Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinoinnista Pohjois-Savon alueella. Päävastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistämisestä on alueen kunnilla, joiden työtä HYTE-tiimi tukee. Jotta voimme HYTE-työssä keskittyä oikeisiin asioihin ja saada tuloksia aikaan, meidän on osattava vastata seuraaviin kolmeen kysymykseen:

  1. SUUNTA: Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?
  2. KEINOT: Millä tutkitusti vaikuttavilla keinoilla näihin ongelmiin voidaan puuttua?
  3. RAKENNE: Miten tehokkaat keinot ja työkalut saadaan kaikkien käyttöön?

SUUNTA: Hyvinvointikertomus

Pohjois-Savoon on helmikuussa 2018 valmistunut alueellinen hyvinvointikertomus, joka kokoaa yhteen Pohjois-Savon terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tärkeimmät tiedot ja vertaa niitä muihin maakuntiin. Samalla hyvinvointikertomus linjaa HYTE-työn tärkeimmät painopisteet vuosille 2018-2021:

Hyvinvointikertomus kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon suunnittelua ja päätöksentekoa varten kunnassa ja maakunnassa. Kerran valtuustokaudessa kootaan eri hallinnonalojen yhteistyönä laaja (=pidemmän aikavälin tarkastelu) hyvinvointikertomus ja vuosittain arvioidaan hyvinvointikertomuksen toteutumista. On siis tärkeää, että hyvinvointikertomukseen valitut tavoitteet ja niiden muutokset ovat selvästi mitattavissa. Voit lukea tarkemmin Pohjois-Savon alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja sen vuosiraporteista alasivulta.

MENETELMÄT: Vaikuttavat ja tehokkaat HYTE-työkalut

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Keinojen valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”. Kukin HYTE-menetelmä tulisi mieluiten poimia A-korista, joka sisältää tutkitusti vaikuttavat ja toimivaksi osoittautuneet menetelmät. Mikäli tutkittuja menetelmiä ei ole tarjolla, pyrimme valitsemaan laajasti käytössä olevan menetelmän, josta on hyviä kokemuksia (B-kori). Vasta, mikäli tutkittuja tai toimiviksi tunnistettuja HYTE-menetelmiä ei ole käytössä, lähdetään pilotoimaan ja rakentamaan uutta menetelmää (C-kori)


Voit lukea tarkemmin Pohjois-Savon suositelluista HYTE-menetelmistä hyvinvointikertomuksen kunkin painopisteen kohdalta.

RAKENNE: Pohjois-Savon HYTE-rakenne

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee paitsi yhteisen suunnan ja vaikuttavat menetelmät, myös yhteisesti sovitun HYTE-rakenteen.

Kunnat ovat tulevaisuudessakin päävastuussa asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Tärkeimpiä kuntatason tehtäviä lähivuosille ovat:

  • Laatia vuosittain päivitettävä hyvinvointikertomus ja –suunnitelma
  • Perustaa kuntaan säännöllisesti kokoontuva HYTE-ryhmä
  • Nimetä kuntaan HYTE-koordinaattori sekä ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhdyshenkilö
  • Tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa järjestöfoorumin ja järjestökoordinaattorin avulla
Pohjois-Savon alueellista HYTE-työtä johtaa Pohjois-Savon poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä. Käytännön työrukkasena toimii sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja laaja-alainen HYTE-työn tuki alueen kunnille