Banneri: Etusivu

poliklinikkatoiminta_bannerikuva

Yleistä hoitoketjuista

Alueelliset hoitoketjut

Alueellisilla hoitoketjuilla kuvataan sosiaali- ja terveysalan (SOTE) ammattilaisten välistä työnjakoa tietyn sairauden ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon osalta sekä ohjeistetaan työ- ja tiedonkulun vaiheita, esimerkiksi lähetekäytäntöjä hoitovastuun siirtyessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) hoitoketjukuvaukset sisältävät myös potilaan polun ammattilaisen rinnalla. Tässä korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä ja työkaluja sekä raamitetaan hoitoa potilaan ensi oireista paranemiseen ja jatkoseurantaan tai elämään pitkäaikaissairauden kanssa. Potilaan polulla tarjotaan sairauskohtaista tietoa sekä väyliä muun muassa omahoito-ohjeisiin ja alueellisiin tukiverkostoihin, kuten vertaistukeen.

Valmis alueellinen hoitoketju sisältää muun muassa:

  • Sovitun työnjaon eri toimijoiden välillä
  • Toimintaohjeet kuhunkin hoitovaiheeseen linkitettynä
  • Mahdollisuuden mallilähetteisiin ja -epikriiseihin
  • Potilasohjeet ja muuta ohjausmateriaalia suoraan potilaalle

 

Hoitoketjujen laatiminen, taustat ja tavoitteet

Alueellisten hoitoketjujen laatimisessa priorisoidaan sairaudet, jotka koskevat suurta potilasjoukkoa, joiden hoito aiheuttaa merkittäviä kustannuksia tai joiden hoidossa on merkittävä tarve sopia yhteisistä pelisäännöistä. Hoitoketjut materiaaleineen pohjautuvat näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja Käypä hoito –suosituksiin.

Hoitoketjuilla tavoitellaan laadukasta, koko Pohjois-Savon alueella tasalaatuista ja yhtenäistä hoitoa. Alueellisiin hoitoketjuihin voidaan kytkeä myös Suuntiman mukaiset asiakkuuspolkuvaihtoehdot, jotka ohjaavat palveluvalikoiman valinnassa sopivimpaan suuntaan huomioiden sekä potilaan omat voimavarat että sairauden haasteellisuus. Joka tapauksessa yksittäisen potilaan kohdalla hoito suunnitellaan aina yksilöllisen tarpeen mukaisesti, potilaan ja ammattilaisen yhteistyönä. Hoitoketjut tukevat PSSHP:n strategiaa – tarjoamme inhimillisesti parasta hoitoa.

 

Systemaattinen hoitoketjutyö

Pohjois-Savossa systemaattinen hoitoketjutyö on aloitettu keväällä 2020 ja PSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa alueellisen hoitoketjutyön koordinoinnista Terveydenhuoltolain mukaisesti. Eri hoitoketjut kuvataan yleisilmeeltään yhtenevään muotoon, mikä helpottaa ketjukuvausten käytettävyyttä. Systemaattisuus hoidon taustalla puolestaan luo uusia mahdollisuuksia hoidon seurantaan, vaikuttavuuden arviointiin ja tiedolla johtamiseen sekä paikallisesti että alueellisesti. Ketjuja kehitetään jatkuvasti ja ylläpidetään säännöllisesti.

Hoitoketjut laaditaan moniammatillisesti perusterveydenhuollon, työterveyshuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja mm. potilasjärjestöjen yhteistyönä huomioiden myös potilaan tai hänen läheisensä näkökulmaa. Työskentelyperiaatteet on linjattu tarkemmin PSSHP:n hallinnollisessa ohjeessa (Alueellinen hoitoketjutyöskentely Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä).

Valmiit hoitoketjut julkaistaan Duodecimin Terveysporttiin sekä linkitetään perusterveydenhuollon yksikön verkkosivuille (ks. Hoitoketjujen hakemisto), täältä suurin osa ketjuista on vapaasti myös muiden kuin SOTE-ammattilaisten käytettävissä ja pääsy potilaan poluille onnistuu.