Kartta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinoinnista Pohjois-Savon alueella. Päävastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistämisestä on alueen kunnilla, joiden työtä HYTE-tiimi tukee.

Esittely

POHJOIS-SAVON HYTE-TYÖ

SUUNTA: Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?

Lue lisää

KEINOT: HYTE-menetelmät

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Menetelmien valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”.

Lue lisää

RAKENNE: Pohjois-Savon HYTE-rakenne

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee yhteisesti sovitun rakenteen.Pohjois-Savon HYTE-työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä ja työrukkasena toimii HYTE-tiimi

Lue lisää

HYTE-TYÖN PAINOPISTEALUEET

sydän

EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Pohjois-Savon suurimpia haasteita. Puutumme näihin ongelmiin vahvistamalla suojaavia tekijöitä ja vahingoittavien tekijöiden vähentämistä.

Lue lisää
jumppa

RIITTÄVÄ TOIMINTA- JA TYÖKYKY

Hyvä toiminta- ja työkyky auttaa jaksamaan työelämässä ja selviytymään arjessa. Keskeiset uhat toimintakyvylle liittyvät mm. ylipainoon, liikkumattomuuteen, vähentyneeseen uneen, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä sydänsairaudet ja diabetes. Toimintakyvyn parantamiseksi edistetään näyttöön perustuvien keinojen käyttöönottoa ja itsehoitoa.

Lue lisää
kädet

OSALLISUUDEN VAHVISTUMINEN JA YKSINÄISYYDEN VÄHENTÄMINEN

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot lisäävät hyvinvointia, vähentävät yksinäisyyttä ja suojaavat syrjäytymistä vastaan. Osallisuuden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi tehdään työtä nuorten, työikäisten että ikäihmisten parissa yhteistyössä järjestökentän kanssa.

Lue lisää

...

lukko

TAPATURMIEN, VÄKIVALLAN JA TURVATTOMUUDEN EHKÄISY

Tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat hyvinvointia ja turvallista elämää. Paneudumme kaatumisten ja putoamisten, kiusaamisen, väkivallan ehkäisyyn ja liikenneturvallisuuden ja terveellisen ympäristön edistämiseen.

Lue lisää
NappulatkuvaaPohjoisSavoprojektia

Pohjois-Savoprojekti

Suunnitelmissa oleva Pohjois-Savo projektia paneutuu Pohjois-Savon alueen suurimnan terveyshaasteen, mielenterveyden edistämisen suojaavien tekijöiden edistämiseen ja riskitekijöiden vähentämiseen.

Lue lisää
Tiesitkö että tekstit

Tiesitkö että ... -vinkkejä

Tiesitkö että ...-vinkit nostavat esille ajankohtaisia hyte-aiheita, jotka meidän jokaisen Pohjois-Savon asukkaan olisi hyvä huomioida arjessa. Vinkit ovat vapaasti eteenpäin välitettävissä.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT

HYTE-ESITE

UUTISKIRJEET

 

BLOGI

Takaisin

Puhu, kysy ja puutu – Sinä voit olla se, joka lopettaa kiusaamiseen. Kiusaamisen ehkäisy aloitettava jo varhaiskasvatuksessa.

Puhu, kysy ja puutu – Sinä voit olla se, joka lopettaa kiusaamiseen. Yksi hetki voi olla merkityksellinen ja muuttaa asioita parempaan suuntaan.

Kiusaamisen ehkäisy aloitettava jo varhaiskasvatuksessa. Pohjois-Savon yhtenä hyvinvointitavoitteena on, että ketään ei kiusata. Tavoitteena on lisätä avointa keskustelua kiusaamisesta ja vahvistaa ennaltaehkäisyä, puuttumista ja kiusaamisen jälkihoitoa järjestämällä koulutuksia, kampanjoita ja yhteisiä tilaisuuksia ja jakaa hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Näitä tavoitteena olevia asioita vie eteenpäin Pohjois-Savon kiusaamisen ehkäisyn työryhmä, johon kuuluu innokkaita kiusaamisen ehkäisyn toimijoita niin kunta kuin järjestökentältä.  Päämääränä on tehdä Pohjois-Savosta paikka, jossa kukaan ei jää yksin, jossa kiusaamiselle ei suljeta silmiä tai sitä vähätellä. Puhu, kysy ja puutu. Sinä voit olla se, joka lopettaa kiusaamiseen. Yksi hetki voi olla merkityksellinen ja muuttaa asioita parempaan suuntaan.

