Kartta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinoinnista Pohjois-Savon alueella. Päävastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistämisestä on alueen kunnilla, joiden työtä HYTE-tiimi tukee.

Esittely

POHJOIS-SAVON HYTE-TYÖ

SUUNTA: Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?

Lue lisää

KEINOT: HYTE-menetelmät

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Menetelmien valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”.

Lue lisää

RAKENNE: Pohjois-Savon HYTE-rakenne

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee yhteisesti sovitun rakenteen.Pohjois-Savon HYTE-työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä ja työrukkasena toimii HYTE-tiimi

Lue lisää

HYTE-TYÖN PAINOPISTEALUEET

sydän

EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Pohjois-Savon suurimpia haasteita. Puutumme näihin ongelmiin vahvistamalla suojaavia tekijöitä ja vahingoittavien tekijöiden vähentämistä.

Lue lisää
jumppa

RIITTÄVÄ TOIMINTA- JA TYÖKYKY

Hyvä toiminta- ja työkyky auttaa jaksamaan työelämässä ja selviytymään arjessa. Keskeiset uhat toimintakyvylle liittyvät mm. ylipainoon, liikkumattomuuteen, vähentyneeseen uneen, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä sydänsairaudet ja diabetes. Toimintakyvyn parantamiseksi edistetään näyttöön perustuvien keinojen käyttöönottoa ja itsehoitoa.

Lue lisää
kädet

OSALLISUUDEN VAHVISTUMINEN JA YKSINÄISYYDEN VÄHENTÄMINEN

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot lisäävät hyvinvointia, vähentävät yksinäisyyttä ja suojaavat syrjäytymistä vastaan. Osallisuuden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi tehdään työtä nuorten, työikäisten että ikäihmisten parissa yhteistyössä järjestökentän kanssa.

Lue lisää

...

lukko

TAPATURMIEN, VÄKIVALLAN JA TURVATTOMUUDEN EHKÄISY

Tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat hyvinvointia ja turvallista elämää. Paneudumme kaatumisten ja putoamisten, kiusaamisen, väkivallan ehkäisyyn ja liikenneturvallisuuden ja terveellisen ympäristön edistämiseen.

Lue lisää
NappulatkuvaaPohjoisSavoprojektia

Pohjois-Savoprojekti

Suunnitelmissa oleva Pohjois-Savo projektia paneutuu Pohjois-Savon alueen suurimnan terveyshaasteen, mielenterveyden edistämisen suojaavien tekijöiden edistämiseen ja riskitekijöiden vähentämiseen.

Lue lisää
Tiesitkö että tekstit

Tiesitkö että ... -vinkkejä

Tiesitkö että ...-vinkit nostavat esille ajankohtaisia hyte-aiheita, jotka meidän jokaisen Pohjois-Savon asukkaan olisi hyvä huomioida arjessa. Vinkit ovat vapaasti eteenpäin välitettävissä.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT

HYTE-ESITE

UUTISKIRJEET

 

BLOGI

Takaisin

Oppimistaitojen vahvistaminen on osa hyvinvoinnin edistämistä

Oppimistaitojen vahvistaminen on osa hyvinvoinnin edistämistä

Vaikeuksia oppimistaidoissa esiintyy Pohjois-Savon Hyvinvointikertomuksen (2021, 3.2.3 Lasten ja Nuorten hyvinvointi) mukaan peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksessa opiskelevilla nuorilla. Peruskoulua käyvistä 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä lähes puolella oli vaikeuksia oppimistaidoissa ja samanikäisillä pojilla lähes kolmanneksella oli niin ikään vaikeuksia oppimistaidoissa. Pohjois-Savon Hyvinvointikertomuksen mukaan (2021, 3.2.3 Lasten ja nuorten hyvinvointi) läksyjen tekemisessä ilmeni haasteita noin neljänneksellä ammatillisten oppilaitosten ja peruskoulun 8. ja 9. luokkaa käyvistä nuorista.

