöntä hyötyä potilaan terveydelle.
  • tutkittava ei pysty allekirjoittamaan suostumusta. Suostumuksen voi antaa suullisesti vähintään yhden tutkimuksesta riippumattoman todistajan läsnä ollessa.
  • Kliiniset lääketutkimukset: tutkittava ei pysty itse antamaan suostumusta (oltava lähiomaisen muun läheisen tai laillisen edustajan suostumus tutkimukseen osallistumisesta). Suostumuksen on oltava tutkittavan oletetun tahdon mukainen.

Kirjallisen suostumuksen vaatimuksesta voidaan poiketa muissa kuin kliinisissä lääketutkimuksissa myös silloin, kun henkilötietojen antaminen voisi olla tutkittavan edun vastaista ja tutkimuksesta aiheutuu hänelle vain vähäinen rasitus eikä siitä ole haittaa hänen terveydelleen. Suullinen suostumus voidaan tällöin antaa ilman todistajan läsnäoloa eikä tutkimusasiakirjoihin merkitä tutkittavan henkilötietoja.

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ennen tutkimuksen päättymistä. Hänelle on annettava tieto tästä oikeudesta ennen tutkimuksen aloittamista. Suostumuksen peruuttaminen ei saa aiheuttaa kielteisiä seurauksia tutkittavalle.