Takaisin

Yhteistyöllä rakentuu toimiva sairaala

Kirjoittaja on KYS uudistuu -hankkeen hankejohtaja Kirsi Leivonen.

Pian on eletty toinen vuosi korona-pandemiaa ja sopeuduttu sen mukanaan tuomiin rajoituksiin niin siviilissä kuin työelämässäkin. Korona-tartunnalta on voinut suojautua ainoastaan ottamalla rokotteet kansallisten suositusten mukaisesti. Korona-ohjeistuksia on noudatettu erinomaisesti myös KYS Uusi Sydän –työmaalla. Vastuullisesti toimimalla olemme suojanneet itseämme, läheisiämme, työkavereita ja sairaalassa hoidettavana olevia potilaita.

Poikkeusoloista huolimatta rakentaminen on edennyt KYS-kampuksella suunnitelmien mukaisesti. Uusi Sydän –projektin toisessa vaiheessa toteutettava 10. kerroksinen uudisrakennus on noussut harjakorkeuteen ja sisävaiheen työt etenevät hyvää vauhtia. Tätä juhlistetaan perinteiseen tapaan työmaan henkilöstön kunniaksi järjestettävillä harjannostajaisilla 3.12.2021. Kiitos ihan jokaiselle rakentajalle –työnne tuloksena vuoden 2023 alussa käyttöön otettavilla uusilla toimitiloilla on iso merkitys sairaalan toiminnalle, hoidossa oleville potilaille ja heidän läheisilleen sekä sairaalan henkilökunnalle. 

KYSillä on merkittävä rooli ja vastuu palveluntuottajana vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavalla hyvinvointialueella ja yliopistollisena sairaalana koko KYS-ERVA -alueella. Yliopistosairaalan tulee olla jatkossakin edelläkävijä niin korkeatasoisten erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoajana kuin terveystieteellisen tutkimuksen ja opetuksenkin saralla. Sairaalan toiminnan on uudistuttava jatkuvasti, jotta se voi vastata tulevaisuuden tarpeisiin ja toimia tehokkaasti. KYS uudistuu –hankkeessa työskennellään tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi tiiviissä yhteistyössä sairaalan johdon ja käynnissä olevien rakennusprojektien kanssa.

Sairaalarakentamiseen liittyvässä toiminnallisessa tilasuunnittelussa on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää eri toimijoiden tämänhetkiseen ja tulevaisuuden työskentelyyn liittyviä tila- ja laitevaatimuksia. Onnistumisen avaimet ovatkin hankejohdon, suunnittelutiimin eri asiantuntijoiden ja tilojen käyttäjien välisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.   Vain tilojen käyttäjien tarpeita aidosti kuulemalla syntyy osallisuuden kokemus ja saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. 

Tutkimusten mukaan terveydenhuollon toiminnassa esiintyy runsaasti hukkaa. Hukaksi voidaan lukea kaikki sellainen toiminta, joka kuluttaa resursseja, mutta ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Yleisimpiä hukan muotoja ovat esimerkiksi henkilöstön turha liikkuminen paikasta toiseen, odottamiseen kuluva aika, virheet ja niiden korjaamiseen kuluva aika tai ylisuuret varastot. Keskeisten työ- ja toimintatapojen yhtenäistäminen eli vakiointi on keino vähentää hukkaa ja sen myötä toiminnassa esiintyvää vaihtelua. 

Viime vuosina KYSin toiminnallinen uudistaminen on kohdistunut erityisesti vuodeosasto- ja avohoitotoimintaan, joiden nykyisissä toimintatavoissa esiintyy runsaasti vaihtelua. Toiminnallisen uudistamisen konkreettisia tuloksia ovat vuonna 2020 julkaistu Vuodeosastotoiminnan käsikirja ja vuoden 2021 lopulla valmistunut Poliklinikkatoiminnan käsikirja. Yhdessä sovittujen yhtenäisten toimintatapojen kokoaminen yksiin kansiin on vaatinut johdon tukea, yksikkörajat ylittävää yhteistyötä ja avointa keskustelua sairaalan sisällä eri asiantuntijatahojen kanssa. 

Potilashoitoon liittyvät, vakioidut toimintatavat perustuvat näyttöön ja lisäävät potilasturvallisuutta. Eri ammattiryhmien välisen työnjaon, roolien ja vastuiden selkeyttäminen puolestaan sujuvoittaa moniammatillista työskentelyä yksiköissä. Hoidon laatu ja henkilöstön työhyvinvointi ovat viime kädessä yhteydessä sairaalan toiminnan tuottavuuteen. 

Sairaalan toiminnalliseen uudistamiseen tarvitaan ihan jokaista kysiläistä. Työ- ja toimintatapoja arvioimalla, suunnitelmallisesti toimintaa kehittämällä ja käytännön ongelmia yhdessä ratkomalla voimme turvata KYSin säilymisen vetovoimaisena hoito- ja työpaikkana. Väestö tarvitsee palvelunsa ja työ tekijänsä myös tulevaisuudessa.

KYS uudistuu –hankkeen johtajana haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitani kuluneesta vuodesta. Tilaajan edustajien ja allianssin eri osapuolten työskentely aina hankkeen parhaaksi on kantanut onnistumisten ja vastoinkäymistenkin hetkellä. Voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme tähän mennessä yhdessä saaneet aikaan ja suhtautua luottavaisesti tuleviin yhteistyön vuosiin.

Hankejohtaja Kirsi Leivonen

kuva: Hanna Tossavainen

Seuraava