Toiminta- ja työkyvyn ylläpito

Hyvä fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky ja niitä tukeva ympäristö auttavat ihmistä voimaan hyvin, löytämään paikkansa yhteiskunnassa, jaksamaan työelämässä eläkeikään asti sekä iäkkäänä selviytymään arjesta itsenäisesti.

Pohjois-Savon lasten ja nuorten osalta keskeiset uhat toimintakyvylle liittyvät lisääntyvään ylipainoon ja liikkumattomuuteen sekä vähentyneeseen yöuneen. Ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Toisen asteen koulutuksessa ammattikoululaisten ylipainoisten ja vähän liikkuvien nuorten suuri osuus   verrattuna lukiokoulutuksessa oleviin herättää huolta.

Enemmän kuin joka kolmas yläkouluikäinen ja lukiolainen myös nukkuu liian vähän, ammattikoululaisista lähes puolet. Myös kouluikäisten nettiriippuvuus ja siitä aiheutuvat ongelmat ovat lisääntyneet.

Työikäisten osalta suurimmat uhat toimintakyvylle aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä sydänsairaudet ja diabetes. Kelan ikävakioitu työkyvyttömyysindeksi on Pohjois-Savossa koko maan korkein (137). Tämä on huolestuttavaa myös maakunnan elinvoiman kannalta. Heikentyneen terveydentilan omaavien suuri osuus vähentää osallistumista työvoimaan ja alentaa työllisyysastetta.

Ikääntyneiden osalta suuria haasteita tulevaisuuteen tuo muistisairaiden määrän lisääntyminen Pohjois-Savossa. Ikääntyneiden liikuntapalveluissa näkyy systemaattisen liikuntaneuvontapolun puuttuminen. Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi tarvitaan yhteistä tahtoa, vaikuttaviksi todettujen työmenetelmien tuntemista, osaamista ja käyttöönottoa sekä itsehoidon tukemista kaikissa ikäryhmissä.

Toiminta- ja työkyvyn tukemisessa noudatetaan kaikissa ikäryhmissä vaikuttaviksi ja toimiviksi todettuja menetelmiä, valtakunnallisia linjauksia toimenpiteistä, tavoitteista, toimintamalleista ja mittareista. Vaikuttava työ on toimijoiden yhteistyötä.

Lapset ja nuoret

  • Lapsiperheiden, varhaiskasvatuksen, koulun ja ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden ravitsemussuositukset käyttöön
  • Neuvokas perhe- ja Sapere-työmenetelmät kaikkiin kuntiin (edistää arkirytmiä sekä hyviä ravitsemus- ja liikuntatottumuksia)
  • Aktiivisen arjen tukeminen (Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu)

Työikäiset

  • Kansallisten ravitsemus- ja liikuntasuositusten toimeenpano (mm. liikuntaneuvonnan tarjoaminen vähän liikkuville)
  • Keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisy Käypä hoito –suositusten ja  alueellisten hoitoketjujen mukaisesti
  • Elinikäisen oppimisen edistäminen Uusien digitaalisten mahdollisuuksien  hyödyntäminen
  • Uusien digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen 

Ikääntyneet

  • Voimaa Vanhuuteen –toimintamallin juurruttaminen
  • Vajaaravitsemuksen ehkäisy,  tunnistaminen ja hoito