Kannustamme pysähtymään kiusaamisen ehkäisyn asian äärelle, keskustelemaan aiheesta ja muistuttamaan lapsia ja nuoria siitä, että jokainen kokee kiusaamisen eri tavalla. Joillekin vitsi tai ”läppä” kasvotusten tai somessa voi tuntua kiusaamiselta, vaikka se olisi tarkoitettu alun perin hyväntahtoisena. Haluamme erityisesti muistuttaa siitä, että puhu, kysy ja puutu, sinä voit olla se joka lopettaa kiusaamisen. Työryhmä on toiminut reilu puolivuotta. Olemme käsitelleet aihetta eri näkökulmista ja haluamme nyt seuraavaksi pohtia, miten voisimme ennaltaehkäistä kiusaamista jo niin varhain, ettei sitä esiintyisi koulussa tai harrastuspiireissä, saatikka muutoin vapaa-ajalla. Ennaltaehkäisyn painopistettä pitää siirtää yhä varhaisemmaksi, varhaiskasvatusikäisiin ja perehtyä vahvemmin kiusaamisen taustalla vaikuttaviin tekijöihin, mitkä asiat johtavat kiusaamisen ilmiöön.

Tällä viikolla julkaistiin valtakunnallinen toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi https://minedu.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma Ohjelman taustalla on jokaisen oikeus koskemattomuuteen, syrjimättömyyteen ja nollatoleranssi kiusaamiselle. Ohjelman mukaan on tärkeä saada toimiviksi arvioidut käytännöt laajaan käyttöön. Ohjelman mukaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön ja johdon täydennyskoulutuksen painopisteeksi määritellään hyvinvoinnin ja työrauhan edistäminen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyvä pedagoginen osaaminen seuraavien kolmen vuoden ajalle.

Ilahduttavaa on, että toimenpideohjelmassakin kiusaamisen vastainen työ esitetään aloitettavaksi jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vahvistamalla lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja henkilöstön osaamista näiden taitojen vahvistamisessa ja näin ennaltaehkäistäisiin kiusaamista. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) sivuilla korostetaan, että varhaiskasvatukseen on tärkeä tehdä kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Näin nostetaan tietoisuutta kiusaamisilmiöstä, vaikutetaan kiusaamiseen liittyviin asenteisiin ja kun suunnitelma tehdään yhdessä, niin työhön sitoudutaan ja motivoidutaan paremmin. Suunnitelman avulla kaikki tietävät miten toimitaan ja osataan perustella toiminta.

Kiusaamisessahan on kyse valtaepätasapainosta, jossa vähintään yksi henkilö on jatkuvassa alisteisessa asemassa ja vähintään yksi henkilö käyttää valtaa epäasiallisella tavalla. Kiusaaminen on erotettava riitelystä, jossa ollaan eri mieltä jostain asiasta. Tällöin on tärkeä opetella riitojen selvittelyä ja taitoja olla eri mieltä asioista. Huonoa käytöstä on taas tiuskiminen ja yksittäiset ikävät kommentit. Päiväkodeissakin kiusaaminen on arkipäivää, mutta ilmiötä ei aina tunnisteta kiusaamiseksi tai siitä ei ole käytetty kiusaamisen käsitettä.

Pohjois-Savossa 4-vuotiaista 35,3% on kiusattu kotona, hoidossa tai vapaa-ajalla. Vertailumaakunnittain kiusaamista on eniten Pohjois-Karjalassa ja vähiten Pohjois-Pohjanmaalla. Pojat ovat kokeneet kiusaamista hieman useammin kuin tytöt (FinLapset 2018).

