KYSin päivystykseen ehdotetaan hoitajapoolia

Konsulttiselvitys

KYSin päivystykseen ehdotetaan hoitajapoolia

KYSin päivystys on yksi maan parhaiten resursoiduista päivystyksistä.  Resurssiselvityksen tehnyt konsultti esittää KYSin päivystysalueelle joustavaa hoitajapoolia.

Vaikka päivystyksen henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan hyvä, on KYSillä ollut haasteena saada riittävästi hoitajia hetkellisiin ruuhkahuippuihin. Resurssiselvityksen tehnyt konsultti NHG Consulting Oy tarjoaa ratkaisuksi joustavasti toimivaa hoitajien resurssipoolia.

Ruuhkahuiput kuormittavat

Viime maaliskuussa KYSin päivystys sai käyttöönsä entistä väljemmät ja moderniksi peruskorjatut tilat. Vuoden alusta lukien KYSin päivystyspotilaiden määrä keväällä kasvoi 5 %:lla ja henkilökunta alkoi kokea resurssivajetta ja kuormittuneisuuttaan.

Kesällä henkilökunta teki Pohjois-Savon aluehallintovirastolle (AVI) 18 valitusta, joissa epäiltiin potilasturvallisuuden vaarantuneen hoitajien resurssipulan takia. AVI ei kuitenkaan katsonut potilasturvallisuuden olleen KYSillä vaarassa, mutta pyysi kuitenkin KYSiltä suunnitelmia päivystyksen kuormitushuippujen tasaamiseksi.

Kesällä KYS tilasi terveydenhuollon konsulttiyritys NHG Oy:ltä koko päivystysaluettaan, tehoaan ja heräämöään koskevan selvityksen resursseista, toiminnan ja työmäärän vaihteluista sekä tilannetta parantavista vaihtoehdoista. Nyt NHG:n selvitys on valmistunut.

Konsultin havainnot

NHG Oy:n selvitysten mukaan KYSin päivystysalueella, teholla ja heräämössä on kokonaisuutena keskimäärin riittävästi hoitajia. KYSin päivystyspoliklinikalla on jopa neljänneksi eniten hoitajia potilasta kohden, kun tarkastellaan 12 vertailupäivystystä ja vahvin miehitys, jos verrataan muiden yliopistosairaaloiden hoitajamäärään potilasta.

NHG:n selvityksessä KYSin haasteena on päivystysyksiköiden kuormituksen suuri vaihtelu vuoroittain ja tunneittain, mikä ajoittain johtaa vakaviinkin vajaamiehitystilanteisiin, vaikka hoitajia keskimäärin on riittävästi. NHG:n mukaan nykyinen toimintamalli ei mahdollista sitä, että oikea määrä hoitajia olisi oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

          - Lähes kaikki hoitajat ovat sidottuina yksiköiden perusmiehitykseen, jolloin he eivät juuri liiku yli yksikkörajojen. Tämä johtaa siihen, että toisissa yksiköissä on ylimiehitys hoidettavia potilaita varten, kun samaan aikaan toisissa yksiköissä on vajaamiehitys ja tavaton kiire.

NHG esittää, että mitä enemmän potilaskuormitus vaihtelee, sitä suuremman osuuden henkilöstöstä tulisi liikkua yksiköiden välillä työn kuormittavuuden tasaamiseksi.

Ratkaisuksi hoitajapoolit

Työn kuormittavuuden vaihtelujen tasaamiseksi NHG suosittelee siirtymistä ns. tarvepohjaiseen toimintamalliin, jossa osa hoitajista liikkuisi yksiköiden välillä potilaiden määrän ja hoidon tarpeen mukaan.

Tämä tehtäisiin perustamalla päivystysalueelle, teholle ja heräämölle hoitajien resurssipooli. Pooli voi jakautua hoitajien osaamisalueiden mukaan kahteen osaan:

  1.     teho, tehovalvonta, heräämö ja intensiivivalvonta
  2.     päivystysalue (ilman intensiivivalvontaa)

          - Hoitajia voitaisiin kohdentaa työvuoron aikana niihin yksiköihin ja työpisteisiin, joissa heille olisi kulloinkin suurin tarve.

Kolme vaihtoehtoa

NHG katsoo, että ruuhkahuipuista johtuvaa työrasitusta voitaisiin vähentää kolmella eri vaihtoehdolla:

1."Keskinkertaisesti resursoitu pooli", jossa 25% hoitajista toimisi resurssipoolista, ei edellyttäisi hoitajien lisäystä

2."Heikosti resursoitu pooli", jossa vain 15% yksiköiden hoitajista olisi poolissa, edellyttäisi 15 hoitajavakanssin lisäystä

3.Yhtä hyvien tuloksien saavuttaminen ilman poolia (nykymallilla) edellyttäisi 39 hoitajanlisäystä yksiköiden perusmiehitykseen. Tämä vaihtoehto maksaisi noin 2,5 M€ lisää vuodessa, mutta olisi samalla toiminnan näkökulmasta joustamattomin.

Ratkaistaan henkilöstön kanssa

Palvelualuejohtaja Markku Härmä katsoo, että pitkään voimassa olleen työkulttuurin muuttaminen on iso asia.  Hän kuitenkin uskoo, että yhteisesti henkilökunnan kanssa suunnittelemalla saadaan aikaan paras ja KYSille sopivin poolimalli. Tärkeintä Härmän mukaan on saada henkilöstön kuormitukset parempaan hallintaan ja sen myötä vähentää merkittävästi henkilöstön kokemaa työstressiä.

          - Meillä on kehitteillä myös lukuisia muita muutoksia, kuten esimerkiksi kokeneiden erikoislääkäreiden siirtäminen etulinjaan, etukäteispuhelinneuvonnan lisääminen päivystykseen aikoville potilaille ja yhteistyön  terävöittäminen Kuopion kaupungin perusterveydenhuollon päivystyksen kanssa.

 

Lisätietoja:
Palvelualuejohtaja Markku Härmä
KYS
Puh. 0447174476