Kartta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinoinnista Pohjois-Savon alueella. Päävastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistämisestä on alueen kunnilla, joiden työtä HYTE-tiimi tukee.

Esittely

POHJOIS-SAVON HYTE-TYÖ

SUUNTA: Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?

Lue lisää

KEINOT: HYTE-menetelmät

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Menetelmien valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”.

Lue lisää

RAKENNE: Pohjois-Savon HYTE-rakenne

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee yhteisesti sovitun rakenteen.Pohjois-Savon HYTE-työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä ja työrukkasena toimii HYTE-tiimi

Lue lisää

HYTE-TYÖN PAINOPISTEALUEET

sydän

EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Pohjois-Savon suurimpia haasteita. Puutumme näihin ongelmiin vahvistamalla suojaavia tekijöitä ja vahingoittavien tekijöiden vähentämistä.

Lue lisää
jumppa

RIITTÄVÄ TOIMINTA- JA TYÖKYKY

Hyvä toiminta- ja työkyky auttaa jaksamaan työelämässä ja selviytymään arjessa. Keskeiset uhat toimintakyvylle liittyvät mm. ylipainoon, liikkumattomuuteen, vähentyneeseen uneen, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä sydänsairaudet ja diabetes. Toimintakyvyn parantamiseksi edistetään näyttöön perustuvien keinojen käyttöönottoa ja itsehoitoa.

Lue lisää
kädet

OSALLISUUDEN VAHVISTUMINEN JA YKSINÄISYYDEN VÄHENTÄMINEN

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot lisäävät hyvinvointia, vähentävät yksinäisyyttä ja suojaavat syrjäytymistä vastaan. Osallisuuden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi tehdään työtä nuorten, työikäisten että ikäihmisten parissa yhteistyössä järjestökentän kanssa.

Lue lisää

...

lukko

TAPATURMIEN, VÄKIVALLAN JA TURVATTOMUUDEN EHKÄISY

Tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat hyvinvointia ja turvallista elämää. Paneudumme kaatumisten ja putoamisten, kiusaamisen, väkivallan ehkäisyyn ja liikenneturvallisuuden ja terveellisen ympäristön edistämiseen.

Lue lisää
NappulatkuvaaPohjoisSavoprojektia

Pohjois-Savoprojekti

Suunnitelmissa oleva Pohjois-Savo projektia paneutuu Pohjois-Savon alueen suurimnan terveyshaasteen, mielenterveyden edistämisen suojaavien tekijöiden edistämiseen ja riskitekijöiden vähentämiseen.

Lue lisää
Tiesitkö että tekstit

Tiesitkö että ... -vinkkejä

Tiesitkö että ...-vinkit nostavat esille ajankohtaisia hyte-aiheita, jotka meidän jokaisen Pohjois-Savon asukkaan olisi hyvä huomioida arjessa. Vinkit ovat vapaasti eteenpäin välitettävissä.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT

HYTE-ESITE

UUTISKIRJEET

 

BLOGI

Takaisin

Pohjois-Savon järjestöt tekevät laajasti ja moninaista hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä ja se pitää saada näkyväksi.

Pohjois-Savon järjestöt tekevät laajasti ja moninaista hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä ja se pitää saada näkyväksi.

Järjestöjen tekemään hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön näkyväksi tekemiseen on herätty viime aikoina valmisteltaessa järjestöyhteistyön rakenteita ja järjestöjen rahoitusmallia.

Eri toimijat eri puolilla maata ovat tehneet kartoituksia ja kyselyjä. Muun muassa Uudenmaan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja teki kuntakartoituksen vuoden 2018 lopussa ja selvitti kunnissa tehtävästä järjestöyhteistyön muodoista ja rakenteista ja kuntien järjestöille jakamista avustuksista. Tulosten mukaan kaikki uusmaalaiset kunnat tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämiseksi. Monessa kunnassa arvellaan, että niiden olisi hyvä tehdä entistä aktiivisemmin järjestöyhteistyötä erityisesti ennaltaehkäisevää hyte-työtä. Uudellamaalla kunnat keräävät hyvinvointikertomukseen järjestötietoa, mutta järjestöt on otettu vaihtelevasti mukaan hyvinvointikertomuksen tuottamiseen, seurantaan tai arviointiin. (Lipponen ym. 2018.)

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n järjestökyselyssä 2019 selvitettiin yhdistysten roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, millaisia hyte-toimintamuotoja tai palveluja yhdistyksessä on ja kenelle ne on kohdistettu. Tulosten mukaan yhdistykset hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä luovat kohtaamisen paikkoja, edistävät yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä, virkistystä ja vertaistukea, paikkoja harrastamiselle, tukea ja neuvontaa sekä osallisuuden vahvistamista ja vaikuttamista. (Pohjois-Karjalan järjestökysely 2019.)

