Kartta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinoinnista Pohjois-Savon alueella. Päävastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistämisestä on alueen kunnilla, joiden työtä HYTE-tiimi tukee.

Esittely

POHJOIS-SAVON HYTE-TYÖ

SUUNTA: Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?

Lue lisää

KEINOT: HYTE-menetelmät

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Menetelmien valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”.

Lue lisää

RAKENNE: Pohjois-Savon HYTE-rakenne

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee yhteisesti sovitun rakenteen.Pohjois-Savon HYTE-työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä ja työrukkasena toimii HYTE-tiimi

Lue lisää

HYTE-TYÖN PAINOPISTEALUEET

sydän

EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Pohjois-Savon suurimpia haasteita. Puutumme näihin ongelmiin vahvistamalla suojaavia tekijöitä ja vahingoittavien tekijöiden vähentämistä.

Lue lisää
jumppa

RIITTÄVÄ TOIMINTA- JA TYÖKYKY

Hyvä toiminta- ja työkyky auttaa jaksamaan työelämässä ja selviytymään arjessa. Keskeiset uhat toimintakyvylle liittyvät mm. ylipainoon, liikkumattomuuteen, vähentyneeseen uneen, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä sydänsairaudet ja diabetes. Toimintakyvyn parantamiseksi edistetään näyttöön perustuvien keinojen käyttöönottoa ja itsehoitoa.

Lue lisää
kädet

OSALLISUUDEN VAHVISTUMINEN JA YKSINÄISYYDEN VÄHENTÄMINEN

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot lisäävät hyvinvointia, vähentävät yksinäisyyttä ja suojaavat syrjäytymistä vastaan. Osallisuuden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi tehdään työtä nuorten, työikäisten että ikäihmisten parissa yhteistyössä järjestökentän kanssa.

Lue lisää

...

lukko

TAPATURMIEN, VÄKIVALLAN JA TURVATTOMUUDEN EHKÄISY

Tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat hyvinvointia ja turvallista elämää. Paneudumme kaatumisten ja putoamisten, kiusaamisen, väkivallan ehkäisyyn ja liikenneturvallisuuden ja terveellisen ympäristön edistämiseen.

Lue lisää
NappulatkuvaaPohjoisSavoprojektia

Pohjois-Savoprojekti

Suunnitelmissa oleva Pohjois-Savo projektia paneutuu Pohjois-Savon alueen suurimnan terveyshaasteen, mielenterveyden edistämisen suojaavien tekijöiden edistämiseen ja riskitekijöiden vähentämiseen.

Lue lisää
Tiesitkö että tekstit

Tiesitkö että ... -vinkkejä

Tiesitkö että ...-vinkit nostavat esille ajankohtaisia hyte-aiheita, jotka meidän jokaisen Pohjois-Savon asukkaan olisi hyvä huomioida arjessa. Vinkit ovat vapaasti eteenpäin välitettävissä.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT

HYTE-ESITE

UUTISKIRJEET

 

BLOGI

Takaisin

Yksinäisyys – pysähdyttää

Yksinäisyys pysähdyttää

Kuva. Yksinäinen kulkija.4 000+ ilmaista Yksinäinen & Yksin kuvaa - Pixabay

 

Nykyisessä työtehtävässä minulla on ollut mahdollisuus pysähtyä yksinäisyysteeman ääreen. Täytyy myöntää, että en ole asiaa syvällisemmin aiemmin ajatellut, vaikka monta vuosikymmentä olen tehnyt asiakastyötä lasten, nuorten ja aikuisten parissa ja asiakkailta myös kysynyt yksinäisyydestä.

Yksinäisyys voi tuntua hyvälle tai pahalle ja toiset kaipaavat enemmän kanssakäymistä kuin toiset. Yksinäisyyden kuvaukset tuntuvat tosi karuille: ”Kielteisen ja itseä ulkopuolistavan ajattelun, tuntemisen ja toiminnan kokonaisuus.” Yksinäisyys voi olla sitä, ettei ole oikein ketään. Toisaalta yksinäisyys voi olla riippumatonta ihmissuhteiden määrästä, tunnetta yksinäisyydestä ihmisten keskellä. Miltä yksinäisyys tuntuu? ”Olen huono”, ”en kelpaa” ”tunnetta, että on näkymätön”, ”jään aina yksin”, ”kukaan ei kysy kuulumisia”, ”ihmiset eivät kuuntele” ja ”vapaa-aika on tylsää ja ahdistavaa”. 

Mistä yksinäisyys alkaa ja ketkä ovat yksinäisiä? 

Yksinäisyyteen vaikuttavat tekijät ovat usein syvällä, piilossa omassa persoonassa. Toisaalta yksinäisyys voi liittyä johonkin elämänvaiheeseen tai asiaan. Jo vauva voi kokea yksinäisyyden, jos vuorovaikutus hoivaava aikuisen kanssa ei ole riittävää. Kiireperhearjessa lapsi ja nuori voi kokea olevansa yksin omassa perheessään, jos hän ei tule kohdatuksi ja kuulluksi. Myös parisuhteessa yhteys puolisoon voi olla hukassa.

