Takaisin

Valtion tutkimusrahoituksen hakeminen vuodelle 2020

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen vuodelle 2020. Hakuaika on 3.2. – 2.3.2020 klo 15 mennessä.

Valtion tutkimusrahoitus (VTR) jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille. Tutkimushankkeiden tulee linjautua sosiaali- ja terveysministeriön ja erityisvastuualueiden (erva) tutkimustoimikuntien määrittelemiin yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteisiin ja painoalueisiin. Tutkimuksen tavoitteena on 1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta; 2) edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta; 3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta 888/2019).

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (888/2019) yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta asettaa tutkimuksen painoalueet vuosille 2020-2023:

1) tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön;

2) kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen;

3) terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

Tutkimusrahoituksen hakijana voivat olla KYSin erva-alueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1125/2013) säädetty palveluiden tuottaja. Hakemusten on perustuttava tutkimushankkeisiin, jotka hallinnoidaan ja toteutetaan KYS erva-alueen VTR-kelpoisissa organisaatioissa. Hankkeilla tulee olla nimetty vastuuhenkilö. Tutkimusrahoituksen hakijan tulee työskennellä (työssäoloehto) vähintään 20 % työ- tai virkasuhteessa VTR-kelpoisessa hakijaorganisaatiossa rahoituksen koko ajan (haku-, arviointi-, päätös- ja käyttöaikana). Kokoaikaisesti virka-/työvapaalla olevalle hakijalle rahoitusta ei voi myöntää, koska työssäolon ehto ei täyty. Rahoituksen saajan tulee ilmoittaa palvelussuhteessa tapahtuvista oleellisista muutoksista. Hakija voi toimia hakemuksen tekijänä vain yhdessä tämän VTR-haun tutkimushankkeessa. Konsultaatiosopimuksella työsuhteessa olevat henkilöt voivat toimia tutkimusryhmässä, mutta eivät VTR-rahoituksen hakijana.

Hakuluokat

1) Tutkimushankkeet / dosenttitaso

Rahoitusta haetaan yhdelle (1) vuodelle. Hakijoina voivat toimia dosentin pätevyyden suorittaneet henkilöt.

2) Tutkimushankkeet / tohtoritaso

Rahoitusta haetaan yhdelle (1) vuodelle. Hakijoina voivat toimia tohtorin tutkinnon suorittaneet henkilöt.

3) Väitöskirjatutkimushankkeet

Väitöskirjatutkija voi hakea rahoitusta vain omaan palkkaan ja korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajalle. Väitöskirjatutkimushanke voi kuulua osaksi tutkimushanketta. Mikäli väitöskirjatutkijalle haetaan rahoitusta myös muissa hakuluokissa, samalle henkilölle ei makseta päällekkäistä rahoitusta. Hakemukseen liitetään ohjaajan lausunto.

Hakijan tulee hakea siinä hakuluokassa, minkä kelpoisuudet hän täyttää päätösajankohtaan mennessä. Jos kelpoisuusehdot eivät täyty päätösajankohtaan mennessä, rahoitusta ei voida myöntää hakijalle.  Hakijaa velvoitetaan ilmoittamaan kaikista muutoksista kelpoisuusehdoissa.

Tutkimushankehakuluokissa yhtä tutkimushanketta kohti voi hakea vain yhtä rahoitusta. Hakijan on keskusteltava tutkimushankkeen toteutusyksikön johtajan kanssa suunnitteilla olevasta tutkimushankkeesta ja VTR:n hakemisesta hankkeelle. KYSin Tiedepalvelukeskus huolehtii kaikkien hakijaorganisaatioiden sitoumuksista keskitetysti haun päätyttyä.

Tutkimusrahoituksen käyttö

Tutkimusrahoitus on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaiseen tutkimushankkeeseen suoraan kohdistuviin kuluihin, kuten tutkijoiden ja avustavan henkilökunnan palkat, laite- ja materiaalihankinnat ja ostopalvelut. Tutkijoiden ja avustavan henkilökunnan palkkauksen perustana on korkeintaan työntekijän oman viran tai toimen tehtäväkohtainen palkka. Palkkauksen tulee vastata tehtävän vaatimustasoa. Palkkakustannuksiin lisätään työkokemuslisät (3 tai 8 %), henkilösivukulut ja lomarahat (40 %). Lisäksi tutkimushankkeiden kustannuksissa on huomioitava kunkin organisaation tutkimustoiminnan yleishallinnolliset infrakulut, jotka ovat korkeintaan 25 %.