Kuva: Lapsi lukee kirjaa. Lähde: Pixabay

Oppimistaidoilla tarkoitetaan taitoja, joilla edistetään oppimista. Oppimistaidot ovat
•    ajankäytön suunnittelua
•    kykyä ymmärtää omia tunnereaktioitaan ja niiden mahdollisia seurauksia
•    kykyä asettaa tavoitteita
•    oman oppimisprosessin hahmottamista ja tarkastelua
•    luovaa ajattelua ja ongelmien ratkaisukykyä
•    kykyä hyödyntää oppimaansa erilaisissa tilanteissa.
Oppimistaitojen perustana on halu oppia uutta eli taito myöntää olevansa väärässä ja halu muuttaa näkökulma toiseksi. Oppiminen on näin ollen oman epätäydellisyyden hyväksymistä. Oppiminen on prosessi, jonka tiellä voi olla monenlaisia esteitä. Yleisimpiä esteitä oppimiselle on negatiivinen asenne oppimista kohtaan, turhautumisen ja ahdistuksen tunteet oppimisen aikana, puutteet oppimistaidoissa, oppimisvaikeudet ja muut syyt kuten neuropsykiatriset haasteet (Lyytinen 2020, Haapala, Sarsama & Turja 2021 & NäeNepsy 2021.)

Väestöstä 10–20 % on oppimisvaikeuksia. Hahmottamisen vaikeuksia on 3–5 % väestöstä (Erilaisten Oppijoiden liitto ry 2021 & Lahti 2019.) Oppimisvaikeuksien taustalla on aivojen erilainen toimintatapa, joka on neuropsykologinen haaste. Oppimisvaikeus ei siis johdu laiskuudesta, huolimattomuudesta tai yrittämisen puutteesta (Oppimisen tuen keskus 2018 & Lahti 2019.) Oppimisvaikeudet-termi sisältää myös neuropsykiatrisen haasteet ja hahmotusvaikeudet (Oppimisvaikeus 2021).  Neuropsykiatriset haasteet johtuvat aivojen erilaisesta rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Neuropsykiatrisiin haasteisiin kuuluu mm. ADHD, autisminkirjo, kehityksellinen kielihäiriö ja Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrisista haasteista käytetään nimitystä nepsy. Nepsyjä on arviolta noin 10 % koko väestöstä Suomen väestöstä (NäeNepsy 2021.)

Kun oppimistaidot ovat heikot, henkilö uupuu ja turhautuu työkuorman alle. Läksyjä ei jaksa tehdä tai niitä joutuu tekemään useita tunteja ilman onnistumisen kokemuksia. Oppimisvaikeuksien mahdollisuus on hyvä tiedostaa, jotta löydetään jokaiselle parhaat mahdolliset keinot oppia ja opiskella nyt ja tulevaisuudessa.

Juha Lahden (2019) mukaan tunnistamattomien oppimisvaikeuksien suurin riski on henkilön syrjäytyminen yhteiskunnasta joko omien valintojen takia tai yhteiskunnan vaateiden takia. Kun et itse tiedä miksi toimit erilailla kuin ympäristö on sinun helpompi syyttää itseäsi kuin etsiä keinoja mukauttaa ympäristöä toimintaasi. Masennus ja ahdistus voivat olla myös liitännäisoireita tunnistamattomille oppimisvaikeuksille, siksi masennus ja ahdistusoireiden juurisyyt kannattaa selvittää heti oireiden ilmaantuessa. Paras ehkäisykeino olisi lisätä resursseja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen niin varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, toiselle ja korkeammalle asteelle.

Varhaisella puuttumisella ehkäistään liitännäisoireiden lisäksi syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja kiusaamista. Kun erilaisuus tunnistetaan ja tiedostetaan niin toiminnan ja ympäristön mukauttaminen parantaa ryhmähenkeä ja tuo näkyväksi miksi yksi toimii erilailla kuin muut. Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen on avain parempaan hyvinvointiin kaikilla. Ylä-Savossa Oppimisen tuen hankkeessa 2021 kehitetään uusia keinoja tukea oppimista esi- ja perusopetuksessa (Pohjois-Savon Hyvinvointikertomus 2021, 4.2.1 Tehtyjä toimenpiteitä hyvään toiminta- ja työkykyyn & Rautaparta-Pennanen 2021).