Vuonna 2020 valmistui Kumajan toimesta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Uudellamaalla – käsikirja, jossa järjestöjen toiminta on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen; tukea elämäntilanteeseen, osallisuutta ja toimintaa sekä erikoisasiantuntemusta. Järjestölähtöinen auttamistoiminta on termi, jolla pyritään kuvaamaan järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tekemää työtä, mutta kaikki järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ei ole auttamista tai tukemista. Käsikirjan mukaan voidaan puhua myös ennaltaehkäisystä, voimaantumisen mahdollistamisesta tai rinnalla kulkemisesta. Käsikirjassa todetaan, että järjestöjä ja niiden toimintaa koskevan termistön määrittelytyö on kesken, eikä yhtenäisiä termejä vielä ole ja käsikirja edistää tätä määrittelytyötä ja sote - järjestöjen tekemä työ hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi tulee näkyväksi. (Koiranen ym. 2020.)

Pohjois-Savossa Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen toimesta on tehty järjestökyselyjä vuosina 2016, 2018 ja 2020. Viimeisimmässä kyselyssä selvitettiin millaisia mahdollisuuksia järjestöillä on olla sosiaali- ja terveydenhuollon kumppanina ja mitä tarkoittaa, kun yhdistykset tuottavat erilaista toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä. Tulosten mukaan yhdistykset ja järjestöt näkevät  yhä useammin olevansa osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Järjestöjen toiminta ennaltaehkäisee syrjäytymistä 80%:n mielestä ja 50%:n mielestä järjestöt pystyvät lisäämään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Järjestöyhteyshenkilö  tunnistetaan  parhaiten  Keiteleellä, Siilinjärvellä  sekä Kuopion keskustaajamassa.  Vähintään  kohtalainen  vaikutus kunta-järjestöyhteistyöhön nimetyllä  järjestöyhteyshenkilöllä  on hieman  yli 50% mukaan  Siilinjärvellä,  ja hieman yli 40% mukaan  Leppävirralla  ja Lapinlahdella. 60% siilinjärveläisistä vastaajista kokihyte-koordinaattorilla  olevan vähintään kohtuullinen  vaikutus  kunta-järjestöyhteistyöhön.  Kuopiossa vähintään kohtuullinen merkitys hyte-koordinaattorilla  oli vastaajista yli kolmasosan  mielestä, maaseudullan. 38% ja kaupunkitaajamassa  33%. 79% pielavetisistävastaajista kokee, ettei hyte-koordinaatiota  ole lainkaan. Myös Leppävirralla  (n. 63%), Vieremällä  (n. 57%), Suonenjoella  (n. 55%) ja Iisalmessa (n. 52%) koetaan ettei hyte-koordinaatiota ole lainkaan. Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä on paljon tilojen ja toiminta-avustuksien muodossa ja kohtalaisesti tapahtumien osalta. (Aholainen & Reinikainen 2020.)

Pohdimme sitä, miten saisimme järjestöjen tekemää hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä näkyväksi ja tietoa järjestöjen HYTE-työstä osaksi Pohjois-Savon kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa. Poimimme ideoita edellä esitellyistä kyselyistä ja käsikirjasta ja toteutimme Järjestöt hyvinvoinnin edistäjinä – Pohjois-Savon järjestökyselyn 2.12.2020 – 31.1.2021 yhteistyössä Pohjois-Savon HYTE-tiimin, Kuopion kaupungin, järjestöjen ja POSOTE20-hankkeen kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 167 järjestöä. Vastaajia oli kaikista Pohjois-Savon kunnista. Suurin osa vastaajista edusti eläkeläis- tai veteraanijärjestöjä ja sosiaali- ja terveysyhdistyksiä.

Tulosten mukaan Pohjois-Savon järjestöt tekevät laajasti erilaista hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä Pohjois-Savon alueella. Järjestötoimijat kuvasivat toimintansa edistävän erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä muun muassa vertaistuen keinoin ja yksinäisyyttä vähentämällä. Myös mielekkään tekemisen tarjoaminen ja liikkumisen edistäminen kuuluivat yleisimpiin järjestöjen toiminnan tavoitteisiin.

Kuva 1: Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toiminta

 

“Aika monessa yllä olevassa olemme mukana, joka koskettaa ikäihmistä, heidän tarpeitaan, avunsaantia, osallisuutta, asumista, turvallisuutta, yleensä hyvinvointia”

Järjestöjen toiminnan tavoitteet liittyivät vahvasti myös kulttuuritoimintaan ja elinympäristöön, kuten olosuhteiden ja kohtaamispaikkojen luomiseen ja ylläpitoon. Myös ilmastoasioiden edistäminen nousi esiin.