Hakemusten arviointi

Ulkopuoliset arvioijat arvioivat tutkimushankehakemukset. Arvioinnin kohteena on tutkimushankkeen yleinen merkitys ja vaikuttavuus terveyden edistämisen ja sairauksien hoidon kannalta, tutkimushankkeen kliininen merkitys, tutkimussuunnitelma, tieteellinen asiantuntijuus ja tutkimuksen kohdistuminen STM:n määrittelemille painoalueille. KYSin Tiedepalvelukeskuksessa pisteytetään osa arvioitavista kohdista hakemuksessa annettujen tietojen perusteella ennen ulkopuolisen arvioinnin alkamista. Arviointikriteerit ja tutkimuksen painoalueet kuvataan hakuohjeessa.

KYS erva-tutkimustoimikunta on laatinut periaatteet VTR-rahoituksen jaosta. Tiedepalvelukeskus tekee esityksen rahoituksen jaosta toimikunnan laatimien periaatteiden mukaisesti kevään päätöskokoukseen huhtikuussa 2020. KYS erva-tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä ulkopuolisten arvioijien arvioimien hakemusten perusteella. Rahoituspäätökset julkistetaan 5.5.2020 KYSin internetsivuilla ja lähetetään tiedoksi hakijaorganisaatioille ja hakijoille. VTR-hakemusten tekijöistä ja rahoituksen saajista ylläpidetään henkilötietorekisteriä. Tiedot rekisteriin saadaan hakijalta ja niitä käytetään VTR-rahoituksen hakemiseen, arviointiin ja rahoituksen jakoon liittyvissä asioissa. Tietosuojaseloste VTR-rekisterin henkilötietojen käsittelystä on esillä KYSin internetsivuilla. Lisätietoja PSSHP:n tietosuojavastaavalta.  

VTR-rahoituksen hakijoiden ja saajien tiedot julkaistaan PSSHP:n internet-sivuilla. Mikäli hakemuksen tekijä ei anna lupaa tietojen julkaisemiseen, on tästä ilmoitettava KYSin Tiedepalvelukeskukseen esim. sähköpostilla.

Hakemuksen tekeminen

Rahoituksen hakija tekee hakemuksen eTutkija-järjestelmässä. eTutkija-järjestelmän VTR-haku avautuu 3.2.2020. Hakemuksen perustieto-osaan liitetään VTR-hakemuslomake. Perustieto-osaan tallennetaan ORCID-tunnus, jonka voi hakea osoitteesta www.orcid.org. Lisäksi hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja julkaisuluettelo viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Tutkimussuunnitelman pituus on korkeintaan viisi (5) sivua, pois lukien kansilehti ja lähdeluettelo. Hakemuslomakkeessa hakija ilmoittaa viisi (5) merkittävintä nimenomaiseen tutkimusalueeseen liittyvää julkaisua hakua edeltävän viiden (5) kalenterivuoden ajalta (esim. hakuun 2020 vuosilta 2015-2019). Väitöskirjatutkijat liittävät hakemukseen väitöskirjan ohjaajan lausunnon (lomake). Kaikki lomakkeet avautuvat hakemuksen perustieto-osasta eTutkijasta.

Tarkemmat tiedot löytyvät hakuohjeesta.

Hakuaika ja hakemuksen jättäminen arvioitavaksi

Hakuaika on 3.2.-2.3.2020.

Lisätiedot    

Lisätietoja antavat KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtaja Tatu Kemppainen, puh.  044 717 2824, erva-tutkimuskoordinaattori Kristiina Nerg, puh. 040 717 4950 ja tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, p. 044 717 2102. Sähköpostiosoitteet: Etunimi.Sukunimi (at) kuh.fi


Siirry uutisarkistoon