Perheen aikuisten omat lapsuuden kokemukset tai kokemattomuudet vaikuttavat ja mallintavat, miten kohtaamme muita ihmisiä. Perheessä olevat mielenterveys- ja päihdeongelmat tekevät ihmissuhteet turvattomiksi. Tällöin omat sisaruksetkin voivat jäädä etäisiksi ja näin yhteys sisarusten välillä voi vaarantua. Ulkopuolisuuden tunne tai päivähoidosta kouluun sekä vapaa-ajan ympäristöihin seuraava kiusatuksi tulemisen kokemus, voivat aiheuttaa syvän yksinäisyyden tunteen joka jää sisimpään asumaan 

Yksinäisyyteen johtavat asiat voivat olla myös sattumaa kuten työpaikan vaihdon myötä tullut yksinäisyys. Tutkimusten mukanaan pienituloisuus, työttömyys tai vajaatyöllisyys on yleisempiä yksinäisten keskuudessa. Fyysinen vamma, vammaisuus tai neurologinen poikkeavuus voi rajoittaa ihmisten kanssa yhteyden pitämistä tai saamista. Yksinäisyyden tunne yleistyy, kun työelämä ikääntymisen myötä jää taakse. Yksinäissyys ei näy päälle, eikä ole olemassa tyypillistä yksinäistä

Mihin yksinäisyys voi johtaa? 

Pitkittynyt yksinäisyys heikentää ihmisen terveyttä ja hyvinvointia merkittävästi. Yksinäisyys voi tuntua fyysisenä kipuna. Yksinäiset nuoret raportoivat muita yleisemmin pää-, vatsa- ja selkäkipua. Yksinäisyys altistaa monille sairauksille, kuten masennukselle, muille mielenterveyden häiriöille sekä myös fyysisille sairauksille kuten sydän- ja verisuonisairauksille sekä diabetekselle. Ikääntyneiden ihmisten yksinäisyys voi johtaa lisääntyneeseen terveyspalveluiden käyttöön, laitoshoitoon ja jopa kuolleisuuteen. Yksinäiset ovat ei-yksinäisiä herkempiä kokeilemaan ja käyttämään päihteitä.

Mikä on yksinäisyyden vaikutus Pohjois-Savossa? 

Pohjois- Savossa 8. ja 9. luokan oppilasta 11% ja aikuisista 8% kokee yksinäisyyttä (2019). Koronatilanne on jatkunut jo vuoden ja jatkuu yhä. Poikkeuksellinen aika rajoituksineen on varmasti lisännyt yksinäisyyttä. Pohjois-Savossa ihmetellään ja mietitään syitä, miksi meillä mielenterveysindeksi on maan suurin 161, maan keskiarvon ollessa 100. Mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvät tilastot ovat kokonaisuudessaan meillä huonoissa lukemissa. Kuinka paljon näiden lukujen taustalta löytyy yksinäisyyttä? 

Lasten ja nuorten tunne – ja vuorovaikutustaitot sekä muut mielenterveystaidot ovat keskeisiä yksinäisyydeltä suojaavia tekiöitä. Kuitenkin lapsuuden ja nuoruuden aikana aikuisilla on vastuu yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä ja riittävän tuen antamisessa, kun joku on vaarassa jäädä yksin. Myös aikuiset tarvitsemme mielenterveystaitoja ja  niitä voidaan oppia ja kehittää läpi elämän.

Kysy ja kuuntele! Tue!

Monilla hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavilla tavoitteilla ja toimenpiteillä sekä laajasti koko yhteiskunnan toimenpiteillä on vaikutusta yksinäisyyteen ja sen ehkäisyyn. Panostusta tarvitaan. Iso-Britanniassa toimii jopa yksinäisyysministeri! (Baroness Barran MBE - GOV.UK (www.gov.uk)). Yksinäisyyttä saatetaan hävetä, eikä siitä välttämättä kerrota. Ammattilaisten tulee kysyä ja osata kysyä yksinäisyydestä sekä käsitellä sitä vakavana terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Mutta jokainen meistä voi puhua ja kysyä yksinäisyydestä. Varsinkin lapset ja nuoret tarvitsevat kohtaavia ja kuuntelevia aikuisia sekä ikätovereita.

Joku nuori onkin todennut: ”Jos saisin valita, niin mielummin ottaisin, et joku vain hakkaisi mua, mut silti mulla olis joku kaveri, kun tän, ettei kukaan edes huomaa mua. Mä luulen, ettei mun luokkalaiset ees muista mun nimea. Tai no. Tiedän. Kun just kävi niin…”

Kenenkään ei pidä jäädä yksin!

 

Helena Törmi

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori

 PSSHP, HYTE- tiimi

 

Lähteet:

Lääkärilehti - Yksinäisyys on kognition heikkenemisen merkittävä riskitekijä ikääntyneellä (laakarilehti.fi)

Lääkärilehti - Nuorten yksinäisyys on yhteydessä lisääntyneeseen oireiluun ja lääkkeiden käyttöön (laakarilehti.fi)

Yksinäisiä on sadointuhansin – yhteistä korkea ikä, pienet tulot ja huono terveys | Tieto&trendit (stat.fi)

HelsinkiMissiolta uudenlainen apu yksinäisyyteen: Näkemys-ohjelma toi avun 70 prosentille asiakkaista | HelsinkiMissio

Junttila Niina. Yksinäisyys - luento syksy 2020. Turun yliopisto.