Järjestöjen toimintamuotoina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen olivat useimmiten tapahtumat, virkistystoiminta, liikuntatoiminta ja vertaistoiminta tai vapaaehtoistoiminta.

Yli puolet (64 %) kyselyyn vastanneista järjestöistä kertoivat kuuluvansa johonkin työryhmään tai verkostoon, jossa hyvinvoinnin edistäminen on esillä. Järjestöt olivat mukana erityisesti järjestöfoorumeissa tai –tapaamisissa, vanhusneuvostoissa ja kylä- ja yhdistysparlamenteissa. Kuitenkin reilu kolmasosa ei ollut mukana HYTE-työryhmissä tai -verkostoissa. Ne järjestöt, jotka eivät kuuluneet HYTE-ryhmiin, olivat useimmiten kylä- tai kaupunginosayhdistyksiä ja urheilu- ja liikuntaseuroja, joilla ei ollut yleensä päätoimisia tai osa-aikaisia työntekijöitä. Suurin osa niistä, jotka eivät kuuluneet näihin ryhmiin, kokivat ettei heillä ole myöskään HYTE-toimintaa.

Kuva 2: Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmissä.

Yhteistyötä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa oli järjestöillä satunnaisesti (35%) ja suurimmalla osalla ei lainkaan (43%). Yleisimmin yhteistyö oli ollut neuvontaa ja ohjausta julkisiin palveluihin (22%) tai järjestön toimintaan (21%) ja asiantuntija- ja koulutuspyyntöjä (21%) sekä jonkin verran yhteistä asiakastyötä.

Tulosten pohjalta vahvistui se, että järjestöjen hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoimintaa on hyvä tehdä edelleen lisää näkyväksi. Järjestöjä on hyvä tukea sanoittamaan heidän tekemäänsä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä. Osa järjestöistä eivät välttämättä ole myöskään tunnistaneet, että heidän toimintansa on hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoimintaa. Tätä kuvastaa hyvin se, että kysyttäessä eräältä järjestötoimijalta, mitä hyte-toimintaa heillä on, he vastasivat, että ”Eihän meillä muuta ole kuin yhdessä kahvitellaan ja tehdään näitä käsitöitä”. Hyte-kielellä tämän voisi kuvata yhteisöllisyyden ja mielekkään tekemisen edistämiseksi.

Järjestöjen hyte-työn näkyväksi tekemisen lisäksi olisi tärkeää saada systemaattista ja säännöllisesti kerättävää indikaattoritietoa järjestöjen tekemästä hyte-työstä osaksi kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomusta. Tämä vaatisi tietojen vahvempaa seurantaa ja raportointia kehitettäviin sähköisiin yhtenäisiin järjestelmiin.

Ideaalisimmillaan järjestöjen tekemä HYTE-työ olisi kunnan ja maakunnan hyvinvointitavoitteiden mukaista toimintaa, eri toimijoilla olisi yhteiset tavoitteet eli yhteinen suunta, vaikuttavat menetelmät käytössä ja hyte-yhteistyörakenteet ja prosessit sekä järjestöjen toimintaedellytykset kunnossa.

Lisätietoja järjestökyselyn tuloksista: https://www.psshp.fi/documents/8699635/8767445/Pohjois-Savon_j%C3%A4rjest%C3%B6kysely+nettisivuilleFINAL.pdf/d9f80052-84b3-4fa3-83a0-8b78f43bc305

 

 

Lähteet:

Aholainen, A. & Reinikainen N. 2020. Järjestökysely 2020. Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke (2017-2020). Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys Ry. https://www.pohjoissavolaiset.fi/assets/files/sites/10/2021/01/Jarjestokysely-2.pdf

Koiranen, J., Oittinen, P., Tasala, L., Törrönen, S. & Pirhonen, J. 2020. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Uudellamaalla – käsikirja. Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja. https://kumaja.fi/wp-content/uploads/2020/09/sote-jarjestojen-terveytta-ja-hyvinvointia-edistava-toiminta-uudellamaalla_kumaja_2020.pdf

Lipponen, E., Luhtala, K., Oittinen, P., Törrönen, S. & Pirhonen, J. 2018. Järjestöyhteistyö Uudenmaan kunnissa. Kumajan kuntakartoitus 2018. https://kumaja.fi/wp-content/uploads/2019/03/kumaja_kuntakyselyraportti_valmis.pdf

Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Pohjois-Karjalan järjestökysely 2019. https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/05/Pohjois-Karjalan-j%C3%A4rjest%C3%B6kysely-2019-raportti.pdf

 

Blogin kirjoittaja:

Säde Rytkönen, Hyvinvointikoordinaattori, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, HYTE-tiimi, sade.rytkonen(at)kuh.fi