Kiusaamisen ennaltaehkäisy eli kasvattaminen ja mallin antaminen ovat meidän jokaisen aikuisen vastuulla. Meidän tulee kasvattaa lapsia empaattisuuteen ja ymmärtämään oman toiminnan seurauksia, opastaa tunne- ja vuorovaikutustaidoissa, tukea ryhmän me-hengen luomiseen ja vahvistamiseen sekä edistää työrauhaa. Myös aikuisen oma käytös on tärkeä. Me aikuiset toimimme mallina niin kielenkäytön, arvostelun ja toimintatapojen osalta. Aikuisilla on tärkeä olla riittävästi aikaa kuunnella lapsia ja selvittää riitoja, ohjata kaveritaidoissa ja riitojen selvittämisessä. Ryhmäyttämistä pitää tehdä pitkin vuotta.

Varhaiskasvatuslain mukaan lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Siten tavoitteet tunne- ja vuorovaikutustaidoille ja kiusaamisen ehkäisylle on kirjattu varhaiskasvatuslakiin:  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Kun ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatuksessa, voidaan vähentää myös koulukiusaamista. Varhaiskasvatusikäisillä vuorovaikutustaidot vasta kehittyvät ja niitä tulee vahvistaa. Aikuisten vastuulla on kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Kiusaamisen ehkäisy on osa arjen pedagogiikkaa. MLL onkin tehnyt kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatimisesta ohjeistuksen: https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/04185732/Kiusaamisen-ehk%C3%A4isy-varhaiskasvatuksessa-B5-www.pdf

Sen mukaan kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa on turvallisen ilmapiirin luomista, sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen vahvistamista, leikin havainnointia, sen ohjaamista ja leikkiin osallistumista, tapa- ja moraalikasvatusta, lapsen itsetunnon vahvistamista, lasten osallisuuden edistämistä ja tasa-arvon edistämistä. Kiusaamisen ehkäisyssä on tärkeää nähdä se koko yhteisön yhteiseksi asiaksi. Pirkanmaan LAPE-hanke (2017-2018) on tehnyt erinomaisen oppaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja toimintamallin kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn. Pirkanmaan mallit ovat suoraan käytettävissä tai niitä voi muokata oman kunnan tai yhteisön tarpeen mukaiseksi. Tunne-ja-vuorovaikutustaitojen-opas-kiusaamisen-ja-häirinnän-ehkäisyn-malli.pdf (lapepirkanmaa.fi)

Työryhmä on suunnitellut tunne- ja vuorovaikutustaitojen arviointimallin sekä kiusaamisen ehkäisy ja toiminta lasten välisissä ristiriidoissa – mallin. Varhaiskasvatuksessa arviointi tunne-ja vuorovaikutustaitojen ja kiusaamisen ehkäisyn osalta toteutetaan varhaiskasvatuksessa henkilöstön itsearviointina säännöllisesti. Oppaassa on myös erinomaisia hyviä harjoituksia, joita voi hyödyntää suoraan omassa työssään varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Työryhmä on tehnyt myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman, jossa viitataan mm. Miniverson https://sovittelu.com/vertaissovittelu/koulutukset/miniverso/  ja Yhteispelin https://www.nmi.fi/2019/05/02/yhteispelilla-tunne-ja-vuorovaikutustaitoja/ toimintakäytänteiden hyödyntämiseen. Pohjois-Savon kunnissa Miniversioa tai Yhteispeliä on harvassa kunnassa käytössä.

Me aikuiset toimimme lasten ja nuorten tunnekasvattajina. Me voimme tukea ja vahvistaa lapsen ja nuoren kykyä säädellä ja ilmaista omia tunteitaan sekä auttaa ymmärtämään muiden tunteita. Puhu, kysy ja puutu – Sinä voit olla se, joka lopettaa kiusaamiseen. Yksi hetki voi olla merkityksellinen ja muuttaa asioita parempaan suuntaan.

Blogin kynäili, Säde Rytkönen, Pohjois-Savon hyvinvointikoordinaattori, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö, HYTE-tiimi, sade.rytkonen(at)kuh.fi