Oppimisen olohuone on aloittanut toimintansa Kuopiossa maaliskuussa 2021. Toiminta on suunnattu yli 18-vuotiaille kuopiolaisille, joilla on haasteita oppimisessa. Oppimisen olohuoneessa työskentelee erityisopettajia, jotka auttavat henkilöitä erilaisissa oppimiseen liittyvissä haasteissa. Oppimisen olohuoneessa voidaan harjoitella mm. perustaitoja eli lukemista, kirjoittamista, matematiikka ja digitaitoja (Haapala 2019a, Haapala 2019b.) Oppimisen olohuoneen aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.eoliitto.fi/mita-me-teemme/oppimisen-olohuone/oppimisen-olohuone-kuopio/  Oppimisen olohuoneen kaltainen palvelu tulee parantamaan kuopiolaisten hyvinvointia. Toivottavasti saadaan Oppimisen olohuone jatkossa myös muihin Pohjois-Savon kuntiin parantamaan väestön hyvinvointia.

Kevät terveisin
Työkokeilija Reetta Venäläinen, HYTE-tiimi, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lähteet:
Haapala Sari 2019a. VIDEO – ESR-Taitotuunaajat-hanke 2016–19, Oppimisen olohuone. Erilaisten oppijoiden liitto ry, Helsinki. viitattu 28.4.2021. Saatavissa: https://www.eoliitto.fi/mita-me-teemme/oppimisen-olohuone/videot-oppimisen-olohuone/
Haapala Sari 2019b. VIDEO – Mikä Oppimisen olohuone? Erilaisten oppijoiden liitto ry, Helsinki. viitattu 28.4.2021. Saatavissa: https://www.eoliitto.fi/mita-me-teemme/oppimisen-olohuone/videot-oppimisen-olohuone/
Haapala Sari, Sarsama Pasi & Turja Heli 2021. Oppimistaidoissa tukeminen. Oppimisen olohuone ESR-hanke 2020. Erilaisten oppijoiden liitto ry. viitattu 5.5.2021. Saatavissa: https://www.eoliitto.fi/wp-content/uploads/2021/04/Oppimistaidoissa-tukeminen-1.pdf
Hahmottamisen kuntoutus 2021. Niilo Mäki Instituutti. viitattu 28.4.2021. Saatavissa: https://www.hahku.fi/hankkeen-esittely/
Lahti Juha 2019. VIDEO – Mitä on hahmottaminen? Erilaisten oppijoiden liitto ry. viitattu 28.4.2021. Saatavissa: https://www.eoliitto.fi/mita-me-teemme/oppimisen-olohuone/videot-oppimisen-olohuone/
Lyytinen Nina 2020. Oppiminen. Taidot, esteet ja valmiudet. Vieraana Hanna Siefen. Psykopodiaa-podcast. viitattu 5.5.2021. Saatavissa: https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/oppiminen-taidot-esteet-valmiudet
Nepsyn hoitopolku 2021. NäeNepsy-sivusto. viitattu 28.4.2021. Saatavissa: https://naenepsy.fi/hoitopolku/
Oppimisvaikeus 2021. Kuntoutussäätiö. viitattu 5.5.2021. Saatavissa: https://oppimisvaikeus.fi/tietoa/
Oppimisen olohuone 2021. Erilaisten oppijoiden liitto ry. viitattu 28.4.2021. Saatavissa: https://www.eoliitto.fi/mita-me-teemme/oppimisen-olohuone/
Pohjois-Savon Hyvinvointikertomus 2021. Pohjois-Savon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi (toim.) Pohjois-Savon Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021–2025: osa 1 Hyvinvointikertomus. viitattu 28.4.2021. Saatavissa: https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/11522043326
Rautaparta-Pennanen Kaija 2021. Oppimisen tuen hanke 2021. Blogiteksti 28.1.2021. Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, Iisalmi. viitattu 28.4.2021. Saatavissa: https://www.iisalmi.fi/blogs/Oppimisen-tuen-hanke-2021/wwazqnzl/50415322-8b29-4204-aefc-214f1d57950f
Tietoa 2021. NäeNepsy-sivusto. viitattu 5.5.2021. Saatavissa: https://naenepsy.fi/tietoa/