Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen

Mielenterveys on voimavara ja tärkeä osa terveyttä sekä yksilön hyvinvointia ja toimintakykyä. 

Positiivisen mielenterveyden käsite (mielen hyvinvointi) pyrkii siirtämään ajattelua pois sairaus- ja ongelmakeskeisyydestä.  Ajatuksena on, että positiivinen mielenterveys on enemmän kuin mielenterveyshäiriöiden puuttuminen.  

Positiivisen mielenterveyden käsite korostaa yksilön

  • - psyykkisiä voimavaroja (esimerkiksi taito kohdata vastoinkäymisiä)
  • - vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään 
  • - toiveikkuutta ja elämänhallinnan tunnetta 
  • - tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden olemassaoloa
  • - myönteistä käsitystä omasta itsestä (esimerkiksi hyvä itsetunto).

Positiivisella mielenterveydellä on todettu olevan yhteyksiä esimerkiksi parempaan fyysiseen terveyteen, parempaan elämänlaatuun, korkeampiin koulusaavutuksiin ja positiiviseen terveyskäyttäytymiseen.

Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on yksilön, yhteisön ja rakenteiden vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen sekä mielenterveyden riskitekijöiden vähentäminen ja poistaminen.

Lasten- ja nuorten mielenterveyden edistämineen vaikutetaan vanhemmuuden tukeen keskittyvien menetelmien avulla, jotka toteutuvat Pohjois-Savossa vahvasti yhteistyössä perhekeskustoimintamallin /Posote20 – hankkeen toiminnan kautta.
 
Pohjois-Savon HYTE-tiimi on järjestänyt Nuorten mielen ensiapu (NMEA) koulutuksia ja suosittanut Hyvän mielen koulu- materiaalin käyttöä kouluyhteisöissä.
 
OT- keskuksen toimesta on maakunnassa käynnistetty laajasti IPC- menetelmän käyttöönotto nuorten masennuksen hoitoon koulun yhteydessä.
 
Aikuisten mielen terveyden edistämisessä on toteutunut joitakin mielenterveyden ensiapu (MTEA1/2) koulutuksia.
 
Kunnille on esitetty Mieli ry:n tuottama Hyvän mielen kuta- tarkistuslista, jonka avulla voi arvioida kunnan mielenterveyden edistämisen rakennetta.
 
Mielenterveyden edistämistä ja ehkäisevää päihdetyötä on tavoitteena tarkastella entistä vahvemmin yhdessä.  
 

Pohjois-savon itsemurhien ehkäisyverkosto

Verkosto perustetiin syksyllä 2020. Itsemurhien ehkäisyverkosto on ammattilaisista koostuva verkosto, jossa ammattilaiset voivat kehittää itsemurhailmiötä koskevaa tietämystään omassa työssään ja jotka kohtaavat itsemurhaa yrittäneitä tai heidän läheisiään. 
 
Verkoston tarkoitus on 
- jakaa tietoa itsemurhien ehkäisystä
- pohtia millaista yhteistyötä pitäisi tehdä, että itsemurha vaarassa olevat ja heidän läheisensä saisivat mahdollisimman joustavasti ja hyvin apua
- kartoittaa koulutustarpeita itsemurhien ehkäisytyöhön.